På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Skapa infrastruktur för återvinning

Granskad:

För att minska påverkan på klimatet behöver uttaget av naturresurser minska, återvinningen öka och avfallet minska. Frågan hur vi hanterar vårt avfall blir allt mer betydelsefull för att vi ska kunna uppnå ett hållbart samhälle.

Att tänka på i översiktsplaneringen

  • Kommunens avfallsplan är ett viktigt planeringsunderlag och den bör tydligt beskriva vilka krav avfallshanteringen ställer på den fysiska planeringen. I översiktsplaneringen bör avfallshanteringens infrastruktur och transportbehov säkerställas.
  • Strategierna i översiktsplanen bör sträva efter att minska transportbehovet av avfall och främja möjligheten för privatpersoner att lämna avfall utan att det krävs tillgång till egen bil.
  • Planer på att byta system för avfallshantering, till exempel en övergång från traditionell hämtning av kärl på fastighet till sopsugssystem, bör redovisas i översiktsplanen. Redovisningen bör fokusera på vilka krav en sådan förändring kommer att medföra för den fysiska planeringen.
  • Viktiga återvinningscentraler, behandlingsanläggningar och deponier bör redovisas i översiktsplanen. Även anläggningarnas framtida expansion bör redovisas och behovet att förhindra att känslig bebyggelse som bostäder, skolor, sjukhus med mera placeras i anläggningarnas närhet.
Avfallsplan

Sedan 1991 ska alla kommuner ha en avfallsplan som omfattar samtliga avfallsslag och vilka åtgärder som behövs för att hantera avfallet på ett miljö- och resursmässigt lämpligt sätt. Kravet finns idag i 15 kap. 41 § miljöbalken. Där framgår att det för varje kommun ska finnas en renhållningsordning och en avfallsplan som ska innehålla uppgifter om avfall inom kommunen och om kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. Vad en avfallsplan ska innehålla för uppgifter regleras i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehållet i en kommunal avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning (NFS 2006:6).

Miljöbalken 15 kap. 41 §
41 § För varje kommun ska det finnas en renhållningsordning som ska antas av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen ska innehålla en avfallsplan och de föreskrifter som kommunen har meddelat med stöd av regeringens bemyndiganden enligt detta kapitel. Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om avfall inom kommunen och om kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. Lag (2016:782).

I "Relaterad information" finns en länk till Naturvårdsverkets webbplats om reglerna som gäller för kommunal avfallsplanering.

Avfall och återvinning

Kraven på avfallshanteringen ökar; att minska mängderna, återbruka samt återvinna material och energi blir viktigare. De senaste årens utveckling mot ökad källsortering, producentansvar och förbättring av sophämtarnas arbetsmiljö har lett till förändringar som påverkar samhällsplaneringen och den byggda miljön samt gjort det mer komplicerat för boende att lämna sitt avfall.

I 2 kap. 6 § punkt 5 plan- och bygglagen anges att en god och rationell avfallshantering är ett allmänt intresse. Lokalisering och utformning av bebyggelse och byggnadsverk ska alltså ske med särskild hänsyn tagen till möjligheterna att anordna avfallshantering. Frågan behöver därför uppmärksammas på ett tidigt stadium i den fysiska planeringen.

I "Relaterad information" finns en länk till Boverkets handbok Avfallshantering – tillgänglig, säker och estetisk.

Transporter av avfall

Hantering av avfall medför stora transportbehov. Transporter sker både av enskilda konsumenter till återvinningscentraler och som samordnade transporter av avfall från fastigheter med sopbilar. Närhet till återvinningscentraler är viktigt för att minska behovet av att använda bilen för att transportera avfallet. Flera kommuner har också börjat med källsortering direkt hos hushållen, där specialanpassade sopkärl och sopbilar möjliggör en lokal sortering utan att varje enskilt hushåll behöver ta bilen till återvinningscentralen.

Ett annat sätt att minska transportbehovet är att i tätt bebyggda områden bygga sopsugssystem. Ett sopsugssystem/avfallssug består av inkast som placeras inom- eller utomhus och en terminal dit avfallet sugs via ett underjordiskt rörsystem. I terminalen lagras avfallet i containrar för vidare transport. Vid planering av nya större bostadsområden bör kommunen på ett tidigt stadium överväga om det är möjligt att anlägga sopsugssystem.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen