På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Mer om miljövarudeklaration för byggprodukter (EPD)

Granskad:
Moln med orden EPD, produktdatablad, kriterier, indata, kvalitet, tredjepartsgranskning, PCR och miljövarudeklaration.
Illustration: Boverket/Infab

En miljövarudeklaration för en byggprodukt beskriver produktens miljöpåverkan ur hela dess livscykel. Dessa indata använder du när du gör en livscykelanalys (LCA) för byggnader.

I en miljövarudeklaration för en byggprodukt (EPD) redovisas resultatet från en livscykelanalys i komprimerat format. Informationen i en EPD baseras till största del på en livscykelanalys av produkten. En EPD kan i vissa fall avgränsas till att bara omfatta vissa delar av en produkts livscykel. Förkortningen EPD kommer från det engelska begreppet för miljövarudeklaration – environmental product declaration.

En EPD består av tre delar:

  • produktdatablad
  • metodval
  • resultat från bedömningen av miljöpåverkan.

Den gäller vanligtvis i tre till fem år och ska följa standarden för hållbarhet hos byggnadsverk, miljödeklarationer och produktspecifika regler (SS-­EN 15804:2012+A2:2019). Miljövarudeklarationer har granskats och godkänts via en oberoende verifiering. Detta säkerställer att informationen är trovärdig. Läs mer om standarder för bedömning av miljöegenskaper i avsnittet Standarder för LCA i menyn.

När en tillverkare ska ta fram en EPD utgår man från ett antal produktspecifika regler (kriterier) inför livscykelanalysen av produkten. Dessa kriterier innehåller detaljerade riktlinjer om avgränsning, metodval, dataunderlag med mera för en vald produktgrupp, till exempel dörrar, byggskivor eller isoleringsmaterial. De produktspecifika reglerna brukar benämnas PCR från det engelska begreppet product category rules. Dessa krav tas vanligen fram i samråd med branschorganisationerna.

PCR+LCA=EPD.

Med hjälp av en PCR blir en EPD jämförbar med andra miljövarudeklarationer som tagits fram utifrån samma kriterier. För att ta fram en EPD för isoleringsmaterial krävs exempelvis enligt PCR att

  • förpackningen bedöms
  • användning av nya eller återvunna material beskrivs
  • hanteringen av olika typer av avfall beskrivs.

EPD:er från olika tillverkare måste alltså omfatta samma kriterier för att du ska kunna jämföra resultaten.

EPD är en viktig datakälla

En EPD ger alltså produktspecifik miljöinformation och är därför en viktig datakälla för en LCA för en byggnad. Om du ska göra en LCA för en hel byggnad eller en viss byggnadsdel kan du använda EPD för de olika byggprodukterna, men för att två EPD ska kunna jämföras måste de vara baserade på samma PCR. Dessutom är det viktigt att ta hänsyn till avgränsningarna i respektive EPD, exempelvis vilka faser som finns med i beräkningen.

För en tillverkare av byggprodukter är ett rationellt sätt att ta fram produktspecifika eller objektspecifika EPD:er att använda så kallade EPD-verktyg eller EPD-generatorer.

Det finns inget krav att den LCA-baserade miljöprestanda som redovisas i en EPD gäller en unik tillverkningsenhet. En EPD kan vara gjord för en unik tillverkningsenhet, en unik fabrik eller ett medelvärde för en hel bransch (så kallad sektors-EPD). Det är därför viktigt med data som beskriver kvaliteten på EPD:n, det vill säga data om data (Q-metadata). I dag används ett branschgemensamt sätt att ta fram dessa data utvecklat inom forskningsprogrammet Smart Built Environment. Läs mer i rapporten Q-metadata for EPD (endast på engelska) från Svenska Miljöinstitutet, IVL, som du hittar under "Relaterad information".

Nivåer för att redovisa olika produkters miljöpåverkan

Det finns tre nivåer för hur företag kan redogöra för sina produkters miljöpåverkan enligt ISO 14020-­serien – typ I, typ II och typ III, där typ III motsvarar en EPD.

Typ 1, 2 och 3. Se brödtexten under bilden.

Typ I är en miljömärkning där en tredjepartsgranskare kontrollerar att på förhand givna kriterier uppfylls, exempelvis påverkan på inomhusmiljö, bullernivå eller användningen av farliga kemikalier. Denna typ kallas också miljömärkning, där ett exempel är den nordiska Svanenmärkningen.

Typ II är tillverkarens egendeklaration av produktens miljöpåverkan. Den kan innehålla exempelvis energi­ och materialanvändning vid tillverkning eller utsläpp från produktionen. Det finns inga krav på att innehållet i en sådan deklaration ska granskas av någon extern part.

Typ III motsvarar en EPD och är den mest omfattande formen av miljöredovisning. Den är tredjepartsgranskad och baseras på en livscykelanalys som är framtagen enligt en PCR. Denna typ är transparent och verifierbar eftersom en EPD utförs enligt en fastlagd standard för en viss bransch och produktkategori. Denna standard finns beskriven i ISO 14025. Läs mer i avsnittet Standarder för LCA som du hittar i menyn.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen