Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Om Boverkets konstruktionsregler, EKS

Granskad:

EKS och eurokoderna är verkställighetsföreskrifter till kraven på bärförmåga, stadga och beständighet i 8 kap. 4 §, punkt 1 i plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

Lag och förordning

Ett byggnadsverk ska vara projekterat och utfört på ett sådant sätt att den påverkan som byggnadsverket sannolikt utsätts för när det byggs eller används inte leder till

  1. att byggnadsverket helt eller delvis rasar,
  2. oacceptabla större deformationer,
  3. skada på andra delar av byggnadsverket, dess installationer eller fasta utrustning till följd av större deformationer i den bärande konstruktionen, eller
  4. skada som inte står i proportion till den händelse som orsakat skadan.

Dessa krav finns i plan- och byggförordningen 3 kap. 7 §.

Eurokoder och nationella krav i EKS

Eurokoderna utgör tillsammans med föreskriftsserien EKS ett system som är de svenska reglerna för verifiering av bärförmåga, stadga och beständighet. I EKS anges vilka eurokoddelar som har införlivats i det svenska regelverket. I EKS publiceras även  Sveriges nationella val av olika parametrar till eurokoderna. De nationella valen baseras exempelvis på olika förutsättningar avseende geologi, klimat, levnadssätt och säkerhetsnivå. Valen har införts successivt i EKS. Genom att de berörda eurokoddelarna har införlivats i det svenska regelverket ställs alltså nationella krav på byggnadsverk även i eurokoderna.

Ett mindre antal eurokoder, till exempel för jordbävning, kommer inte att tas upp i EKS och Boverket gör därmed inga nationella val. Sådana eurokoder kan dock användas som vilken annan handbok som helst för tillämpningar som inte explicit tas upp i det svenska regelverket.

Du som är verksam eller bosatt i Sverige kan gratis ladda ner de eurokoddelar som är översatta till svenska och som hänvisas till i EKS. De finns på SIS webbplats. SIS hade tidigare en helpdesk dit det gick att vända sig med frågor om eurokoderna. Där finns ett antal frågor och svar om EKS och eurokoderna publicerade. Se länkar i "Relaterad information".

De nu gällande reglerna

Den senaste revideringen av EKS, BFS 2011:10 med ändringar t.o.m. BFS 2022:4 (EKS 12), kan laddas ned via länk i "Relaterad information".

Ändringarna den 1 september 2022, EKS 12

EKS 12 (BFS 2022:4) börjar gälla den 1 september 2022. De ändrade reglerna är ett led i Boverkets kontinuerliga arbete med att se över reglerna för att ta hänsyn till ändringar i eurokoderna och förenkla och förbättra tillämpningen. Ändringen omfattar justeringar i allmänna råd för täckande betongskikt för att öka möjligheter till användning av alternativa bindemedel till cement med bibehållen beständighet. Alternativa bindemedel såsom flygaska, kalksten, silikastoft och granulerad masugnsslagg, ger möjlighet att kunna reducera CO2-utsläpp och klimatpåverkan.

Information om de ändrade konstruktionsreglerna kan laddas ned via länk i "Relaterad information".

Vägledning

Vägledning till EKS finns på PBL kunskapsbanken. De finns digitalt och uppdateras vid behov.

Vägledning till EKS

Äldre konstruktionsregler

Du som ska verifiera bärförmågan i en äldre byggnad eller av andra skäl behöver känna till äldre bestämmelser hittar dem under "Relaterad information".

Frågor och svar

Frågor och svar om EKS och eurokoderna finns på SIS webbplats för eurokoderna. Dessa frågor har besvarats av personer inom SIS tekniska kommittéer som hanterar eurokoderna. Att följa svaren utgör inget "myndighetsgodkännande" av att reglerna uppfylls. Däremot kan svaren ge konstruktörer, byggherrar, kommuners byggnadsinspektörer och andra intressenter en god vägledning till hur EKS och eurokoderna ska tillämpas.

Publikationer

Till eurokoderna finns ett antal handböcker och läromedel publicerade. Du som arbetar med att dimensionera lastbärande konstruktioner kan ha nytta av dessa publikationer. Till exempel har Stålbyggnadsinstitutet (SBI) gett ut ett antal läromedel för stålbyggnad, och Svenska betongförening har gett ut två handböcker till eurokoderna för betong.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen