Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Exempel på grönplaner

Granskad:

Här nedan ges några exempel på kommunala grönplaner som ur någon aspekt har bedömts vara intressanta utifrån hur de har hanterat grönstruktur och ekosystemtjänster. Det kan handla om kartläggning, aspekter, strategier eller genomförande. Här tar vi upp Göteborgs grönplan, Kristianstads grönplan, Upplands Väsbys kartläggning av ekosystemtjänster och Eskilstunas grönplan.

Göteborgs grönplan för en nära, sammanhållen och robust stad

Göteborgs grönplan är resultatet av ett uppdrag som park- och naturnämnden fått från kommunfullmäktige, om att uppdatera stadens grönstrategi. Grönplanen utgår bland annat från målen och inriktningarna i Göteborgs nya översiktsplan, Göteborgs Stads program för en jämlik stad samt Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram.

Grönplanen har tre mål, ett ekologiskt, ett socialt och ett ekonomiskt. Ekologiskt genom att grönstrukturen utvecklas och stärks så att ett rikt växt- och djurliv gynnas. Socialt genom att parker, naturområden och gröna stadsrum finns nära människor och bidrar till jämlika och hälsosamma livsmiljöer. Grönplanens ekonomiska mål pekar ut att ekosystemtjänster är värdeskapande och ligger till grund för en hållbar samhällsekonomi.

Grönplan för en nära, sammanhållen och robust stad (på Göteborgs Stads webbplats)

Helhetssyn på landskapet i Kristianstads grönplan

I Kristianstad kommun pågår ett förvaltningsövergripande arbete med att ta fram dels en grönplan, dels en grön strategi. Kommunen har tagit fram flera underlag till grönplanen:

 • Medborgarenkät om grönområden,
 • Sammanställning av kommunens grönytor,
 • Analys av grönytor,
 • Vegetationskarta,
 • Friluftslivet i kommunen,
 • Landskapets tidsdjup,
 • Det gröna kulturarvet,
 • Landskapskaraktärer,
 • Ekosystemtjänster,
 • Ekologiska landskapssamband,
 • Träd i Kristianstad,
 • Befolkningens hälsa och gröna miljöer,

Grönplanen bygger på kommunens redan antagna grönstrategi och utgör underlag för översiktlig planering samt övrigt arbete med grön- och blåstrukturen i kommunen.

Översiktlig planering (på Kristianstad kommuns webbplats)

Kartläggning av ekosystemtjänster och utvecklingsplan i Upplands Väsby

Upplands Väsby kommun har tagit fram en utvecklingsplan för ekosystemtjänster. Utifrån befintliga planeringsunderlag har kommunen kartlagt ekosystemtjänster och var de finns i kommunen. Utvecklingsplanen integreras nu i kommunens översiktsplan och beaktas i dess planeringsinriktning.

Kartläggningen och utvecklingsplanen (på Upplands Väsbys webbplats)

Ekosystemtjänster och landskap i Eskilstunas grönplan

Eskilstunas grönplan har stort fokus på ekosystemtjänster och landskapets kvaliteter. Grönplanen har tagits fram genom samarbete mellan stadsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen och styrgruppen letts av kommunledningskontoret. Grönplan för Eskilstuna kommun ska vägleda i
kommunens arbete med fysisk planering, lovgivning och exploatering på ett sådant vis att kommunen bidrar till att uppnå de nationella miljömålen och friluftsmålen.

Eskilstunas grönplan (på Eskilstuna kommuns webbplats)

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen