Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Allmännyttiga bostadsföretag finns i de flesta kommuner

Granskad:

Det fanns 834 000 lägenheter i det allmännyttiga bostadsbeståndet vid utgången av 2023, enligt SCB:s statistik. Den helt övervägande delen av lägenheterna återfinns i flerbostadshus: över 80 procent.

Allmännyttan fortsätter växa – men de privata fastighetsägarna växer mer

I bostadsmarknadsenkäten uppger kommunerna att det allmännyttiga bostadsbeståndet ökade med 4 240 bostäder under 2022. Det är nästan exakt lika mycket som under 2021. Ökningen under 2022 beror framför allt på att det är fler bostäder som har tillkommit genom nybyggen, ca 6 400, än som har försvunnit genom försäljning, ca 2 500. De övriga förändringarna inom de allmännyttiga bostadsföretagen är inköp av knappt 200 lägenheter under 2022, och att ombyggen har tillfört knappt 600 bostäder. Å andra sidan revs det ca 400 bostäder och ca 40 bostäder försvann genom ombyggen.

Allmännyttans ställning varierar i landet

Att allmännyttans bestånd förändrades på olika sätt i olika kommuner och kommungrupper under 2022 är inte oväntat, men spridningen av nyproduktionen var mera jämn. Allmännyttan i Stockholms stad byggde på egen hand drygt 1 200 bostäder, vilket motsvarar en femtedel av den totala produktionen. Om man bortser från det, så byggde inte någon kommun mer än 500 bostäder i de 78 kommuner som redovisade nybyggen.

Mot denna bakgrund var nyproduktionen i Storgöteborg och Stormalmö inte så omfattande då de endast stod för 13 respektive 11 procent av landets totala nyproduktion.

Det varierar mellan kommuner hur stor del av den lokala hyresbostadsmarknaden som ägs av allmännyttan respektive privata hyresvärdar. Det syns även i storstadsområdena, där Storgöteborg intar en särställning. I Storgöteborgs kommuner äger de allmännyttiga bostadsbolagen två tredjedelar av det totala antalet bostäder i flerbostadshus som hyrs ut av allmännyttiga och privata hyresvärdar. I Storstockholm är motsvarande andel för de allmännyttiga bolagen knappt hälften. I Stormalmö, slutligen, är motsvarande andel för de allmännyttiga bolagen endast 40 procent.

Ombildningar till bostadsrätter minskade något under 2022

De allmännyttiga bostadsföretagen avyttrade drygt 2 500 lägenheter under 2022. Av dem såldes en dryg fjärdedel del, ca 700 lägenheter, för ombildning till bostadsrätter. Det kan jämföras med år 2021 då 1 200 allmännyttiga bostäder ombildades vilket motsvarade en tredjedel av försäljningarna som uppgick till 3 900 bostäder. Samtliga såldes i Storstockholm. Flest lägenheter för ombildning såldes i Stockholms stad, drygt 400 lägenheter. Därefter följer kommunerna Järfälla med ca 150, Österåker med knappt 80 lägenheter samt Sigtuna med knappt 60. Under de närmast föregående åren – dvs. 2019 och 2020 – låg antalet lägenheter som sålts för ombildning till bostadsrätter under eller väsentligt under 500 per år. Erfarenhetsmässigt beror försäljningarna för ombildning till bostadsrätter ofta mer på politiska än ekonomiska beslut. Eftersom det även såldes ett större antal lägenheter för ombildning till bostadsrätt under 2021 kan det vara fråga om ett trendbrott – åtminstone för Storstockholm, och då särskilt Stockholms stad.

Privata fastighetsägare förvärvade 70 procent av de lägenheter allmännyttan sålde, 1 700 lägenheter. Så som svarsalternativet är formulerat i enkäten är avsikten att fortsatt hyra ut dem. Allmännyttorna i fyra kommuner stod för ca tre fjärdedelar av de lägenheter som såldes till privata fastighetsägare, ca 1 300 lägenheter. Av dessa sålde Hallsberg knappt 480, Östersund drygt 430 samt Gotland knappt 180 lägenheter. Övriga allmännyttiga fastighetsföretag som sålde till privata fastighetsägare återfanns i 15 kommuner. Inga av dessa sålde mer än 90 lägenheter och i genomsnitt såldes 30 lägenheter per kommun.  

Nästan alla kommuner har ett allmännyttigt bostadsbolag

Av landets 290 kommuner uppger sig 92 procent (267) ha ett eller flera allmännyttiga bostadsföretag, de flesta i form av aktiebolag medan ett mindre antal kommuner har stiftelser. Det är bara 21 kommuner som anger att det inte finns några allmännyttiga bostadsaktiebolag eller bostadsstiftelser i kommunen. Detta innebär i sig inte att dessa kommuner saknar kommunägda bostäder utan att de bostäder som finns ägs direkt av kommunen eller av bolag som respektive kommun inte anser vara allmännyttiga, av olika skäl.

I årets enkät uppger 6 kommuner att de enbart har bostadsbolag eller stiftelser som inte är att anse som allmännyttiga bostadsföretag men som förvaltar bostäder. Samtidigt uppger 17 kommuner att de både har allmännyttiga bolag eller stiftelser och dessutom bolag eller stiftelser som förvaltar bostäder men som inte är att anse som allmännyttiga bostadsbolag. Det är en dryg halvering jämfört med förra enkäten då antalet var 41.

I 19 kommuner är det enbart allmännyttiga stiftelser som tillhandahåller lägenheter. I totalt 10 kommuner finns det både allmännyttiga bostadsaktiebolag och stiftelser.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen