Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Om vägledningen för vårdens byggda miljöer

Granskad:
Illustration över de sex fokusområden som ingår i vägledningen.
Boverkets vägledning om vårdens byggda miljöer fokuserar på den nära vården och är indelad i sex fokusområden. Illustration: Angelica Åkerman/Boverket

Vägledningen om vårdens byggda miljöer ger kunskap om gestaltningens och den fysiska miljöns betydelse för en god och effektiv hälso- och sjukvård. Vägledningen riktar sig till regionala, kommunala och privata aktörer som arbetar med planering, byggande och förvaltning av vårdmiljöer.

Syfte med vägledningen

Vårdens miljöer är en viktig del av samhällets gestaltade livsmiljöer. Det finns stora möjligheter att med hjälp av kunskap, kompetens och bra processer skapa nya och utveckla befintliga vårdmiljöer.

Boverket vill med denna vägledning

 • samla kunskap om hur omsorgsfull gestaltning med hög kvalitet kan inarbetas i planering, byggande, inredning, drift och förvaltning av vårdens miljöer
 • sprida kunskap om betydelsen av omsorgsfull gestaltning som stöd för människors hälsa, vårdens kvalitet och effektivitet vid planering, byggande, inredning, drift och förvaltning
 • främja utveckling av omsorgsfull gestaltning som leder till socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara livsmiljöer med fokus på vård och hälsa.

I politiken för gestaltad livsmiljö är vården ett prioriterat område där det offentliga ska agera föredömligt. (jfr prop. 2017/18:110, s. 53)

Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön. Detta ska uppnås genom att:

 • hållbarhet och kvalitet inte underställs kortsiktiga ekonomiska överväganden
 • kunskap om arkitektur, form och design utvecklas och sprids
 • det offentliga agerar förebildligt
 • estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden tas till vara och utvecklas
 • miljöer gestaltas för att vara tillgängliga för alla
 • samarbete och samverkan utvecklas, inom landet och internationellt.

Läs mer på sidan Politik för gestaltad livsmiljö (prop. 2017/18:110), länk finns i "Relaterad information".

Så kan du använda vägledningen

Boverkets vägledning riktar sig till dig som formulerar beställning och tar beslut från tidiga skeden till förvaltning, exempelvis beslutsfattare och politiker på kommunal och regional nivå. Vägledningen riktar sig också till dig som är projektledare eller har en likartad roll vid planering, byggande och förvaltning av vårdens byggda miljöer.

Vägledningen kan även vara till stöd för dig som behöver kunskap och inspiration kring utformningens betydelse för vårdens byggda miljöer i din roll som gestaltande arkitekt, lokalplanerare, medarbetare i vården, patient, anhörig eller student inom vårdutbildning.

Vägledningen visar på hur gestaltningsvärden bidrar till ökad vårdkvalitet och förbättrad hälsa. Vägledningen kan användas som underlag vid samverkan, beslut och uppföljning i olika skeden rörande gestaltning av vårdens miljöer. Den kan också vara utgångspunkt för utveckling och innovation både i projekt och i forskning. Vägledningen erbjuder även olika typer av fördjupningar genom länkar till kunskap och nätverk hos andra aktörer med relevans för vårdens miljöer.

Vägledningens avgränsning

Vårdmiljöns huvudsakliga användare är personer i behov av vård och omsorg närstående och medföljande, vårdens personal och studenter inom vård. Dessa användare har olika behov och förutsättningar som behöver mötas vid gestaltning för en inkluderande vård.

Vårdmiljöer utgör alltifrån mindre vårdlokaler till mer komplexa lösningar i större vårdverksamheter. Boverkets vägledning fokuserar i denna första etapp, på den nära vården utanför hemmet, som vård- och hälsocentraler och närsjukhus med dagvård. 

Vägledningen fokuserar på de byggda vårdmiljöer som är centrala för den nära vården, exempelvis mobil vård, rum för vård på distans, vårdcentraler och närsjukhus. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Jenny Lilja/Boverket

Metod

Vägledningen baseras på ett förstudiearbete som innefattat aktuell litteratur, forskning, djupintervjuer och studiebesök. Dialoger och workshops har genomförts med representanter från myndigheter, regioner, kommuner, olika vårdnätverk, personalorganisationer, patient-och anhörigorganisationer, akademier och arkitektkontor. Boverket har också använt sig av interna och externa referenspersoner som har bidragit till innehåll och kvalitetsgranskning av materialet.

Som en del av vägledningen lyfter Boverket några lärande exempel med fokus på utveckling och gestaltning av byggda vårdmiljöer. Vägledningen och exempelsamlingen är ett levande material som över tid kan utvecklas och även adderas med flera lärande exempel.

Boverket tackar alla som bidragit med kunskap och erfarenheter i intervjuer, workshops, testarenor och deltagande i referensgrupper och faktagranskning. De olika perspektiven berikar vårt material på ett värdefullt sätt. Boverket ser fram emot fortsatt dialog kring vårdens byggda miljöer.

Vägledningens delar

Vägledningen består av 6 olika delar:

 • Människa och vårdmiljö
 • Gestaltningens betydelse
 • Process
 • Lagar, mål och riktlinjer
 • Lärande exempel
 • Centrala begrepp.
Illustration över de sex fokusområden som ingår i vägledningen.
Boverkets första etapp av vägledning om vårdens byggda miljöer fokuserar på den nära vården och är indelad i sex fokusområden. Illustration: Angelica Åkerman/Boverket

Människa och vårdmiljö

Människa & vårdmiljö i centrum.

Här finner du några utgångspunkter för vårdens byggda miljöer; Vilka utmaningar som vårdsverige står inför, vilka aktörerna är och hur framtidens vårdbyggnader kan bidra i arbetet med samhällsutmaningar. Avsnittet belyser även kunskap, forskning och evidens.

Gestaltningens betydelse

Gestaltningens metydelse.

Avsnittet lyfter varför medveten utformning och gestaltning är viktigt och hur gestaltningens upplevelsevärden kan skapa bättre förutsättningar för vårdverksamheter och stödja vårdtjänsterna både för vårdtagare och medarbetare. En kunskapsportal.

Process

Process.

Detta avsnitt lyfter metodstöd och strategiska förhållningssätt för att realisera en omsorgsfullt gestaltad livsmiljö.

Lagar, mål och riktlinjer

Lagar, mål & riktlinjer.

Här finner du ett urval av de lagstiftningar som påverkar planering, byggande och förvaltning av vårdens inomhus- och utomhusmiljöer. De nationella mål och riktlinjer som har särskild relevans för vårdens byggda miljöer lyfts också.

Lärande exempel

Lärande exempel.

Exempelbanken ger inspiration och inblick i andras erfarenheter med att planera, beställa, bygga och förvalta vårdmiljöer runt om i landet. Exempel på nybyggnader så väl som om- och tillbyggnader av befintliga vårdmiljöer finns med.

Centrala begrepp

Centrala begrepp.

Ordlista som tar upp begrepp som blivit centrala i vårt arbete med vårdens byggda miljöer och förklarar dem. Begreppen är listade i bokstavsordning.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen