Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet

Granskad:

Bra bostäder och goda boendemiljöer är grundläggande faktorer i ett hållbart samhälle. Här kan du läsa om hur bostadsbyggandet och utvecklingen av bostadsbeståndet som allmänt intresse i PBL 2 kap. 3 § p 5 kan hanteras i den översiktliga planeringen. I det här avsnittet hittar du även exempel på nationella mål, planer och program som kan kopplas till denna del av bestämmelsen samt förslag på planeringsunderlag som kan ge stöd i arbetet.

3 §
  Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhållanden främja
   1. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder,
   2. en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper,
   3. en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda miljöförhållanden i övrigt,
   4. en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens, och
   5. bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.

Även i andra ärenden enligt denna lag ska hänsyn tas till de intressen som anges i första stycket 1-5. Lag (2013:867) .

Bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet

Bostadsbyggandet fördes in som allmänt intresse i PBL för att tydliggöra kopplingen mellan planläggning i PBL och möjligheterna att tillgodose det kommunala bostadsförsörjningsbehovet. Bra bostäder och goda boendemiljöer är grundläggande faktorer som har betydelse för såväl tillväxten som välfärden i både kommuner och regioner.

Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) anger att de riktlinjer som kommunerna ska ta fram för bostadsförsörjningen ska vara vägledande vid tillämpningen av PBL 2 kap. 3 § p 5. Lagen tydliggör att det är kommunernas ansvar att planera för att ge förutsättningar för alla i kommunen att bo i goda bostäder. Det kan i den översiktliga planeringen dels handla om att använda och utveckla det befintliga beståndet av bostäder på ett resurseffektivt sätt och dels om att bygga nytt genom att förtäta befintlig bebyggelse med nya bostäder eller lokalisera nya områden. Detta innebär att kommunerna bör ha en långsiktig planberedskap. Du kan läsa mer om riktlinjer för bostadsförsörjningen i Boverkets handbok.

Planering för bostadsförsörjning – en handbok från Boverket

För en mer socialt hållbar utveckling med ökad sammanhållning bör planeringen eftersträva mer funktionsblandade bostads- och stadsmiljöer och en balans och blandning mellan olika upplåtelseformer och hustyper. Planeringen av bostäder handlar även om att förbättra situationen för utsatta grupper på bostadsmarknaden och minska segregation och utanförskap.

Bostadsförsörjningen är idag till stora delar en regional fråga. Förutsättningarna är väldigt olika i olika delar av landet. Att se till ett större regionalt omland för att lösa bostadsbristen skulle kunna vara till hjälp, inte minst då vissa kommuner i samma region kan ha stor bostadsbrist samtidigt som andra kommuner avvecklar delar av bostadsbeståndet.

Exempel på planeringsunderlag:

Riktlinjer för bostadsförsörjningen
Regionala utvecklingsstrategier

Film: Bostadsbyggandet

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen