Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Länsstyrelsens underlag inför beslut om planeringsstrategi

Granskad:

Länsstyrelsen ska tillhandahålla ett underlag inför kommunens bedömning av översiktsplanens aktualitet. Underlaget är en redovisning av vilka statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet. I underlaget ska också anges om någon del av länsstyrelsens granskningsyttrande inte längre gäller.

När ska länsstyrelsen redovisa underlaget?

Länsstyrelsen ska redovisa underlaget till kommunen under andra halvan av tiden mellan två ordinarie val. Kommunen kan dessutom begära ett underlag vid andra tillfällen eftersom planeringsstrategin kan ändras under mandatperioden. I det fallet är det inte reglerat när underlaget ska levereras till kommunen utan det förutsätts att länsstyrelsen ges tillräckligt med tid för att ta fram underlaget. (jfr prop. 2019/20:52 sid 116)

En utvecklad översiktsplanering, prop. 2019/20:52 (på Sveriges riksdags webbplats)

26 §
  Länsstyrelsen ska i ett underlag till kommunen redovisa sådana statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet. Redovisningen ska göras under den andra halvan av tiden mellan två ordinarie val till kommunfullmäktige.

I underlaget ska länsstyrelsen ange
   1. hur dessa intressen förhåller sig till översiktsplanen, och
   2. om länsstyrelsens granskningsyttrande i någon del inte längre gäller.

Länsstyrelsen ska även lämna ett sådant underlag till kommunen när kommunen begär det. Lag (2020:76) .

Benämning av underlaget

Det kan vara lämpligt att det dokument som skickas till kommunen rubriceras Länsstyrelsens underlag inför kommunens beslut om planeringsstrategi. (jfr prop. 2019/20:52 sid 114)

En utvecklad översiktsplanering, prop. 2019/20:52 (på Sveriges riksdags webbplats)

Vad ska redovisas i underlaget?

I underlaget ska länsstyrelsen redovisa sådana statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet, och som tillkommit sedan länsstyrelsen senast sammanställde underlaget.

Underlaget kan bestå av olika delar som till exempel information om ny lagstiftning, nya förordningar, nya nationella mål, planeringsunderlag avseende förändrade riksintresseanspråk, sammanställningar över natur- och kulturvärden, översvämningsanalyser och regionala transportfrågor. Boverket har tagit fram en lista över lagändringar som skett sedan januari 2014, och som har betydelse för den översiktliga planeringen.

Lagändringar av betydelse för översiktsplanering

Länsstyrelsen behöver samla underlag om statens intressen från de statliga myndigheterna. Det kan vara tillräckligt att länsstyrelsen informerar om var underlaget finns i stället för att skicka allt underlag till kommunen. Informationen i underlaget ska begränsas till det som är relevant och det är fördelaktigt om det hålls kort. (jfr prop. 2019/20:52 sid 114)

En utvecklad översiktsplanering, prop. 2019/20:52 (på Sveriges riksdags webbplats)

Underlaget ska vara anpassat till varje kommun

Eftersom syftet med underlaget från länsstyrelsen är att kommunen ska kunna göra en bedömning om översiktsplanen är aktuell måste underlaget vara anpassat till varje kommun. Länsstyrelsen kan dock välja att sammanställa en del av underlaget på länsnivå, så länge länsstyrelsen också tar fram underlag till respektive kommun som är anpassat till kommunens specifika förutsättningar. Det kan vara en fördel att länsstyrelsen diskuterar underlaget och går igenom det tillsammans med kommunen. (jfr prop. 2019/20:52 sid 115)

En utvecklad översiktsplanering, prop. 2019/20:52 (på Sveriges riksdags webbplats)

Även tidpunkt för leverans av underlaget under den senare halvan av mandatperioden kan vara lämpligt att det sker i dialog med kommunen. På så sätt är underlaget uppdaterat och aktuellt när arbetet med att ta fram planeringsstrategin tar sin början.

Under rubriken "På andra webbplatser" i "Relaterad information" kan du läsa Länsstyrelsen i Norrbotten läns underlag för bedömning av översiktsplanens aktualitet i Bodens kommun.

Länsstyrelsen ska bedöma hur intressena förhåller sig till översiktsplanen

I underlaget ska länsstyrelsen även ange hur länsstyrelsen bedömer att de berörda statliga och mellankommunala intressena förhåller sig till översiktsplanen. Länsstyrelsen ska inte göra en egen bedömning av översiktsplanens aktualitet och underlaget ska inte heller innefatta några slutliga avvägningar mellan motstående intressen. Normalt bör det vara tillräckligt att länsstyrelsen redovisar sin uppfattning om hur nya eller ändrade statliga och mellankommunala intressen förhåller sig till kommunens översiktsplan, alltså de mål och de planeringsunderlag med mera som har tillkommit sedan länsstyrelsen senast sammanställde underlaget. (jfr prop. 2019/20:52 sid 115)

En utvecklad översiktsplanering, prop. 2019/20:52 (på Sveriges riksdags webbplats)

Förhållandet till hela översiktsplanen ska bedömas

När länsstyrelsen bedömer hur statliga och mellankommunala intressen förhåller sig till översiktsplanen är det hela översiktsplanen som ska omfattas, det vill säga inklusive eventuella ändringar som gjorts i form av tematiska tillägg eller ändringar för ett geografiskt område.

Redogöra för om någon del av granskningsyttrandet inte längre gäller

I underlaget ska länsstyrelsen också redogöra för om det finns någon del av länsstyrelsens granskningsyttrande över förslaget till översiktsplan eller ändring av denna som inte längre gäller. Det kan bland annat handla om att länsstyrelsen i granskningsyttrandet har motsatt sig ny bebyggelse i ett område som när översiktsplanen togs fram utgjorde en del av ett större vägreservat av riksintresse. När den slutliga vägsträckningen väl lagts fast kan synpunkterna i yttrandet ha förlorat i aktualitet. Länsstyrelsen ska inte lägga till nya synpunkter till granskningsyttrandet. (jfr prop. 2019/20:52 sid 115)

En utvecklad översiktsplanering, prop. 2019/20:52 (på Sveriges riksdags webbplats)

Filmer

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen