På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Krav på säkerhet i händelse av brand

Kraven på brandskydd i Boverkets byggregler utgår från de grundläggande regler som finns i plan- och bygglagen, PBL, med tillhörande plan- och byggförordning, PBF. Dessa krav utvecklas och förtydligas i BBR avsnitt 5 i form av bindande föreskrifter och allmänna råd. Förutom regler med utgångspunkt i PBL finns det även krav på brandskydd i andra lagstiftningar, t.ex. i lagen om skydd mot olyckor.

Avsnitt 5 i Boverkets byggregler, BBR, innehåller regler om brandskydd och beskriver minimikraven på säkerhet i händelse av brand i samband med uppförande av nya byggnader och vid ändring av byggnader.
Kravet på säkerhet i händelse av brand finns i PBL, och gäller för alla byggnadsverk. Byggnadsverk är byggnader eller andra anläggningar. BBR ger därmed enbart förtydliganden till en delmängd av de byggnadsverk som PBL ställer krav på. För andra anläggningar kan det finnas tillämpningsföreskrifter från andra myndigheter, till exempel Transportstyrelsen, vad avser säkerhet i händelse av brand i tunnlar, men det kan i vissa fall även saknas sådana föreskrifter.

Kravet på säkerhet i händelse av brand som finns i PBL förtydligas i PBF, genom fem grundläggande krav som berör utrymning, räddningsmanskapets säkerhet, skydd mot brandspridning inom och mellan byggnader samt bärförmågan vid brand. Fyra av de fem grundläggande kraven som finns i PBF förtydligas ytterligare i BBR. Det femte grundläggande kravet i PBF, bärförmåga vid brand, hanteras däremot i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS.

Byggnadsverkets bärförmåga vid brand kan antas bestå under en bestämd tid

Detta krav förtydligas i, EKS, avdelning C, kapitel 1.1.2.

I korthet går detta krav ut på att en byggnad inte får rasa under en viss tidsperiod när det brinner.

brand
Bärförmåga i händelse av brand. Illustration: Boverket / Tictac

Utveckling och spridning av brand och rök inom byggnadsverk begränsas

Detta krav förtydligas i BBR avsnitt 5:5 om skydd mot utveckling och spridning av brand och brandgas inom byggnader.

Att spridningen av en brand ska begränsas inom en byggnad innebär krav på brandskyddet både inom en brandcell och mellan brandceller. För att uppnå syftet med avsnittet regleras detta främst genom krav på brandcellsindelning, samt krav på ytskikt och beklädnader.

Krav på skydd mot brands uppkomst från och i närheten av eldstäder och liknande ingår också under denna punkt och förtydligas i BBR avsnitt 5:4.

brandspridning
Begränsning av brandspridning inom byggnader. Illustration: Boverket / Tictac

Spridning av brand till närliggande byggnadsverk begränsas

Detta krav förtydligas i BBR avsnitt 5:6 om skydd mot brandspridning mellan byggnader.

Detta avsnitt ställer krav på att spridning av brand till närliggande byggnader begränsas. Två grundläggande principer finns i avsnittet

  1. byggnaderna står långt ifrån varandra, det vill säga minst 8 meters skyddsavstånd
  2. byggnaderna är ihopbyggda och då löses brandskyddet med hjälp av byggnadstekniska lösningar.

En kombination av skyddsavstånd och brandteknisk konstruktion kan även användas om byggnaderna står nära varandra. Mer om brandskydd mellan byggnader finns under rubriken Krav på brandskydd beroende på avstånd mellan byggnader.

Begränsning av brandspridning mellan byggnader
Begränsning av brandspridning mellan byggnader. Illustration: Boverket / Tictac

Personer som befinner sig i byggnadsverket vid brand kan lämna det eller räddas på annat sätt

Detta krav förtydligas i BBR avsnitt 5:3 om möjlighet till utrymning vid brand.

Detta avsnitt ställer krav på möjlighet till säker utrymning av byggnader. Det ska finnas möjligheter att lämna en byggnad vid en brand alternativt räddas på annat sätt. Kraven på brand- och utrymningslarm, vägledande markeringar, nödbelysning, och utrymningsplats återfinns i avsnittet liksom krav på utrymningsvägars utformning, antal och bredder.

Möjlighet till utrymning vid brand
Möjlighet till utrymning vid brand. Illustration: Boverket / Tictac

Hänsyn har tagits till räddningsmanskapets säkerhet

Detta krav förtydligas i BBR avsnitt 5:7 om möjlighet till räddningsinsatser.

Detta avsnitt ställer krav på åtkomlighet och installationer för släck- och räddningsinsatser så att räddningsmanskapets säkerhet tryggas och så att byggnaden blir tillgänglig för räddningstjänsten.

Räddningstjänstens säkerhet vid brand
Räddningstjänstens säkerhet vid brand. Illustration: Boverket / Tictac

Tomter

I BBR avsnitt 5:7, som handlar om möjlighet till räddningsinsatser, finns det allmänna råd om hur räddningstjänsten med sina fordon behöver kunna komma fram till byggnader i händelse av brand, samt när det bör finnas uppställningsplats för fordon och utrustning.

För att säkerställa att en tomt är framkomlig för utryckningsfordon kan den lokala räddningstjänsten rådfrågas. Kommunens handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor, LSO, kan även utgöra underlag för detta.

Åtta avsnitt i BBR men bara fem grundläggande krav i PBF

Brandskyddsavsnittet i BBR innehåller åtta delavsnitt trots att det enbart finns fem grundläggande krav för brand i PBF. Förutom de fem grundläggande kraven i PBF finns även ett separat avsnitt om allmänna förutsättningar (avsnitt 5:1), ett avsnitt om definitioner av brandtekniska begrepp (avsnitt 5:2) och ett avsnitt om ändring byggnader (avsnitt 5:8).

Skyddssystem i det byggnadstekniska brandskyddet

Brandskyddet i en byggnad består oftast av flera olika skyddssystem med syfte att avbryta ett brandförlopp eller att begränsa konsekvenserna av en brand. Exempel på skyddssystem kan vara brandcellsgränser, brandlarm, automatiska släcksystem, brandgasventilation och utrymningsvägar. Respektive skyddssystem kan i olika grad påverka hur ett eller flera av de fem grundläggande kraven för säkerhet i händelse av brand som återfinns i PBF uppfylls. Det innebär normalt att flera olika skyddssystem behövs i en byggnad för att alla fem kraven i PBF ska uppfyllas.

Annan lagstiftning

Byggnadstekniskt och organisatoriskt brandskydd

Det totala brandskyddet för en byggnad utgörs av både byggnadstekniskt och organisatoriskt brandskydd. BBR reglerar vad byggnaden ska uppfylla när den är uppförd och ställer inte krav på organisatoriskt brandskydd, som övning och utbildning av personal. Annan lagstiftning kan däremot ställa krav på det som ingår i det organisatoriska brandskyddet, exempelvis lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO.

Angränsande lagstiftning

Det finns verksamheter som kräver skydd utöver vad som anges i byggreglerna. Detta är aktuellt för verksamheter som exempelvis hanterar stora mängder brandfarliga ämnen eller andra ämnen som vid brand kan ge bestående miljökonsekvenser. Detta regleras i annan lagstiftning som exempelvis lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, miljöbalken (1998:808) och arbetsmiljölagen (1977:1160).

Veta mer

I webbutbildningen "Brandskydd i PBL " kan du fylla på dina kunskaper om brandskydd. Ta del av utbildningen under rubriken "Webbutbildningar" i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej