Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Transportstyrning

Granskad:

Det går transporter med farligt gods på väg och järnväg men också med fartyg och flyg. Farliga ämnen behövs vid många olika verksamheter och för många olika ändamål. Det är viktigt att transporter av farligt gods sker på de transportleder där riskerna för omgivningen kan minimeras och där det finns ett tydligt behov av tillgänglighet för transporter av farligt gods. Det finns sätt att påverka vilka transportleder som används för transport av farligt gods.

Två sätt att påverka vilka vägar det går transporter med farligt gods på

Alla vägar kan i princip användas för transport av farligt gods. Det finns dock viss möjlighet för länsstyrelsen att styra en del av transporterna till vissa vägar.

Vägvalsstyrning innebär att länsstyrelsen genom rekommendationer och, om det finns starka skäl, förbud och restriktioner styr transporterna med farligt gods till vissa vägar, alternativt från vissa vägar. Genom att arbeta med vägvalsstyrning leds transporter till lämpligare vägar där trafiksäkerheten är högre, och olyckor därför bedöms inträffa mer sällan, eller där konsekvenserna av en olycka är lägre.

Det finns två sätt för länsstyrelsen att påverka var det går transporter med farligt gods:

  • Förbud och restriktioner i de lokala trafikföreskrifterna, utfärdade av länsstyrelsen och i enlighet med trafikförordningen (1998:1276), TrF (TrF 10 kapitlet 1 § tredje stycket).
  • Rekommendationer om lämpliga vägar för transport av farligt gods (inte tvingande), utfärdade av länsstyrelsen med stöd av förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion 3 §.

1 §
  Särskilda trafikregler får, utom i de fall som avses i 10 och 14 §§, meddelas genom lokala trafikföreskrifter för en viss väg eller vägsträcka eller för samtliga vägar inom ett visst område eller för ett område eller en färdled i terräng. Särskilda trafikregler om stannande eller parkering får även meddelas genom lokala trafikföreskrifter för samtliga vägar som inte är enskilda inom ett visst område.

De särskilda trafikreglerna får gälla följande:
   1. Att en viss väg eller vägsträcka ska vara huvudled, motorväg eller motortrafikled.
   2. Att en viss väg eller vägsträcka eller samtliga vägar inom ett område ska vara gågata, gångfartsområde eller cykelgata.
   3. Att ett visst område ska vara tättbebyggt område eller att ett särskilt miljökänsligt område inom tättbebyggt område ska vara miljözon.
   4. Att en viss plats ska vara cirkulationsplats eller cykelöverfart.
   5. Att ett visst körfält eller en viss körbana ska vara körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl.
   6. Att en viss plats på sträcka där förbud att stanna eller parkera råder enligt 3 kap. 53 § första stycket 2 ska vara busshållplats.
   7. Att en viss plats ska vara ändamålsplats och ändamålet för uppställning på platsen eller att en viss plats ska vara laddplats.
   8. Avvikelser från bestämmelserna om gågata enligt 8 kap. 1 § andra stycket och bestämmelserna om körfält för fordon i linjetrafik m.fl. enligt 8 kap. 2 §.
   9. Förbud mot trafik med fordon.
   10. Förbud eller påbud att svänga eller köra i viss riktning.
   11. Förbud mot omkörning.
   12. Väjningsplikt eller stopplikt med avvikelser från bestämmelserna i 3 kap. 18 eller 21 § eller i stället för bestämmelserna i 3 kap. 23 § första stycket.
   13. Stopplikt i korsning med järnväg eller spårväg.
   14. Avvikelser från bestämmelserna om hastighet i 3 kap. 17 § första stycket eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kap. 17 § andra stycket, om det är motiverat av hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten eller miljön.
   15. Begränsning till lägre hastighet än som följer av 3 kap.
17 § tredje stycket, 4 kap. 20 § eller 9 kap. 1 § eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kap. 17 § fjärde stycket eller 9 kap. 1 § tredje stycket, om det är motiverat av hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten eller miljön.
   16. Tillåtelse att stanna eller parkera fordon med avvikelse från bestämmelserna i 3 kap. 48 §, 49 a § första stycket,
52 §, 53 § första stycket 2-5, 9 och 10, 54 §, 55 § första stycket 3-5 eller 8 kap. 1 och 1 a §§ eller förbud mot att parkera eller mot att stanna och parkera fordon.
   17. Tidsbegränsning, avgiftsplikt eller andra villkor för parkering.
   18. Undantag från 3 kap. 77 § om belysning vid färd i terräng.
   19. Axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt på motordrivna fordon eller fordonståg med begränsning till lägre vikter än som följer av 4 kap. 12 §.
   20. Inskränkning till mindre bredd eller längd på motordrivna fordon, fordonståg eller last än som tillåts i 4 kap. 15, 17 eller 17 a §.
   21. Trafik med terrängmotorfordon eller terrängsläp med avvikelser från bestämmelserna i 5 kap. 1, 4 eller 5 §.
   22. Andra särskilda trafikregler.

Vidare får det genom lokala trafikföreskrifter meddelas särskilda trafikregler om att en vägtunnel ska tillhöra tunnelkategori B, C, D eller E, särskilda trafikregler för transport av farligt gods och för sådana tävlingar som länsstyrelsen har lämnat tillstånd till enligt 3 kap. 84 §.
Förordning (2021:355).

3 §
  Länsstyrelsen har uppgifter i fråga om
   1. de allmänna valen,
   2. livsmedelskontroll, djurskydd, allmänna veterinära frågor samt ledning och samordning av åtgärder mot djursjukdomar,
   3. regional tillväxt,
   4. infrastrukturplanering,
   5. hållbar samhällsplanering och boende,
   6. energi och klimat,
   7. kulturmiljö,
   8. skydd mot olyckor, krisberedskap, civilt försvar och höjd beredskap,
   9. naturvård, samt miljö- och hälsoskydd,
   10. lantbruk och landsbygd,
   11. fiske,
   12. folkhälsa,
   13. jämställdhet, och
   14. integration.

Länsstyrelsen har även andra uppgifter enligt vad som föreskrivs i denna förordning eller någon annan författning.

Syftet med att styra transporter av farligt gods är att dessa transporter så långt möjligt ska styras till transportvägar, där trafiksäkerheten är god och där det är möjligt att ta större hänsyn till transporternas risker för skyddsobjekt i omgivningen.

De rekommenderade vägarna skapar även ett visst mått av kontroll för kommunerna, det vill säga kännedom om var transporterna mer regelmässigt går. Utan på förhand rekommenderade vägar kan det troligtvis krävas ett större utredningsarbete för kommunerna att kartlägga var transporter går i samband med och inför planläggning.

Transportstyrelsen har en databas över trafikföreskrifter, STFS. Syftet med STFS är att samla trafikföreskrifter som ska kungöras på den särskilda webbplatsen Svensk trafikföreskriftssamling, STFS.

Svensk trafikföreskriftssamling - Transportstyrelsen (på Transportstyrelsens webbplats)

Om STFS (på Transportstyrelsens webbplats)

Databasen innehåller trafikföreskrifter som Transportstyrelsen enligt förordning (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter, ska publicera på den särskilda webbplatsen. Av förordningen framgår vilka slags trafikföreskrifter som ska publiceras på webbplatsen.

Förordning (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter (på Sveriges riksdags webbplats)

Förbud och restriktioner i de lokala trafikföreskrifterna

Det är bara länsstyrelsen som, med stöd av 10 kapitlet 1 § tredje stycket trafikförordningen, kan besluta om särskilda trafikregler för transporter av farligt gods. Dessa trafikregler är bindande och avser vanligtvis förbud eller andra restriktioner mot transporter av farligt gods på vissa vägar eller inom vissa zoner.

1 §
  Särskilda trafikregler får, utom i de fall som avses i 10 och 14 §§, meddelas genom lokala trafikföreskrifter för en viss väg eller vägsträcka eller för samtliga vägar inom ett visst område eller för ett område eller en färdled i terräng. Särskilda trafikregler om stannande eller parkering får även meddelas genom lokala trafikföreskrifter för samtliga vägar som inte är enskilda inom ett visst område.

De särskilda trafikreglerna får gälla följande:
   1. Att en viss väg eller vägsträcka ska vara huvudled, motorväg eller motortrafikled.
   2. Att en viss väg eller vägsträcka eller samtliga vägar inom ett område ska vara gågata, gångfartsområde eller cykelgata.
   3. Att ett visst område ska vara tättbebyggt område eller att ett särskilt miljökänsligt område inom tättbebyggt område ska vara miljözon.
   4. Att en viss plats ska vara cirkulationsplats eller cykelöverfart.
   5. Att ett visst körfält eller en viss körbana ska vara körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl.
   6. Att en viss plats på sträcka där förbud att stanna eller parkera råder enligt 3 kap. 53 § första stycket 2 ska vara busshållplats.
   7. Att en viss plats ska vara ändamålsplats och ändamålet för uppställning på platsen eller att en viss plats ska vara laddplats.
   8. Avvikelser från bestämmelserna om gågata enligt 8 kap. 1 § andra stycket och bestämmelserna om körfält för fordon i linjetrafik m.fl. enligt 8 kap. 2 §.
   9. Förbud mot trafik med fordon.
   10. Förbud eller påbud att svänga eller köra i viss riktning.
   11. Förbud mot omkörning.
   12. Väjningsplikt eller stopplikt med avvikelser från bestämmelserna i 3 kap. 18 eller 21 § eller i stället för bestämmelserna i 3 kap. 23 § första stycket.
   13. Stopplikt i korsning med järnväg eller spårväg.
   14. Avvikelser från bestämmelserna om hastighet i 3 kap. 17 § första stycket eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kap. 17 § andra stycket, om det är motiverat av hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten eller miljön.
   15. Begränsning till lägre hastighet än som följer av 3 kap.
17 § tredje stycket, 4 kap. 20 § eller 9 kap. 1 § eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kap. 17 § fjärde stycket eller 9 kap. 1 § tredje stycket, om det är motiverat av hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten eller miljön.
   16. Tillåtelse att stanna eller parkera fordon med avvikelse från bestämmelserna i 3 kap. 48 §, 49 a § första stycket,
52 §, 53 § första stycket 2-5, 9 och 10, 54 §, 55 § första stycket 3-5 eller 8 kap. 1 och 1 a §§ eller förbud mot att parkera eller mot att stanna och parkera fordon.
   17. Tidsbegränsning, avgiftsplikt eller andra villkor för parkering.
   18. Undantag från 3 kap. 77 § om belysning vid färd i terräng.
   19. Axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt på motordrivna fordon eller fordonståg med begränsning till lägre vikter än som följer av 4 kap. 12 §.
   20. Inskränkning till mindre bredd eller längd på motordrivna fordon, fordonståg eller last än som tillåts i 4 kap. 15, 17 eller 17 a §.
   21. Trafik med terrängmotorfordon eller terrängsläp med avvikelser från bestämmelserna i 5 kap. 1, 4 eller 5 §.
   22. Andra särskilda trafikregler.

Vidare får det genom lokala trafikföreskrifter meddelas särskilda trafikregler om att en vägtunnel ska tillhöra tunnelkategori B, C, D eller E, särskilda trafikregler för transport av farligt gods och för sådana tävlingar som länsstyrelsen har lämnat tillstånd till enligt 3 kap. 84 §.
Förordning (2021:355).

Förbud mot transporter av farligt gods är mest vanligt förekommande i tätorter.

Länsstyrelsen kan även med stöd av trafikförordningen besluta om att en vägtunnel ska tillhöra en viss tunnelkategori för transporter av farligt gods.

1 §
  Särskilda trafikregler får, utom i de fall som avses i 10 och 14 §§, meddelas genom lokala trafikföreskrifter för en viss väg eller vägsträcka eller för samtliga vägar inom ett visst område eller för ett område eller en färdled i terräng. Särskilda trafikregler om stannande eller parkering får även meddelas genom lokala trafikföreskrifter för samtliga vägar som inte är enskilda inom ett visst område.

De särskilda trafikreglerna får gälla följande:
   1. Att en viss väg eller vägsträcka ska vara huvudled, motorväg eller motortrafikled.
   2. Att en viss väg eller vägsträcka eller samtliga vägar inom ett område ska vara gågata, gångfartsområde eller cykelgata.
   3. Att ett visst område ska vara tättbebyggt område eller att ett särskilt miljökänsligt område inom tättbebyggt område ska vara miljözon.
   4. Att en viss plats ska vara cirkulationsplats eller cykelöverfart.
   5. Att ett visst körfält eller en viss körbana ska vara körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl.
   6. Att en viss plats på sträcka där förbud att stanna eller parkera råder enligt 3 kap. 53 § första stycket 2 ska vara busshållplats.
   7. Att en viss plats ska vara ändamålsplats och ändamålet för uppställning på platsen eller att en viss plats ska vara laddplats.
   8. Avvikelser från bestämmelserna om gågata enligt 8 kap. 1 § andra stycket och bestämmelserna om körfält för fordon i linjetrafik m.fl. enligt 8 kap. 2 §.
   9. Förbud mot trafik med fordon.
   10. Förbud eller påbud att svänga eller köra i viss riktning.
   11. Förbud mot omkörning.
   12. Väjningsplikt eller stopplikt med avvikelser från bestämmelserna i 3 kap. 18 eller 21 § eller i stället för bestämmelserna i 3 kap. 23 § första stycket.
   13. Stopplikt i korsning med järnväg eller spårväg.
   14. Avvikelser från bestämmelserna om hastighet i 3 kap. 17 § första stycket eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kap. 17 § andra stycket, om det är motiverat av hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten eller miljön.
   15. Begränsning till lägre hastighet än som följer av 3 kap.
17 § tredje stycket, 4 kap. 20 § eller 9 kap. 1 § eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kap. 17 § fjärde stycket eller 9 kap. 1 § tredje stycket, om det är motiverat av hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten eller miljön.
   16. Tillåtelse att stanna eller parkera fordon med avvikelse från bestämmelserna i 3 kap. 48 §, 49 a § första stycket,
52 §, 53 § första stycket 2-5, 9 och 10, 54 §, 55 § första stycket 3-5 eller 8 kap. 1 och 1 a §§ eller förbud mot att parkera eller mot att stanna och parkera fordon.
   17. Tidsbegränsning, avgiftsplikt eller andra villkor för parkering.
   18. Undantag från 3 kap. 77 § om belysning vid färd i terräng.
   19. Axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt på motordrivna fordon eller fordonståg med begränsning till lägre vikter än som följer av 4 kap. 12 §.
   20. Inskränkning till mindre bredd eller längd på motordrivna fordon, fordonståg eller last än som tillåts i 4 kap. 15, 17 eller 17 a §.
   21. Trafik med terrängmotorfordon eller terrängsläp med avvikelser från bestämmelserna i 5 kap. 1, 4 eller 5 §.
   22. Andra särskilda trafikregler.

Vidare får det genom lokala trafikföreskrifter meddelas särskilda trafikregler om att en vägtunnel ska tillhöra tunnelkategori B, C, D eller E, särskilda trafikregler för transport av farligt gods och för sådana tävlingar som länsstyrelsen har lämnat tillstånd till enligt 3 kap. 84 §.
Förordning (2021:355).

Tunnelkategorin anger vilka begränsningar som gäller för transporter med farligt gods genom tunneln.

Ibland kan det vara nödvändigt eller lämpligt att samordna planering enligt PBL med ett beslut om trafikföreskrifter rörande särskilda trafikregler för transport av farligt gods eller rörande att en vägtunnel ska tillhöra en viss tunnelkategori för transporter av farligt gods. Kommunen kan då vända sig till länsstyrelsen med en förfrågan eller lyfta det vid samråd i planprocessen.

Rekommenderade vägar

Länsstyrelsen har rätt att besluta om rekommenderade vägar för transporter av farligt gods.

3 §
  Länsstyrelsen har uppgifter i fråga om
   1. de allmänna valen,
   2. livsmedelskontroll, djurskydd, allmänna veterinära frågor samt ledning och samordning av åtgärder mot djursjukdomar,
   3. regional tillväxt,
   4. infrastrukturplanering,
   5. hållbar samhällsplanering och boende,
   6. energi och klimat,
   7. kulturmiljö,
   8. skydd mot olyckor, krisberedskap, civilt försvar och höjd beredskap,
   9. naturvård, samt miljö- och hälsoskydd,
   10. lantbruk och landsbygd,
   11. fiske,
   12. folkhälsa,
   13. jämställdhet, och
   14. integration.

Länsstyrelsen har även andra uppgifter enligt vad som föreskrivs i denna förordning eller någon annan författning.

Beslut av detta slag innebär att fordon som transporterar farligt gods så långt som möjligt bör använda rekommenderade vägar och välja lämpligaste anslutningsväg mellan rekommenderade vägar och destinationer. Rekommendationerna avser enbart vilken väg som transportören bör välja, och innebär inte att länsstyrelsen tagit ställning för ett visst transportslag före ett annat. Ibland kan det vara lämpligare med ett annat transportmedel än vägtransporter. Det kan förekomma betydande mängder transporter av farligt gods även på vägar som inte är rekommenderade.

I några län sker en indelning av det rekommenderade vägnätet för farligt gods i primärt och sekundärt vägnät. I de fallen är det primära avsett för genomfartstrafik och utgör stommen. På primära vägar transporteras ofta större mängder farligt gods. Det sekundära vägnätet är inte avsett för genomfartstrafik, utan är avsett för transporter mellan det primära vägnätet och leverantör eller mottagare av farligt gods.

Via Trafikverkets karttjänst Nationell Vägdatabas, NVDB, kan du söka ut vägar med inskränkningar för transport av farligt gods som är meddelade genom föreskrift och även söka ut vägar som är rekommenderade för transporter med farligt gods. En del uppgifter kan kräva inloggning. Uppgifter i trafikföreskrifter stämmer inte alltid överens med det som visas i NVDB. Det kan därför vara bra att titta i underlagen som NVDB baseras på.

NVDB på webb (karttjänst)

Länsstyrelsens beslut att rekommendera en väg får betydelse för vägval för transporter av farligt gods. Kommunen behöver därför ta hänsyn till att vissa vägar är rekommenderade vid sin tillämpning av PBL. Det är bland annat lämpligt att kommunen redovisar de vägar som är rekommenderade för farligt gods i översiktsplanen och beaktar detta vid översiktsplanläggning, detaljplanläggning samt vid prövning av bygglov och förhandsbesked. Det är lämpligt att vid såväl översiktlig planläggning som vid detaljplanläggning lokalisera markanvändning som kräver god tillgänglighet till transporter av farligt gods så att de får god och trafiksäker anslutning till de vägar som är rekommenderade av länsstyrelsen.

I fysisk planering behöver regionen och kommunen ta hänsyn till förekommande farligt godstransporter i flera avseenden. Rent allmänt kan större trafikleder innebära barriärer mellan områden som påverkar tillgänglighet för invånare och verksamheter. För att tillgodose framkomligheten av transporter och leveranser med större volymer farligt gods kan transportstyrning påverka skyddsåtgärder eller lokalisering av bebyggelse i detaljplanläggning. Det kan handla om byggnadstekniska åtgärder som förstärkta fasader, eller placering av entréer och friskluftsintag. Inte sällan kan bostadsbyggande nära transportleder för farligt gods medföra behov av skyddsavstånd och helt bebyggelsefria områden. Det tillsammans med själva transporten av farligt gods kan komma att begränsa framtida handlingsfrihet för vad marken kan användas till.

Påverka genom hastighetsbegränsning, bärighet etc.

Kommunerna kan med stöd av trafikförordningen meddela lokala trafikföreskrifter.

3 §
  Lokala trafikföreskrifter meddelas av följande myndigheter:
   1. kommunen
      a) i fråga om vilket område som enligt 1 § andra stycket 3 ska utgöra tättbebyggt område eller miljözon,
      b) för andra vägar inom tättbebyggt område än allmänna vägar för vilka staten är väghållare,
      c) för samtliga vägar inom tättbebyggt område om föreskrifterna rör färdhastighet, stannande eller parkering, d) för vägar utom tättbebyggt område för vilka kommunen är väghållare, och
      e) för terräng, och
   2. länsstyrelsen
      a) i andra fall än som avses i 1,
      b) i fråga om stopplikt och väjningsplikt enligt 1 § andra stycket 12 och 13 för vägar i korsningar med allmän väg för vilken staten är väghållare, och
      c) i fråga om sådana föreskrifter som avses i 1 § tredje stycket.

Polismyndigheten får meddela föreskrifter om ett beslut av kommunen eller länsstyrelsen inte kan avvaktas utan särskild olägenhet. Förordning (2018:1562).

Dessa kommunala föreskrifter är begränsade till andra vägar inom tättbebyggt område än allmänna vägar, för vilka staten är väghållare, och för samtliga vägar inom tättbebyggt område men enbart om föreskrifterna rör färdhastighet, stannande eller parkering.

Kommunerna meddelar också föreskrifter om att en allmän väg eller del av en sådan ska tillhöra bärighetsklass 1, 3 eller 4 i stället för bärighetsklass 2 och därmed påverka vägvalet. Kommunerna får inte meddela föreskrifter om att framförandet av fordon eller fordonståg på väg med bärighetsklass 4 ska vara förenade med villkor.

Kommunerna får även meddela lokala trafikföreskrifter för vägar utanför tättbebyggt område, för vilka kommunen är väghållare, samt för terräng. Vilket område som ska vara tättbebyggt beslutar kommunen genom lokala trafikföreskrifter. Det tättbebyggda området omfattar, om inget annat anges, alla vägar och all terräng inom området, även vägar där staten är väghållare samt enskilda vägar.

Länsstyrelserna får meddela lokala trafikföreskrifter för alla vägar utanför tättbebyggt område utom för dem där kommunen är väghållare. De får också meddela trafikföreskrifter för allmänna vägar inom tättbebyggt område, för vilka staten är väghållare, om inte föreskrifterna rör färdhastighet, stannande eller parkering. Dessutom får länsstyrelsen meddela lokala trafikföreskrifter om stopplikt och väjningsplikt i korsningar med allmän väg, för vilken staten är väghållare, samt särskilda trafikregler om transport av farligt gods och för sådana tävlingar på väg som länsstyrelsen lämnat tillstånd till. När det gäller färdhastighet får länsstyrelsen bara utfärda lokala trafikföreskrifter om begränsning till lägre hastighet än vad som annars gäller.

Vägvalsstyrning på andra sätt

Det finns ytterligare några möjligheter att påverka vägval för fordon som transporterar farligt gods:

  • Genom lokala trafikföreskrifter, med stöd av trafikförordningen, TrF, är det möjligt att påbjuda en viss körriktning eller utmärkning (skyltning) av sådana och andra trafikregler (TrF 10 kapitlet 1 § och 13 §)
  • Trafikanters frivilliga färdval kan också påverkas av hur målpunkter är skyltade, av vägars standard och framkomlighet, samt av tillgången till viss service och tjänster längsmed färden.
  • Polismyndigheten kan besluta i brådskande ärenden då beslut av kommun och länsstyrelse inte kan avvaktas (TrF 10 kapitlet 3 §)

1 §
  Särskilda trafikregler får, utom i de fall som avses i 10 och 14 §§, meddelas genom lokala trafikföreskrifter för en viss väg eller vägsträcka eller för samtliga vägar inom ett visst område eller för ett område eller en färdled i terräng. Särskilda trafikregler om stannande eller parkering får även meddelas genom lokala trafikföreskrifter för samtliga vägar som inte är enskilda inom ett visst område.

De särskilda trafikreglerna får gälla följande:
   1. Att en viss väg eller vägsträcka ska vara huvudled, motorväg eller motortrafikled.
   2. Att en viss väg eller vägsträcka eller samtliga vägar inom ett område ska vara gågata, gångfartsområde eller cykelgata.
   3. Att ett visst område ska vara tättbebyggt område eller att ett särskilt miljökänsligt område inom tättbebyggt område ska vara miljözon.
   4. Att en viss plats ska vara cirkulationsplats eller cykelöverfart.
   5. Att ett visst körfält eller en viss körbana ska vara körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl.
   6. Att en viss plats på sträcka där förbud att stanna eller parkera råder enligt 3 kap. 53 § första stycket 2 ska vara busshållplats.
   7. Att en viss plats ska vara ändamålsplats och ändamålet för uppställning på platsen eller att en viss plats ska vara laddplats.
   8. Avvikelser från bestämmelserna om gågata enligt 8 kap. 1 § andra stycket och bestämmelserna om körfält för fordon i linjetrafik m.fl. enligt 8 kap. 2 §.
   9. Förbud mot trafik med fordon.
   10. Förbud eller påbud att svänga eller köra i viss riktning.
   11. Förbud mot omkörning.
   12. Väjningsplikt eller stopplikt med avvikelser från bestämmelserna i 3 kap. 18 eller 21 § eller i stället för bestämmelserna i 3 kap. 23 § första stycket.
   13. Stopplikt i korsning med järnväg eller spårväg.
   14. Avvikelser från bestämmelserna om hastighet i 3 kap. 17 § första stycket eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kap. 17 § andra stycket, om det är motiverat av hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten eller miljön.
   15. Begränsning till lägre hastighet än som följer av 3 kap.
17 § tredje stycket, 4 kap. 20 § eller 9 kap. 1 § eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kap. 17 § fjärde stycket eller 9 kap. 1 § tredje stycket, om det är motiverat av hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten eller miljön.
   16. Tillåtelse att stanna eller parkera fordon med avvikelse från bestämmelserna i 3 kap. 48 §, 49 a § första stycket,
52 §, 53 § första stycket 2-5, 9 och 10, 54 §, 55 § första stycket 3-5 eller 8 kap. 1 och 1 a §§ eller förbud mot att parkera eller mot att stanna och parkera fordon.
   17. Tidsbegränsning, avgiftsplikt eller andra villkor för parkering.
   18. Undantag från 3 kap. 77 § om belysning vid färd i terräng.
   19. Axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt på motordrivna fordon eller fordonståg med begränsning till lägre vikter än som följer av 4 kap. 12 §.
   20. Inskränkning till mindre bredd eller längd på motordrivna fordon, fordonståg eller last än som tillåts i 4 kap. 15, 17 eller 17 a §.
   21. Trafik med terrängmotorfordon eller terrängsläp med avvikelser från bestämmelserna i 5 kap. 1, 4 eller 5 §.
   22. Andra särskilda trafikregler.

Vidare får det genom lokala trafikföreskrifter meddelas särskilda trafikregler om att en vägtunnel ska tillhöra tunnelkategori B, C, D eller E, särskilda trafikregler för transport av farligt gods och för sådana tävlingar som länsstyrelsen har lämnat tillstånd till enligt 3 kap. 84 §.
Förordning (2021:355).

13 §
  I följande fall ska föreskrifter som gäller på väg märkas ut enligt bestämmelserna i vägmärkesförordningen (2007:90) eller föreskrifter som meddelats med stöd av den förordningen. Detsamma gäller föreskrifter som gäller i terräng, om det finns skäl till det.
   1. Hastighetsbegränsningar och föreskrifter om högsta tillåten hastighet enligt 3 kap. 17 §, 8 kap. 1 a § och 9 kap. 1 §.
   2. Föreskrifter om bärighetsklass 2 eller 3 enligt 4 kap.
11 §.
   3. Särskilda trafikregler som meddelats genom lokala trafikföreskrifter enligt 1 §.
   4. Särskilda trafikregler som meddelats genom föreskrifter enligt 14 §. Förordning (2020:842).

13 a §
  Trots vad som anges i 13 § gäller följande:
   1. Särskilda trafikregler om att ett visst område ska vara tättbebyggt område eller miljözon klass 1 behöver inte märkas ut.
   2. Hastighetsgränser enligt 3 kap. 17 § första eller tredje stycket behöver inte märkas ut vid sådan väg som avses i
3 kap. 21 § andra stycket.
   3. Om särskilda trafikregler eller föreskrifter om hastighet meddelas så att två likadana trafikregler eller hastighetsbegränsningar gränsar till varandra behöver utmärkning inte ske i gränsen mellan dem.
   4. Särskilda trafikregler som är tillämpliga endast under en viss tid eller under vissa förhållanden behöver inte vara utmärkta då de inte är tillämpliga. De tidsbegränsningar eller andra förhållanden som ska föreligga för att en trafikregel ska vara tillämplig behöver inte märkas ut om regeln endast märks ut när den är tillämplig.
   5. Särskilda trafikregler om transport av farligt gods behöver märkas ut endast om det finns skäl till det.
   6. De särskilda trafikregler som föreskrifter enligt 14 § avviker från behöver inte märkas ut.
   7. Särskilda trafikregler med avvikelser från 3 kap. 48 § tredje stycket behöver inte märkas ut.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om och i enskilda fall medge ytterligare undantag från utmärkningsskyldigheten i fråga om vägar med lite trafik eller om det finns andra särskilda skäl till det och det kan ske utan fara för trafiksäkerheten. Detta gäller dock inte i fråga om föreskrifter om högsta tillåten hastighet.

Om föreskrifter om hastighet samt särskilda trafikregler inte ska eller behöver märkas ut, ska de föras in i en ortstidning.
Förordning (2022:905).

3 §
  Lokala trafikföreskrifter meddelas av följande myndigheter:
   1. kommunen
      a) i fråga om vilket område som enligt 1 § andra stycket 3 ska utgöra tättbebyggt område eller miljözon,
      b) för andra vägar inom tättbebyggt område än allmänna vägar för vilka staten är väghållare,
      c) för samtliga vägar inom tättbebyggt område om föreskrifterna rör färdhastighet, stannande eller parkering, d) för vägar utom tättbebyggt område för vilka kommunen är väghållare, och
      e) för terräng, och
   2. länsstyrelsen
      a) i andra fall än som avses i 1,
      b) i fråga om stopplikt och väjningsplikt enligt 1 § andra stycket 12 och 13 för vägar i korsningar med allmän väg för vilken staten är väghållare, och
      c) i fråga om sådana föreskrifter som avses i 1 § tredje stycket.

Polismyndigheten får meddela föreskrifter om ett beslut av kommunen eller länsstyrelsen inte kan avvaktas utan särskild olägenhet. Förordning (2018:1562).

I ADR-S finns därutöver särskilda föreskrifter som reglerar bland annat parkering av fordon med vissa typer och mängder av farligt gods och transportörer väljer därför gärna vägar där det finns parkeringsplatser anpassade enligt dessa regler.

Bestämmelser om parkering av fordon med vissa typer och mängder av farligt gods kan du läsa mer om i kapitel 8.4 Bestämmelser för övervakning av fordon i ADR-S.

Nya versioner av ADR-S och RID-S publiceras vartannat år och du kan hämta dem via MSB:s webbplats.

Gällande regler inom Transport av farligt gods (på MSB:s webbplats)

Parkering, lastplats och utformning av tomter kan du läsa mer om på sidan Godstransporter och PBL.

Godstransporter och PBL

Styrning genom lokalisering av markanvändning enligt PBL

För att avgöra om en viss tänkt lokalisering är lämplig med hänsyn till riskerna med transporter av farligt gods är det bra att väga in farligt gods vid lokaliseringsprövningen. Det handlar om att överväga om en viss markanvändning, och tillhörande verksamhet som kan generera transporter av farligt gods, är lämplig med hänsyn till

  • avstånd mellan den ifrågakommande, planerade markanvändningen och närmaste rekommenderande vägar för transport av farligt gods och deras omgivningar
  • befintliga förbindelsevägar till och från rekommenderade vägar för transport av farligt gods och deras omgivningar.

På detta sätt tas hänsyn till både farligt gods, riskbild och transportekonomi i det samlade planeringsperspektivet.

Vid planering av lokalisering och ändring av transportinfrastruktur är det lämpligt att regionen respektive kommunen beaktar framtida förändringar i mönster för hur transporter av farligt gods, samt om och hur dessa förändrade transportmönster påverkar riskerna. Dessa aspekter kan bli aktuella att belysa både vid översiktsplanläggning, detaljplanläggning samt vid prövning av miljöfarlig verksamhet som genererar transporter med farligt gods. Vid en sådan prövning är kommunens översiktsplan vägledande.

Markåtkomst, barriärer, inlåsningsaspekter, trender och förtätning kan du läsa mer om på sidan Godstransporter och PBL.

Godstransporter och PBL

Viss styrning av järnvägstrafik

När det gäller järnväg är grundprincipen att allt farligt gods ska kunna transporteras på hela järnvägsnätet, dock förekommer undantag från detta.

Det finns möjlighet att införa restriktioner utifrån RID-regelverket. Mer information kan du hämta på MSB:s webbplats.

Restriktioner för transport på järnvägen (på MSB:s webbplats)

I 2 kapitlet 3 § Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2022:32) om tillträde till tjänster och järnvägsinfrastruktur föreskrivs att det ska finnas en beskrivning av järnvägsnätet som innehåller information om villkor för att nyttja infrastrukturen. Informationen ska ange om restriktioner finns för transport av farligt gods.

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tillträde till tjänster och järnvägsinfrastruktur (TSFS 2022:32) (på Transportstyrelsens webbplats),

Restriktioner för transport av farligt gods på järnvägen ska framgå av järnvägsnätsbeskrivningen, JNB, som Trafikverket tar fram. Aktuell Järnvägsnätsbeskrivning finns tillgänglig på Trafikverkets webbplats.

Järnvägsnätsbeskrivningen (JNB) (Trafikverkets webbplats)

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen