På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Utemiljöer som allmänt intresse

I plan- och bygglagen finns det uttalade krav på att det ska finnas tillräckligt stor friyta lämplig för lek och utevistelse vid bostäder, skolor, förskolor, fritidshem och liknande. Behovet av lämpliga platser för lek uttrycks även som ett allmänt intresse.

Det finns flera olika nationella styrdokument som påverkar barns och ungas utemiljö generellt och särskilt skolgårdar och förskolegårdar. Plan- och bygglagen, PBL, är dock den enda lagstiftning som ställer ett uttalat krav på att det ska finnas tillräckligt stor friyta lämplig för lek och utevistelse vid bostäder, skolor, förskolor, fritidshem och liknande.

Behovet av lämpliga platser för lek och utevistelse är också ett allmänt intresse som vid planläggning ska tillgodoses inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen bebyggelse. Samma krav ställs på möjligheter att anordna en rimlig samhällsservice och kommersiell service som exempelvis skola och förskola .

Vad är allmänna intressen i PBL

I andra kapitlet PBL anges viktiga samhällsintressen, allmänna intressen, som ska påverka beslut om mark- och vattenanvändning. I kapitlet redovisas

  • utgångspunkterna för bedömningar av vad som är en lämplig mark- och vattenanvändning
  • vilka hänsyn kommunen ska ta och vilka kvaliteter som ska främjas vid lokalisering av bebyggelse
  • bestämmelser om de enskilda byggnadsverkens placering och utformning
  • särskilda krav som ska beaktas vid planläggningen och prövningen av lov i sammanhållen bebyggelse.

Kommunen har huvudansvaret för att de allmänna intressena beaktas, när styrkan i olika intressen och anspråk vägs mot varandra. De allmänna intressena är allmänt formulerade och kommunen ska i det enskilda fallet avgöra vilka intressen som är relevanta att ta med i bedömningen. Utöver dessa övergripande regler uttrycks allmänintresset i preciserade särskilda krav på bebyggelsens och tomters utformning. Flera allmänna intressen är viktiga för behovet av friyta för lek och utevistelse, till exempel att det ska finnas lämpliga platser för lek och utevistelse, möjligheter att anordna en rimlig samhällsservice och kommersiell service samt parker och andra grönområden.

Allmänna intressen i planläggning och ärenden om bygglov

Kommunen ska i översiktsplaneringen redogöra för hur de allmänna intressena ska tillgodoses och hur kommunen väger plats för lek och utevistelse gentemot andra allmänna intressen.

I detaljplaneringen ska behovet av friyta vägas gentemot andra allmänna och enskilda intressen. Vid bygglovsprövningen preciseras det allmänna intresset till att om byggnationen gäller bostäder eller lokaler för fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig verksamhet, så ska det på tomten eller i närheten av den finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse.

Det är kommunen som har ansvar för planläggning och bygglovsprövning enligt PBL och som avgör vad som är tillräckligt stor friyta lämplig för lek och utevistelse. För att förtydliga paragrafens innebörd vid skolor, förskolor och fritidshem har Boverket tagit fram allmänna råd, BFS2015:1 FRI. För länk se "Relaterad information". 

Kommunala riktlinjer för utemiljö

Som stöd för sina bedömningar i enskilda plan- eller bygglovsärenden kan kommunen anta riktlinjer. Här kan man sammanställa principer för hur kommunen ska tillgodose friytebehoven i olika typer av bebyggelse, lösa samutnyttjande av friytor, behov av tredimensionell fastighetsbildning och faktamaterial. Detta för att underlätta vid detaljplanering och bygglovsprövning. Dokumentet kan också definiera ansvarsförhållandet mellan förvaltningar i kommunen och strategier för förvaltningsövergripande samverkan.

Riktlinjer för förskolans utemiljöer i Malmö

I Malmös miljöprogram för 2009–2020 är ett av målen att alla barn ska ha möjlighet att leka utomhus i hälsosamma och inspirerande miljöer. I arbetet med att uppnå målet har Malmö tagit fram ett program med egna riktlinjer: Utemiljö vid förskolor i Malmö– ett verktyg för planering, utformning och bygglovgranskning. Programmet, som utvecklades 2011, är ett verktyg för detaljplaneringen. I programmet anges rekommendation på vilken yta som ska avsättas till förskoletomter, 30 m2 per barn, och det ska ge inspiration till vad som är en god lekmiljö. I samband med programmet tog man fram en lekvärdesfaktor som är tänkt att vara ett stöd vid bygglovsgranskning för att bedöma om tomterna är lämpliga för lek och utevistelse (Malmö Stad 2011). (Se mer om Lekvärdesfaktorn i avsnittet Förvaltning som utvecklar gårdens kvaliteter)

Läs mer om programmet och lekvärdesfaktorn på Malmö Stads webbplats 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej