Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Verifiering av analytisk dimensionering med BBRAD

Granskad:

Det finns två sätt att dimensionera brandskyddet i en byggnad enligt Boverkets byggregler. De är förenklad dimensionering och analytisk dimensionering. Förenklad dimensionering innebär att de allmänna råden i BBR följs. Analytisk dimensionering innebär att ett eller flera av de allmänna råd som finns i BBR:s brandskyddsavsnitt uppfylls på ett alternativt sätt.

Allmänt om BBRAD

För att kunna verifiera att säkerheten då blir lika god som om förenklad dimensionering används har Boverket gett ut ett separat allmänt råd om verifiering av analytisk dimensionering, BBRAD.

Analytisk dimensionering innebär att en eller flera av föreskrifterna i avsnitt 5 i BBR uppfylls på ett annat sätt än genom att man följer de allmänna råden i avsnittet.

5:112 Analytisk dimensionering

Analytisk dimensionering innebär att byggherren uppfyller en eller flera av föreskrifterna i detta avsnitt på annat sätt än genom förenklad dimensionering.

Verifieringen av byggnadens brandskydd ska utföras genom

 • -   kvalitativ bedömning,
 • -   scenarioanalys,
 • -   kvantitativ riskanalys,

eller motsvarande metoder. Metoderna får också kombineras.

Verifieringsmetoden ska väljas för det specifika objektet med hänsyn till hur komplext brandskyddet är.

Kvalitativ bedömning får användas som verifieringsmetod om avvikelserna från förenklad dimensionering är begränsade. Detsamma gäller om utformningens effekt på brandsäkerheten är väl känd och om utformningen med god marginal uppfyller föreskrifterna.

Brandskydd i byggnader i byggnadsklass Br0 ska verifieras med analytisk dimensionering. (BFS 2011:26).

Allmänt råd Verifiering bör genomföras på det sätt som framgår av Boverkets allmänna råd (2011:27) om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd, BBRAD. (BFS 2011:26).

För att visa att säkerheten blir minst lika god som vid förenklad dimensionering kan följande metoder användas:

 • kvalitativ bedömning
 • scenarioanalys
 • kvantitativ bedömning
 • eller en kombination av ovanstående metoder.

Vissa byggnader ska alltid verifieras med analytisk dimensionering. Det är byggnader med mycket stort skyddsbehov, det vill säga byggnadsklass Br0. Exempel på byggnader i byggnadsklass Br0 är byggnader över 16 våningsplan, vissa samlingslokaler för ett mycket stort antal personer, större byggnader i verksamhetsklass 5C och byggnader i verksamhetsklass 5D.

Analytisk dimensionering ska också göras om fler än två så kallade tekniska byten med automatiskt släcksystem används för att uppfylla kraven i avsnitt 5. I byggnader där det alltid finns krav på automatiskt släcksystem krävs analytisk dimensionering om mer än ett sådant byte sker. Anledning till detta är att säkerställa brandskyddets robusthet.

5:111 Förenklad dimensionering

Förenklad dimensionering innebär att byggherren uppfyller föreskrifterna genom de lösningar och metoder som anges i de allmänna råden i avsnitt 5:2–5:7. (BFS 2011:26).

Allmänt råd I kontrollplanen bör det ingå en kontroll av att endast metoder och lösningar enligt förenklad dimensionering tillämpas. (BFS 2011:26).

Förenklad dimensionering får inte tillämpas om ett automatiskt släcksystem används för att uppfylla kraven

 • a)  i fler än två föreskrifter, eller
 • b)  i fler än en föreskrift, där det finns krav på automatiskt släcksystem.

De föreskrifter som avses är avsnitt 5:331, 5:336, 5:527, 5:531, 5:5332, 5:534, 5:536, 5:542, 5:548, 5:551, 5:561 och 5:732 samt i avdelning C, kap. 1.1.2, 6 § i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS. (BFS 2014:3).

Vad innehåller BBRAD

BBRAD beskriver hur verifiering av analytisk dimensionering bör gå till. Generellt kan det uppdelas i följande steg:

 • Identifiering av verifieringsbehovet
 • Verifiering för tillfredställande brandskydd
 • Kontroll av verifiering
 • Dokumentation av brandskyddets utformning.

Grovt kan man säga att ju fler och större avsteg som görs från förenklad dimensionering desto större blir verifieringsbehovet och behovet av en kvalificerad modell för att visa att säkerheten blir tillfredställande.

2 Dimensioneringsprocessen Allmänt råd Analytisk dimensionering bör omfatta en beskrivning av vad som ska analyseras, hur det ska ske och vad som är tillfredsställande brandsäkerhet. Vid analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd bör följande steg ingå:
 • -   Identifiering av verifieringsbehovet.
 • -   Verifiering av tillfredsställande brandsäkerhet.
 • -   Kontroll av verifiering.
 • -   Dokumentation av brandskyddets utformning.

I avsnitt 3-5 ges rekommendationer på beräkningsmodeller och dimensioneringskriterier för t.ex. rökfyllnadsberäkningar, utrymningsdimensionering och strålning mellan byggnader.

Avslutningsvis ges råd om hur brandskyddet bör dokumenteras och kontrolleras.

6 Dokumentation och kontroll 6.1 Dokumentation Allmänt råd En beskrivning av byggnader som helt eller delvis utformats enligt analytisk dimensionering bör i sin helhet redovisas som del av brandskyddsdokumentationen. Dokumentationen bör minst innehålla följande delar
 • -   vad som avviker i jämförelse med en förenklad dimensionering,
 • -   genomförd riskidentifiering,
 • -   dimensionerande förutsättningar och antaganden som verifieringen bygger på,
 • -   planer för drift och underhåll,
 • -   beskrivning och motivering av använda metoder och modeller,
 • -   redovisning av och genomförda beräkningar i sådan omfattning att beräkningsprocessen kan följas,
 • -   avvikelser från de allmänna råden i denna författning samt motiv till dessa och
 • -   slutsatser grundade på den analytiska verifieringen.

Webbutbildning

I webbutbildningen "Brandskydd i PBL" kan du fylla på dina kunskaper kring om brandskydd.

Brandskydd i PBL (webbutbildning)

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen