Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Strategi för riskhantering inför planläggning eller beredning av beslut enligt PBL

Granskad:

Eftersom många riskfrågor är komplexa och kan påverka stora geografiska områden är det en utmaning att arbeta med riskhantering när regioner eller kommuner planlägger och bereder beslut enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL. För att underlätta arbetet föreslår Boverket att regioner och kommuner tar fram en strategi för riskhanteringen inför planläggning eller beredning av beslut enligt PBL som beskriver hur riskhanteringsprocessen ska gå till. Det är denna som i vägledningen kallas Strategi för riskhantering.

Vad strategin kan innehålla

Strategi för riskhantering inför planläggning eller beredning av beslut enligt PBL kan innehålla information om:

  1. Kommunikation och samverkan, som när i riskhanteringsprocessen kommunikation och samverkan lämpligen sker, vilka som ska omfattas av kommunikation och samverkan.
  2. Planering och organisation, som att sätta upp mål och förutsättningar för, samt avgränsning av, arbetet med riskhantering, inklusive vem som fattar beslut i de fall det behövs och hur din region eller kommun ska bygga upp organisation för arbetet med riskhantering.
  3. Riskkartläggning, som handlar om hur din region eller kommun ska göra riskkartläggning och vad den omfattar, som vilka typer av riskkällor, riskobjekt och riskområden som behöver identifieras och kartläggas, vilka underlag som behövs, vilken kvalitet underlagen behöver ha, och vilka områden som omfattas av riskkartläggningen.
  4. Riskanalys, som handlar om hur din region eller kommun ska arbeta med riskanalys, som val av metod eller metoder för riskanalys, hur osäkerheter beskrivs och hanteras, vilka krav som behöver ställas på eventuella konsulter som ska ta fram riskanalyser.
  5. Riskvärdering, som handlar om hur din region eller kommun ska värdera risker, som val av metod eller metoder och rutiner för riskvärdering, vilka utgångspunkter, bedömningsgrunder eller standarder som din region eller kommun vill utgå i från.
  6. Åtgärder för att hantera risker, som handlar om vilka åtgärder som kan vara lämpliga för att hantera olika typer av risker i din region eller kommun, inklusive i vilket eller vilka skeden de är lämpliga.
  7. Uppföljning av strategin, som handlar om hur din region eller kommun ska utvärdera hur arbetet med att ta fram strategin har fungerat och hur riskfrågor tagits om hand samt följa upp eventuella åtgärder för att hantera risker som blev ett resultat av riskhanteringsprocessen.

Du kan läsa mer om de olika avsnitten i strategin genom länkarna i menyn eller genom att klicka på siffrorna i den grå rutan överst på sidan.

Om Strategi för riskhantering

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen