Om ansökan för bostadsanpassningsbidrag

För att kommunen ska kunna pröva om en person har rätt till bostadsanpassningsbidrag måste det finnas en ansökan.  Genom ansökan uttrycker sökanden vilka åtgärder han eller hon söker bidrag för. Denna webbsida innehåller information om detta liksom om kommunernas serviceskyldighet och utredningsansvar.

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag ska prövas av kommunen där bostaden som ska anpassas finns.

Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag 17 §

Muntlig eller skriftlig ansökan

Förvaltningslag (2017:900) 19 §

Det framgår av förvaltningslagen (2017:900) och propositionen till förvaltningslagen att en ansökan inte behöver ha en viss form, den kan göras såväl skriftligen som muntligen (proposition 2016/17:180 sid. 305). Kommunen måste alltså godta en muntlig ansökan. Det är då viktigt att kommunen noga dokumenterar det sökanden uppger att han eller hon vill söka bidrag för.

Samtidigt är det en service för enskilda om kommunen kan tillhandahålla ansökningsblanketter.

Kommunens serviceskyldighet

Förvaltningslag (2017:900) 6 §

Av förvaltningslagens bestämmelse om service i 6 § framgår att myndigheter, till exempel en kommun, ska lämna enskilda sådan hjälp att de kan ta till vara sina intressen.

Innan en person gör en ansökan kanske han eller hon tar kontakt med dig som handläggare och hör sig för om vilka åtgärder som kan vara bidragsberättigande. Det får då anses ingå i myndigheternas serviceskyldighet att du upplyser om villkoren, till exempel att åtgärden ska vara nödvändig för att bostaden ska vara ändamålsenlig. I serviceskyldigheten får också anses ingå att du upplyser om hur kommunen tidigare, i andra ärenden, har bedömt sådana åtgärder som personen vill söka bidrag för.

Om en person vill göra en muntlig ansökan eller ha hjälp med att fylla i ansökningsblanketten måste du som är handläggare hjälpa till med detta även om du bedömer att de sökta åtgärderna inte är bidragsberättigande. Sökanden har ju rätt att få sin sak prövad av kommunen genom ett formellt, skriftligt beslut som kan överklagas till förvaltningsrätten. Även de åtgärder som du är övertygad om att kommunen inte kommer att bevilja något bidrag för måste alltså komma på pränt. Det är viktigt att du är tydlig i din information och upplyser sökanden om rätten att få alla sina önskemål prövade.

Kraven på service varierar

Av propositionen till förvaltningslagen framgår att servicenivån som utgångspunkt måste anpassas till förutsättningarna i det enskilda fallet, bland annat med hänsyn till vilka resurser som sökanden själv har till sitt förfogande eller rimligen kan förväntas skaffa sig. Hjälpbehovet kan alltså variera och ofta vara större för privatpersoner än för företag som bedriver omfattande näringsverksamhet. (Proposition 2016/17:180 sid. 291.)

Det framgår också av propositionen till förvaltningslagen att en myndighet inte är skyldig att svara på frågor på ett sätt som förutsätter att den först genomför en omfattande rättsutredning. Det ställs inte heller något krav på myndigheterna att allmänt se till att enskilda kan undvika tidsödande arbete. (Proposition 2016/17:180 sid. 291.)

Dessutom framgår av propositionen till förvaltningslagen att myndigheten kan fördela sina resurser så att verksamheten i sin helhet kan fungera på bästa sätt. Resursbrist kan dock inte utgöra skäl för att helt avstå från att hjälpa den enskilde. (Proposition 2016/17:180 sid. 291.)

Inga förhandsbesked

När en myndighet på ett allmänt sätt uttalar sig om hur den kan komma att bedöma en viss typ av frågor räknas det som ett uttalande som inte är bindande och i allmänhet inte kan överklagas (Trygve Hellners och Bo Malmqvist, Förvaltningslagen med kommentarer, tredje upplagan, 2010, sidan 277). Tänk på att information av det här slaget lätt kan leda till missförstånd mellan den enskilde och kommunen. Det är därför viktigt att du som handläggare är tydlig dels med att kommunen inte kan lämna något bindande förhandsbesked, dels med att kommunen tar ställning till ansökan genom beslut.

Kommunens utredningsansvar

Förvaltningslag (2017:900) 23 §

Det följer av bestämmelsen i 23 § förvaltningslagen att kommunen ska se till att ett ärende om bostadsanpassningsbidrag blir utrett i den omfattning som dess beskaffenhet kräver.

Av propositionen till förvaltningslagen framgår att bestämmelsen i 23 § innebär att det är myndigheten som har det yttersta ansvaret för att underlaget i ett ärende är sådant att det leder till ett materiellt riktigt beslut (proposition 2016/17:180 sid. 308).

Kraven på omfattningen av myndighetens utredningsåtgärder kan variera med hänsyn till ärendets karaktär. Exempelvis behöver en myndighet i praktiken inte vara lika aktiv om ärendet avser en enskilds begäran om att få en förmån av det allmänna, som i ett ärende som avser myndighetens ingripande mot någon enskild. (Proposition 2016/17:180 sid. 308.)

Sökanden ska medverka

Av 23 § andra stycket förvaltningslagen framgår att sökanden ska medverka genom att så långt som möjligt ge in den utredning som han eller hon vill åberopa till stöd för sin ansökan.

Av propositionen till förvaltningslagen framgår att sökanden aktivt ska bidra till utredningen så långt som det är praktiskt möjligt. Sökanden är till exempel inte tvungen att bidra med utredning som är orimligt kostsam eller som förutsätter en orimlig arbetsbörda. Bestämmelsen i 23 § innebär inte heller något tvång för en sökande att ge in utredning som är till nackdel för honom eller henne. (Proposition 2016/17:180 sid. 309.)

När utredning saknas 

Det framgår vidare av propositionen till förvaltningslagen att om sökanden inte ger in den utredningen som han eller hon vill åberopa kan kommunen kräva att sökanden ska göra det. Om sökanden inte gör det får kommunen avgöra om den till exempel bör skaffa fram den åberopade utredningen själv eller om ärendet kan anses tillräckligt utrett för att kunna avgöras. (Proposition 2016/17:180 sid. 309.)

Om ansökan är oklar

Enligt 23 § tredje stycket förvaltningslagen ska kommunen vid behov genom frågor och påpekanden verka för att parten förtydligar eller kompletterar framställningen. Om kommunen bedömer att det finns oklarheter eller ofullständigheter i den utredning som sökanden har gett in till stöd för sin ansökan om bostadsanpassningsbidrag bör den uppmana parten att rätta till bristerna. Det följer av propositionen till förvaltningslagen, proposition 2016/17:180 sid. 309.

Kommunens begäran om komplettering

Om kommunen beslutar att skriftligen begära en komplettering bör denna innehålla en tydlig anvisning om vad sökanden ska komplettera sin ansökan med samt uppgift inom vilken svarstid kompletteringen ska inkomma. Det finns inga direkta svarstider angivna i förvaltningslagen men av 9 § samma lag följer att ett ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. Svarstiden bör naturligtvis bestämmas så att sökanden får skälig tid att inkomma med den begärda kompletteringen. En vanlig tid att ange denna tid till är tre veckor från det att sökanden mottog begäran om komplettering, men det beror naturligtvis på vilken på vilken typ av komplettering som kommunen begär, det kan ju krävas längre rådrum för sökanden. Begäran om komplettering bör innehålla en anvisning till sökanden att dennes ansökan kan komma att avgöras efter den utsatta tidsfristen, även om sökanden inte kommer med kompletteringen. I detta sammanhang kan, med anledning av ett avgörande från Justitieombudsmannen, JO, 2014-1222, diarienummer 1900-2014, tilläggas att, om en myndighet avslår en ansökan då komplettering inte inkommer, så är det viktigt att motiveringen till ett sådant beslut visar att myndigheten har gjort en sakprövning. Det räcker inte med att motivera beslutet med att sökanden "inte har inkommit med begärda uppgifter och att ansökan avslås", utan den egentliga motiveringen ska anges och även den föreskrift som den grundar sig på ska återges i beslutet.

Sammanfattning av kommunens utredningsansvar

Du som är handläggare får ta ställning till om sökanden har kommit in med alla uppgifter som kommunen behöver för att  besluta i ärendet. Saknas en handling eller är något oklart får du kontakta sökanden. Du får själv ta ställning till hur du ska upplysa sökanden om vad som saknas. Till exempel om du ska skriva ett brev som du skickar med post, mejla eller ringa.

Tjänsteanteckning vid telefonkontakt

Om du ringer sökanden är det viktigt att du gör en tjänsteanteckning om detta. Du antecknar vad du har bett sökanden att komplettera ärendet med och vilket datum du sa att kompletteringen senast skulle ha kommit in till kommunen. Om du blir sjuk kan din vikarie då se vad som har gjorts i ärendet, så slipper han eller hon kontakta sökanden i onödan.

Du kan läsa mer om hur muntliga uppgifter ska dokumenteras under avsnittet "Dokumentation" i denna "Guide för handläggning". 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej