Om Boverkets konstruktionsregler, EKS

EKS och eurokoderna är verkställighetsföreskrifter till kraven på bärförmåga, stadga och beständighet i 8 kap. 4 §, punkt 1 i plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Lag och förordning

Ett byggnadsverk ska vara projekterat och utfört på ett sådant sätt att den påverkan som byggnadsverket sannolikt utsätts för när det byggs eller används inte leder till

  1. att byggnadsverket helt eller delvis rasar,
  2. oacceptabla större deformationer,
  3. skada på andra delar av byggnadsverket, dess installationer eller fasta utrustning till följd av större deformationer i den bärande konstruktionen, eller
  4. skada som inte står i proportion till den händelse som orsakat skadan.

Dessa krav finns i plan- och byggförordningen 3 kap. 7 §.

Eurokoder och nationella krav i EKS

Eurokoderna utgör tillsammans med föreskriftsserien EKS ett system som är de svenska reglerna för verifiering av bärförmåga, stadga och beständighet. I EKS görs Sveriges nationella val till eurokoderna. De nationella valen baseras exempelvis på olika förutsättningar avseende geologi, klimat, levnadssätt och säkerhetsnivå. Valen har införts successivt i EKS. Några återstår ännu. Genom dessa nationella val har de berörda eurokoddelarna införlivats i det svenska regelverket.

Till ett mindre antal eurokoder, till exempel för jordbävning, kommer inte nationella val att göras. Sådana eurokoder kan dock användas som vilken annan handbok som helst för tillämpningar som inte explicit tas upp i det svenska regelverket.

Genom eurokoderna ställs alltså nationella krav på byggnadsverk. Du som är verksam eller bosatt i Sverige kan gratis ladda ner de eurokoddelar som är översatta till svenska. De finns på SIS webbplats. SIS har också en helpdesk dit du kan vända dig med frågor om eurokoderna. Där finns också ett antal frågor och svar om EKS och eurokoderna publicerade. Se länkar i "Relaterad information".

De nu gällande reglerna finns i EKS 10

Den senaste revideringen av EKS, BFS 2011:10 med ändringar t.o.m. BFS 2015:6 (EKS 10), kan laddas ned i "Relaterad information". Det finns övergångsbestämmelser för EKS 10. Äldre bestämmelser, EKS 9, kan tillämpas t.o.m. den 31 december 2016.

Ändringarna den 1 januari 2016, EKS 10

EKS 10 (BFS 2015:6) börjar gälla den 1 januari 2016. Fem nya konstruktionsstandarder har tillkommit och dessutom görs ändringar i befintliga regler. Det senare är bland annat bärförmåga vid brand, snölast, olyckslast, minimiarmering i betongkonstruktioner, förspända skruvförband av stål, tryck vinkelrätt fiberriktningen för träkonstruktioner samt partialkoefficienter för pålars bärförmåga. Reglerna har även kompletterats och förtydligats vad gäller ändring av befintliga byggnader, dimensioneringskontroll, utförandekontroll och konstruktionsdokumentation.

Information om de ändrade konstruktionsreglerna kan laddas ned via länk i "Relaterad information".

GIS-kartor med klimatlaster

Boverket har tagit fram  GIS-applikationer för att bättre bedöma var gränserna mellan olika zoner för snö- och vindlast samt temperaturer går. Kartorna kan användas som vägledning. Genom att klicka på länken till höger kommer du till kartorna. GIS-kartorna är bara en hjälp. Det är de i EKS 10 (BFS 2015:6) publicerade kartan som gäller juridiskt.

Vägledning

Vägledning till EKS finns på PBL kunskapsbanken. De finns digitalt och uppdateras vid behov.

Äldre konstruktionsregler

Du som ska verifiera bärförmågan i en äldre byggnad eller av andra skäl behöver känna till äldre bestämmelser hittar dem under "Relaterad information".

EKS 10 in English

The Swedish regulations regarding mechanical resistance and stability are available in English: Boverket Mandatory Provisions and General Recommendations on the Application of European Design Standards (Eurocodes). The English interpretation is only for informative purposes. It is the Swedish version of the latest EKS that is legally binding. You can download EKS 10 in "Relaterad information".

Frågor och svar

Frågor och svar om EKS och eurokoderna finns på SIS webbplats för eurokoderna. Dessa frågor har besvarats av personer inom SIS tekniska kommittéer som hanterar eurokoderna. Att följa svaren utgör inget "myndighetsgodkännande" av att reglerna uppfylls. Däremot kan svaren ge konstruktörer, byggherrar, kommuners byggnadsinspektörer och andra intressenter en god vägledning till hur EKS och eurokoderna ska tillämpas.

Publikationer

Till eurokoderna finns ett antal handböcker och läromedel publicerade. Du som arbetar med att dimensionera lastbärande konstruktioner kan ha nytta av dessa publikationer. Till exempel har Stålbyggnadsinstitutet (SBI) gett ut ett antal läromedel för stålbyggnad, och Svenska betongförening har gett ut två handböcker till eurokoderna för betong.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej