På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Upplysningar i förhandsbesked

Granskad:

Beslutet om förhandsbesked ska innehålla vissa upplysningar till sökanden. En upplysning är vägledande information som sökanden behöver känna till.

Byggnadsnämnden ska i beslutet upplysa om förhandsbeskedets giltighetstid. Beslutet ska även innehålla en upplysning om att förhandsbeskedet inte innebär att åtgärden får påbörjas. Om åtgärden som ansökan gäller också kräver tillstånd från eller anmälan till någon annan myndighet, ska byggnadsnämnden upplysa sökanden om detta i beslutet.

23 §
  Om byggnadsnämnden finner att en åtgärd som avses med ansökningen också kräver tillstånd av eller anmälan till någon annan myndighet, ska nämnden upplysa sökanden om detta.

39 §
  Ett förhandsbesked som innebär att en åtgärd kan tillåtas ska innehålla
   1. en upplysning om att förhandsbeskedet endast gäller om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vann laga kraft,
   2. en upplysning om att förhandsbeskedet inte innebär att åtgärden får påbörjas, och
   3. de villkor som behövs för att förhandsbeskedet ska vara förenligt med de förutsättningar som gäller för den kommande bygglovsprövningen.

Även andra upplysningar som behövs kan finnas i beslutet. Det kan underlätta för sökanden om de olika upplysningarna har egna underrubriker.

Skillnad på villkor och upplysning

Det är skillnad på villkor och upplysning. Därför bör villkor och upplysningar behandlas under olika rubriker i beslut. Upplysningar bör inte ges en språklig utformning som är mer typisk för villkor. Upplysningar kan inte överklagas. (jfr JO-protokoll 2005-06-30, dnr 717-2005)

Här kan du läsa mer om villkor i förhandsbesked.

Ett förhandsbeskeds giltighetstid

Byggnadsnämnden ska i beslutet upplysa om att förhandsbeskedet endast gäller om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vann laga kraft.

39 §
  Ett förhandsbesked som innebär att en åtgärd kan tillåtas ska innehålla
   1. en upplysning om att förhandsbeskedet endast gäller om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vann laga kraft,
   2. en upplysning om att förhandsbeskedet inte innebär att åtgärden får påbörjas, och
   3. de villkor som behövs för att förhandsbeskedet ska vara förenligt med de förutsättningar som gäller för den kommande bygglovsprövningen.

Exempel 1

Förhandsbeskedet gäller i två år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Exempel 2

Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft.

Exempel 3

Förhandsbeskedet upphör att gälla om inte ansökan om bygglov inkommer till byggnadsnämnden inom två år från det att beslutet vunnit laga kraft.

Åtgärden får inte påbörjas

Beslutet om förhandsbesked ska innehålla en upplysning om att förhandsbeskedet inte innebär att åtgärden får påbörjas.

39 §
  Ett förhandsbesked som innebär att en åtgärd kan tillåtas ska innehålla
   1. en upplysning om att förhandsbeskedet endast gäller om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vann laga kraft,
   2. en upplysning om att förhandsbeskedet inte innebär att åtgärden får påbörjas, och
   3. de villkor som behövs för att förhandsbeskedet ska vara förenligt med de förutsättningar som gäller för den kommande bygglovsprövningen.

Exempel 1

Byggnadsarbetena får inte påbörjas innan bygglov beviljats och startbesked lämnats.

Exempel 2

Förhandsbeskedet ger inte rätt att påbörja åtgärden innan bygglov har beviljats och startbesked getts.

Andra tillstånd eller anmälan

Om åtgärden som förhandsbeskedet gäller också kräver tillstånd från eller anmälan till någon annan myndighet, ska byggnadsnämnden upplysa sökanden om detta. Upplysningar om tillstånd, anmälan eller dispenser ska vara relevanta för det aktuella ärendet och ska därför bara förekomma när det finns anledning till det. Det är den sökande som ansvarar för att den har nödvändiga tillstånd enligt annan lagstiftning. (jfr JO-protokoll 2009-05-29, dnr 1596-2009)

23 §
  Om byggnadsnämnden finner att en åtgärd som avses med ansökningen också kräver tillstånd av eller anmälan till någon annan myndighet, ska nämnden upplysa sökanden om detta.

Byggnadsnämnden kan även upplysa sökanden om tillstånd som krävs av andra än myndigheter, som till exempel bostadsrättsförening eller fastighetsägare.

Exempel 1

Åtgärden kräver tillstånd från "x". Det är du som sökande som har ansvar för att tillståndet finns innan åtgärden påbörjas.

Exempel 2

Åtgärden kräver anmälan till "x". Det är du som sökande som har ansvar för att anmälan görs innan åtgärden påbörjas.

Här kan du läsa mer om vilka tillstånd, dispenser och anmälan som kan krävas.

Upplysning om laga kraft

Det är olämpligt med en upplysning om när beslutet vinner laga kraft. En förutsättning för att ett beslut om förhandsbesked ska kunna vinna laga kraft mot samtliga personer är att beslutet har expedierats och kungjorts på rätt sätt. När ett beslut om förhandsbesked vinner laga kraft beror på hur och när expediering och kungörelse gått till och hur tiden för överklagande ska räknas. Det är därför omöjligt för nämnden att i beslutet ange när beslutet kan väntas vinna laga kraft, även om ingen överklagar det.

41 §
  Ett beslut om lov eller förhandsbesked ska, tillsammans med en uppgift om vad den som vill överklaga beslutet måste göra, delges
   1. sökanden och annan part, och
   2. dem som anges i 25 § och har lämnat synpunkter i ärendet som inte har blivit tillgodosedda.

Om delgivning är uppenbart obehövligt ska beslutet i stället skickas till dem som avses i första stycket.

Delgivning med sökanden får inte ske enligt någon av bestämmelserna i 34-38 eller 47-51 §§ delgivningslagen
(2010:1932). Lag (2015:668) .

41 a §
  Ett beslut om att ge lov eller positivt förhandsbesked ska kungöras genom ett meddelande i Post- och Inrikes Tidningar. I meddelandet ska beslutets huvudsakliga innehåll och var beslutet hålls tillgängligt anges. Lag (2015:668) .

41 b §
  Det meddelande som kungörs enligt 41 a § ska senast den dag då kungörandet sker skickas till
   1. ägaren eller innehavaren av en särskild rätt till en tomt eller fastighet, som gränsar till den tomt eller fastighet som lovet eller förhandsbeskedet avser, eller som skiljs åt från denna endast av en väg eller gata, och
   2. övriga kända sakägare, om antalet inte är så stort att det skulle innebära större kostnader och besvär än vad som är försvarligt med hänsyn till ändamålet med meddelandet att skicka det till var och en av dem.

Första stycket gäller inte dem som enligt 41 § ska delges det beslut som meddelandet avser. Lag (2011:335) .

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen