Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Stärkt samverkan genom uppdraget att samordna det nationella klimatanpassningsarbetet för den byggda miljön

Granskad:

Boverket leder arbetet med uppdraget i nära samverkan med Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), Statens geotekniska institut (SGI), länsstyrelserna, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Syfte med samverkan

Boverket tillsammans med SMHI, SGI, länsstyrelserna, MSB samt SKR har en etablerad samverkan kring uppdraget att samordna det nationella klimatanpassningsarbetet för den byggda miljön. Detta syftar till att genom ökat samarbete, bättre samordning och kommunikation samt utbyte av information om klimatanpassning av den byggda miljön åstadkomma resultat i linje med den beslutade visionen för vår myndighetssamverkan.

Samverkansmöten mellan myndighetschefer

Boverkets roll är att vara motor och sammankallande i denna myndighetssamverkan och Boverket leder arbetet med uppdraget. Myndighetscheferna för samverkansmyndigheterna träffas två gånger per år ofta i samband med lokala studiebesök. Cheferna för dessa myndigheter är djupt engagerade och pådrivande, och träffas regelbundet för att möjliggöra samordningen och för att fatta viktiga strategiska beslut i arbetet. För att bättre kunna nå den viktiga målgruppen kommunerna är även vd för SKR adjungerad till samverkansmötena mellan myndighetscheferna från september 2020.

Redogörelser

Här kan du ta del av korta referat från varje möte med myndighetscheferna som beskriver vilka frågor som har diskuterats.

 1. Beslut om nya samverkansområden och prioriterade teman

  På mötet med myndighetscheferna från de fem samverkande myndigheterna i uppdraget samt vd för SKR beslutades:

  Nya samverkansområden som ersätter de tidigare är:

  • Kunskap
  • Stöd
  • Framtiden

  Prioriterade teman i fokus för vår samverkan är:

  • Skyfall
  • Stigande hav
  • Ras, skred och erosion
  • Värme.

  Uppföljning

  Beredningsgruppen förväntas återkomma med redovisning av nya gemensamma aktiviteter som utvecklas inom ramen för de nya samverkansområdena

  Utvecklingsfrågor och omvärldspaningar diskuteras

  Övriga frågor som diskuterades var bland annat

  • Aktivitet i anslutning till publiceringen av IPCC: s syntesrapport
  • RRVs granskning av klimatanpassning med fokus på regeringens styrning och kommunernas utmaningar
  • Utvecklingen av det civila försvaret och vad det kan betyda för samhällets klimatanpassning – en diskussion som bara påbörjats
  • Vidare gavs information om regeringens arbete med revidering av nationell strategi för klimatanpassning
 2. På mötet med myndighetscheferna från de fem samverkande myndigheterna i uppdraget samt vd för SKR beslutades:

  • Stärkt samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) genom att Greta Hebel, expert om klimatanpassning vid SKR, bjuds in att delta i beredningsgruppens möten som adjungerad.
  • Beredningsgruppens redogörelse från samverkansområdena 2019–2022 godkändes.
   • Uppföljning: Beredningsgruppen ska se över “samverkansområdena” samt ta fram förslag till prioriteringar för kommande samverkan inom uppdraget 2023–24 för redovisning och beslut vid samverkansmötet i mars 2023.
  • Redogörelsen från ad hoc arbetsgruppen ”Utbildningsutskottet” godkändes
   • Uppföljning: Förslaget att hålla en fördjupningskurs i klimatanpassning vid två tillfällen (november 2022 samt preliminärt mars eller april 2023) godkändes.
  • Redogörelsen från ad hoc arbetsgruppen ”Kommunernas behov” godkändes.
   • Uppföljning: Beredningsgruppen får i uppdrag att ta hand om förslagen i det vidare arbetet med översynen av det aktuella samverkansområdet.

  Övriga frågor som diskuterades var bland annat.

  • Ny regering och vad det nya politiska läget innebär
  • Expertrådet för klimatanpassning – rekommendationer till regeringen och till kommande nationell strategi för klimatanpassning.
  • Riksrevisionens granskning av klimatanpassning med fokus på regeringens styrning och kommunernas utmaningar.
  • Det svenska EU ordförandeskapet 2023 och förberedelserna inför det.

  Namn och nytt:

  Staffan Isling slutar som VD för SKR den 1 oktober då han går i pension. Ny vd för SKR blir Palle Lundberg, Helsingborg.

 3. Kommande utbildningsinsatser diskuteras

  Uppdraget ska dela kunskap som kan vara användbart för personer som arbetar med klimatanpassning. Därför pågår ett samarbete där de samverkande myndigheterna ska identifiera vilka gemensamma utbildningsinsatser som kan behöva utvecklas i en fördjupningsutbildning.

  Kommunernas behov analyseras

  En kartläggning har gjorts över vad som är de viktigast frågorna för kommunerna:

  • finansieringsfrågan är central
  • planeringsfrågorna behöver fortsatt vägledning
  • dialogen mellan kommun - länsstyrelse viktig
  • skyfallsfrågorna är en särskild utmaning för många kommuner

  Kartläggningen är ett stöd i prioritering av kommande aktiviteter inom uppdraget.

  Nationellt expertråd för klimatanpassning

  I augusti 2018 tillsatte regeringen det Nationella expertrådet för klimatanpassning med uppgift att utvärdera arbetet med klimatanpassning i Sverige och ge förslag på fortsatt arbete. I februari 2022 lämnade rådet sin första rapport till regeringen.

  Myndighetscheferna diskuterade expertrådets förslag och hur de påverkar samverkansuppdraget.

  Rapporten finns att ta del av här: Rapporten från Nationella expertrådet för klimatanpassning på klimatanpassningsradet.se

  FN:s IPCC-rapport om effekter och klimatanpassning

  Myndighetscheferna fick en redogörelse av den senaste IPCC-rapportens viktigaste budskap och rekommendationer. En diskussion följde om relevans för samverkansuppdraget.

  Skyfallet och översvämningarna i Gävle

  Myndighetscheferna fick en redogörelse av Länsstyrelsen Gävleborg om översvämningarna i Gävle sommaren 2021. Bland annat diskuterades lärdomar och vad som är viktigt att arbeta vidare med för att se till att kommande liknande händelser kan hanteras på ett bra sätt.

 4. På mötet med generaldirektörerna från de samverkande myndigheterna i uppdraget samt vd för SKR diskuterades bland annat:

  • Ett gemensamt utbildningspaket – För att stärka kunskapen hos aktörer som arbetar med klimatanpassning ska de samverkande myndigheterna ta fram ett gemensamt utbildningspaket. Satsningen är i ett tidigt stadie och ska utredas under hösten 2021 och våren 2022.
  • Pågående arbete om högvattenhändelser med mycket låg sannolikhet – Beslutsunderlag om högvattenhändelser med mycket låg sannolikhet efterfrågas. En statlig samordning för att reda ut begreppen behövs. Samverkande myndigheter ska under hösten genomföra en förstudie.
  • Kostnader och finansiering – En samhällsekonomisk analys av kostnader och finansiering presenterades. Finansieringsfrågan är viktig för kommunerna. För att prioritering av resurser ska gå till rätt åtgärder behövs ett fortsatt arbete att både få ökad kunskap om kostnaderna och utvecklad metodik för beräkningar. Regeringen har föreslagit en mer långsiktig och kraftig förstärkning av de medel som går till myndigheter och kommuner för klimatanpassning i budgetpropositionen för åren 2022-2024. Riksdagens beslut om budgeten tas i december 2021.
  • Stärkt samarbete mellan myndigheterna och kommunerna – För att bättre förstå kommunernas behov har en arbetsgrupp bildats med representanter från myndigheterna och SKR. Syftet är att ta fram stöd som hjälper kommunerna i deras arbete. Dialogen kommer fortsätta under hösten och våren 2022 och mynna ut i förslag på åtgärder.
 5. Tre prioriterade områden för arbetet

  Myndigheterna som ingår i samarbetet har identifierat tre områden som ska vara prioriterade för uppdragets arbete under år 2021:

  • Utbildning/kunskap/kompetens
  • Framtida havsnivåhöjningar
  • Ansvar/ finansiering

  Med prioriteringarna vill uppdraget uppnå:

  • ökat fokus på dessa tre områden, och
  • ökat informationsutbyte och utvecklade kontakter i ett tidigt skede i frågor som rör dessa tre områden.

  De tre prioriterade områdena är utvalda utifrån dialoger mellan de samverkande myndigheterna och genom undersökning av vilka hinder och möjligheter som kommunerna ser inom klimatanpassningsarbetet.

  Boverkets generaldirektör deltar på mötet digitalt. Boverket, Nilla Thomson

  Samarbetet med SKR

  Sveriges kommuner och regioner (SKR) ingår i samverkan och deltar på myndighetschefernas möten. SKR:s medverkan är viktig utifrån sin kontakt med målgruppen kommuner och regioner. På mötet diskuterades hur uppdraget kan stötta kommunerna i deras arbete. En konkret sak som diskuterades är behovet av ökad kunskap som hjälper kommunerna i sitt arbete. Eftersom utbildning är ett prioriterat område för uppdraget under år 2021 så kommer behovet hanteras i det fortsatta arbetet.

 6. Rapportering från samverkansområden

  I uppdraget finns det sju utpekade samverkansområden för åren 2019-2022:

  1. Ta fram gemensam policyskrift om samarbetet
  2. Sammanställa alla våra myndighetsuppdrag som kopplar till klimatanpassning inom den bebyggda miljön
  3. Inventera våra handlingsplaner på åtgärder för gemensamma insatser, som grund för vårt långsiktiga arbete
  4. Gemensam strategi för kommunikation av klimatrisker inom angelägna teman
  5. Kartlägga kommunernas behov för sitt arbete med klimatanpassning
  6. Lyfta fram lärorika exempel på klimatanpassning av den byggda miljön
  7. Omvärldsbevaka, sammanställa vad andra länder gör inom området, hur de är organiserade samt hitta metod vi kan använda för att sprida resultatet.

  På mötet fick myndighetscheferna en uppdatering kring arbetet med samverkansområde två, tre och fem. Frågor som diskuterades var bl.a. behovet av kunskapsuppbyggnad om klimatanpassning, ansvarsfördelning samt finansiering i anledning av höstbudgeten.

  Hur påverkar höstbudgeten uppdraget

  Anslaget 1:10 Klimatanpassning föreslås minskas vilket skapar större osäkerhet i frågan om finansiering av klimatanpassningsarbetet för de kommande två åren för flera myndigheter. Anslaget 1:20 Åtgärder för ras- och skredsäkring längs Göta älv föreslås ökas för stärkt arbete med skredsäkring längs Göta älv.

   Myndighetscheferna diskuterade finansieringsfrågan och lyfte behovet av en analys vad gäller den framtida finansieringen för den byggda miljöns klimatanpassning.

Beredningsgruppen

Beredningsgrupp är en kontaktgrupp för samverkansmyndigheterna och består av en chef och en specialist från var och en av myndigheterna. Beredningsgruppen roll är att utveckla det gemensamma arbetet med uppdraget och att förbereda de gemensamma  samverkansmötena på myndighetschefsnivå. SKR har en representant i gruppen och länsstyrelserna har tre representanter.

Några exempel på vad beredningsgruppen gör är att vi gemensamt:

 • förbereder samverkansmötena med myndighetschefer plus vd för SKR
 • har utvecklat rutiner för samverkan, gemensam kommunikation samt vision och mål för samverkansarbetet inom ramen för uppdraget
 • har utnyttjat möjligheter till samverkan om resurser samt formulerat samverkansområden och teman för det gemensamma arbetet
 • har fångat upp erfarenheter från kommuner, länsstyrelser och andra aktörer vid fyra klimatanpassningskonferenser och kurstillfällen.

 

Beredningsgrupp

Boverket

Boverket

Robert Johannesson, uppdragsägare på uppdragsavdelningen

Nilla Thomson, uppdragsledare, Enheten för strategisk planering

Länsstyrelserna

Länsstyrelserna

Cecilia Engström, länsarkitekt och Enhetschef för samhällsbyggnadsenheten, Länsstyrelsen i Hallands län

Christoffer Carstens, enhetschef, Enheten för hållbar utveckling, Länsstyrelsen i Gävleborgs län

Elin Sander, klimatanpassningssamordnare, Länsstyrelsen i Gotlands län

Länsstyrelsernas webbplats

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

MSB

Mette Lindahl Olsson, enhetschef, Enheten för arbete med naturolyckor och beslutsstödsystem

Cecilia Alfredsson, handläggare naturolyckor, Enheten för arbete med naturolyckor och beslutsstödsystem

MSBs webbplats

Statens geotekniska institut, SGI

SGI

HannaSofie Pedersen, chef Strategisk klimatanpassning, GD-stab

Maria Freiholtz, geotekniker, Planenheten

SGIs webbplats

Sveriges metrologiska och hydrologiska institut, SMHI

SMHI

Lena Lindström, enhetschef Omvärld och Strategi – Samhällsplanering

Bodil Englund, sakkunnig klimatanpassning – Samhällsplanering

SMHIs webbplats

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

Logotyp SKR

Greta Hebel, expert klimatanpassning, avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad

SKRs webbplats

Avsiktsförklaring - Klimatanpassning för den byggda miljön

Genom vår etablerade samverkan verkar vi för en hållbar samhällsutveckling och har som gemensam vision att Sverige ska bygga hållbart och klimatanpassning är en självklar del av samhällsutvecklingen.

Vårt övergripande och långsiktiga mål är att bidra till att minska samhällets sårbarhet i enlighet med nationell strategi för klimatanpassning och våra internationella åtaganden såsom Parisavtalet och Agenda 2030.

Du kan läsa mer om hur vi arbetar med samverkansuppdraget i vår gemensamma avsiktsförklaring, som du når via ”Relaterad information”.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen