På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Länsstyrelsens underlag inför kommunens beslut om planeringsstrategi

Granskad: 
Upprätta & 
ändra planen Genomföra & 
följa upp planen Välja åtgärder & budgetera Genomföra & använda Följa upp & utvärdera Ta fram en 
planeringsstrategi Anta Initiera Samråda Granska

Länsstyrelsens underlag till kommunen inför arbetet med planeringsstrategin är betydelsefullt för kommunens bedömning av översiktsplanens aktualitet. I underlaget ingår inte att länsstyrelsen ska förhålla sig till planens aktualitet. Underlaget är en redovisning av vilka, nya eller ändrade, statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet. I underlaget ska också anges om någon del av länsstyrelsens granskningsyttrande inte längre gäller.

Länsstyrelsen ska redovisa underlaget till kommunen under andra halvan av tiden mellan två ordinarie val till kommunfullmäktige. Kommunen kan dessutom begära ett underlag vid andra tillfällen eftersom planeringsstrategin kan ändras under mandatperioden. Däremot är det inte reglerat när underlaget i detta fall ska levereras till kommunen utan det förutsätts att länsstyrelsen ges tillräckligt med tid för att ta fram underlaget.

26 §
  Länsstyrelsen ska i ett underlag till kommunen redovisa sådana statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet. Redovisningen ska göras under den andra halvan av tiden mellan två ordinarie val till kommunfullmäktige.

I underlaget ska länsstyrelsen ange
   1. hur dessa intressen förhåller sig till översiktsplanen, och
   2. om länsstyrelsens granskningsyttrande i någon del inte längre gäller.

Länsstyrelsen ska även lämna ett sådant underlag till kommunen när kommunen begär det. Lag (2020:76) .

Underlaget ska innehålla information om sådana statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet. Det kan handla om förändringar av riksintresseanspråk, planer på förändring av vägsystem eller utredningar som visar på förändrade miljöförhållanden. Länsstyrelsen ska samla underlag från de statliga myndigheterna som beskriver statens intressen och som är relevanta för översiktsplaneringen.

Länsstyrelsen ska bedöma hur nya beskrivningar av intressen förhåller sig till översiktsplanen och att länsstyrelsen därmed anpassar underlaget till den specifika kommunen. Det handlar alltså enbart om en redovisning av hur nya eller ändrade underlag förhåller sig till översiktsplanen. Redovisningen ska inte innehålla några avvägningar mellan motstående intressen. Det kan också vara en fördel att diskutera underlaget och gå igenom det tillsammans med kommunen.

I underlaget ska länsstyrelsen redogöra för om det finns någon del av granskningsyttrandet som inte längre gäller. Länsstyrelsen ska däremot inte lägga till nya synpunkter till granskningsyttrandet.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen