På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Förbränning och förbränningsgaser

BBR ställer krav på utsläpp av förbränningsgaser från byggnader. Syftet är att begränsa mängden föroreningar som uppkommer till följd av att byggnaden används för att det inte ska bli negativa effekter på hygien, hälsa och miljö.

För att olägenheter till följd av innehållet i rökgaser och avgaser som släpps ut från byggnader ska begränsas anger BBR högsta tillåtna värden för utsläpp till omgivningen. Kraven gäller fastbränslepannor, vissa typer av rumsvärmare samt oljepannor. Vidare finns krav gällande höjd och placering av skorsten.
Här kan du läsa mer om skorstenar.

Kravnivåerna gällande utsläpp och verkningsgrad i BBR är bara direkt tillämpliga vid uppförande av en ny byggnad. En nyinstallation eller ett byte av en rumsvärmare i en befintlig byggnad är en ändring av en byggnad.
Här kan du läsa mer om tillämpning av kraven på rumsvärmares utsläpp och verkningsgrad vid ändring av en byggnad.

Fastbränslepannor

För byggnader med fastbränslepannor med en effekt upp till 500 kW finns regler för högsta tillåtna värden på utsläpp av partiklar, organiska gasformiga föreningar, OGC, och kolmonoxid, CO. Kraven är angivna utifrån om den har manuell eller automatisk bränsletillförsel. Vidare ställs krav på lägsta tillåtna verkningsgrad. I ett allmänt råd anges att utsläppshalterna och verkningsgraden bör bedömas enligt standarden SS-EN 303-5:2012. Kraven ligger i nivå med klass 5 i standarden.

Rumsvärmare

I BBR finns regler om verkningsgrad och utsläpp av kolmonoxid, CO, för byggnader med vissa typer av rumsvärmare. Kraven avser braskaminer, pelletseldade kaminer, kökspannor och insatser. Dessa omfattas av de harmoniserade byggproduktstandarderna SS-EN 13240, SS-EN 14785, SS-EN 12809 respektive SS-EN 13229. Produkterna ska åtföljas av en så kallad prestandadeklaration och vara CE-märkta. Prestandadeklarationen innehåller information om verkningsgrad och CO-utsläpp och med hjälp av den kan man avgöra om produkten går att använda så att byggreglerna uppfylls. De kravnivåer som anges i bestämmelsen avser nominell, och inte reducerad, effekt.

Här kan du läsa mer om byggnadsnämndens ansvar för byggprodukter

Kraven gäller för byggnader med de produkter som är reglerade i BBR, det vill säga braskaminer, pelletseldade kaminer, kökspannor och insatser.

Det medför att kraven på utsläpp och verkningsgrad inte gäller för till exempel:

  • köksspisar (vedspisar främst avsedda för matlagning)
  • öppna spisar
  • bastuaggregat
  • kakelugnar eller
  • sättugnar

Oljepannor

För byggnader med oljepannor med en effekt upp till 400 kW finns i BBR regler för högsta tillåtna värden på utsläpp av totalkolväte, THC , koloxid, CO, kväveoxider, NOx samt sottal.

För anordningar mellan 4–400 kW som eldas med flytande eller gasformigt bränsle (t.ex. olja och gas) har Boverket gett ut särskilda regler om bedömning av överensstämmelse med kraven på verkningsgrad i förordning (EU) 813/2013, Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:11) om förfarande för bedömning av överensstämmelse för nya värmepannor som eldas med flytande eller gasformigt bränsle, EVP. Ta del av dessa under rubriken "Boverkets författningssamling" i "Relaterad information".

Vad gäller för förbränningsanläggningar med tillförd effekt över 500 kW

För förbränningsanläggningar med tillförd effekt över 20 MW finns regler om tillståndsplikt i miljöbalken och miljöprövningsförordningen. För fastbränsleanläggningar under denna storlek ska anmälan ske om den tillförda effekten överstiger 500 kW. Motsvarande gräns för anläggningar med flytande och gasformiga bränslen är 10 MW.

Naturvårdsverket har gett ut vägledningar om förbränningsanläggningar. Ta del av dessa under rubriken "På andra webbplatser" i Relaterad information.

Ekodesignkrav för fastbränsleutrustning och oljepannor

EU:s ekodesignreglering innebär att produkter som inte uppfyller vissa minimikrav avseende energi -eller resurseffektivitet inte får säljas eller tas i bruk inom EU. Ekodesignkraven regleras i EU-förordningar för olika produktgrupper.

För fastbränslepannor och rumsvärmare/kaminer börjar ekodesignkrav på rökgasutsläpp och verkningsgrad att gälla 1 januari 2020 respektive 2022 enligt ekodesignförordningarna (EU) 2015/1189 och (EU) 2015/1185. Nya fastbränslepannor och rumsvärmare som inte uppfyller ekodesignkraven får alltså efter dessa datum inte längre säljas inom EU.

Sedan den 26 september 2015 gäller ekodesignkrav på verkningsgrad för oljepannor enligt ekodesignförordningen (EU) 813/2013. Från och med 26 september 2018 gäller ekodesignkrav avseende utsläpp av kväveoxider från oljepannor.

Energimyndigheten är tillsynsmyndighet för ekodesigndirektivet och det är dit man ska vända sig om man har frågor kring reglerna. På Energimyndighetens webbplats, se under Relaterad information, kan du läsa mer om ekodesignkraven för:

  • fastbränslepannor,
  • rumsvärmare och
  • gas-, olje- och elpannor.

Olägenheter till följd av eldning

Av miljöbalken följer att den som eldar med till exempel ved eller pellets är skyldig att försäkra sig om att eldningen inte medför olägenheter för omgivningen. Kommunens miljönämnd kan med stöd av miljöbalken ingripa med begränsningar och förbud om närboende störs av eldningen. I motsats till kraven i BBR kan sådana krav även riktas mot befintliga eldstäder. En eldstad som i och för sig uppfyller kraven i BBR kan alltså brukas på ett sådant sätt att användningen är otillåten enligt miljöbalken.

Hur man eldar har stor påverkan på utsläppen. Naturvårdsverket informerar om hur man kan elda på sätt som gynnar både miljö och hälsa. Vedeldningsråden finns i en film, på webben och i en broschyr. Länk finns i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej