På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Prövningens omfattning

Prövningen vid ändring av en detaljplan ska enbart omfatta det som ändringen avser. Om ändringen är lämplig prövas utifrån plan- och bygglagens andra kapitel.

Lämplighetsprövning enligt 2 kap

Vid en ändring av detaljplan, liksom vid all planläggning, är utgångspunkten lämplighetsprövning enligt 2 kap plan- och bygglagen, PBL. Vid ändring av detaljplan görs dock inte någon fullständig lämplighets- och lokaliseringsprövning. Prövningen ska enbart omfatta den eller de planbestämmelser som läggs till, justeras eller tas bort. Ett exempel på detta kan vara när kommunen i ett äldre bostadsområde vill öka byggrätten för att bättre möta dagens behov av standard. Då prövas enbart de planbestämmelser som rör ökningen av byggrätten. Övriga delar av planen är redan prövade i samband med den ursprungliga planläggningen och behöver därför inte prövas på nytt. Om det som avses med ändringen är av sådan art att en mer omfattande prövning krävs kan kommunen inte tillämpa ändring av detaljplan, utan detta får då prövas genom ny planläggning.

Egenskapsbestämmelser är alltid kopplade till en användning. Exempelvis kan en egenskapsbestämmelse om utnyttjandegrad kopplas till användningen bostäder. Vid en prövning av lämpligheten av en ny, justerad eller borttagen egenskapsbestämmelse behöver kommunen ofta även titta på den användning som egenskapen är kopplad till. Ett exempel på detta kan vara att kommunen genom ändring prövar lämpligheten för att öka utnyttjandegraden i ett område för bostäder. Eftersom bestämmelsen om utnyttjandegrad är kopplad till just användningen bostad behöver kommunen pröva lämpligheten, enligt nu gällande regler, för ett mer omfattande bostadsbyggande.

Kommunen måste inte uppdatera gamla planer

Lämplighetsprövningen omfattar alltså endast det som ändringen avser. Det finns inget krav på att en äldre plan ska ges en nutida PBL-standard om planen ändras. De krav som finns i den nu gällande lagstiftningen kan bara tillämpas på det som ändringen avser. (jfr prop. 1990/91:146 sid. 44)

Länsstyrelsens roll vid ändring

Länsstyrelsen har samma uppgifter vid ändring av en detaljplan som vid framtagandet av en ny. Prövningen är dock avgränsad till att omfatta enbart det som ändringen avser. Om den föreslagna ändringen påverkar någon av länsstyrelsens ingripandegrunder prövar länsstyrelsen detta på samma sätt som vid framtagandet av en ny plan. Länsstyrelsen har alltså möjlighet att överpröva och upphäva beslutet att ändra planen. Den ursprungliga planen kan dock inte upphävas utan det är endast ändringen som upphävs.

Strandskydd återinträder inte vid ändring av detaljplan

Vid ändring av en detaljplan återinträder eller inträder inte strandskyddet så som är fallet när en detaljplan ersätts med en ny plan.

Ändra flera planer samtidigt

Det kan ibland bli aktuellt att ändra flera detaljplaner vid samma tillfälle, till exempel vid större infrastrukturprojekt som omfattar flera befintliga detaljplaner. En prövning behöver då göras för varje plan som ska ändras. Ändringarna måste också föras in i respektive plan.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej