Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Takvinkel

Granskad:

Egenskapsbestämmelser om takvinkel används för att reglera takets lutning i grader.

Bestämmelser om takvinkel

Med bestämmelser om takvinkel kan kommunen på kvartersmark reglera lutningen på tak i grader. Takvinkeln reglerar lutningen mellan yttertaket och horisontalplanet. En planbestämmelse kan anges som en exakt, en minsta eller en största vinkel.

Takvinkel

6 §    Bestämmelser om takvinkel ska tillämpas på kvartersmark för att reglera lutning i grader på tak.

Tabell 7.5 Takvinkel

Tabellen kan inte visas, klicka här för att öppna den i en PDF.

Två hus i genomskärning där nedre takvinkeln är 27 respektive 35 grader.
Illustrationen visar en takutformning med takvinkeln 27 grader respektive 35 grader. Illustration: Boverket

Det kan finnas olika motiv till att kommunen vill reglera takvinkeln. Motiven måste ha stöd i fjärde kapitlet plan- och bygglagen, PBL. I de flesta fall är motivet att kommunen vill bestämma utformningen. Takvinkeln har stor betydelse för utformningen av en byggnad och uppfattningen av dess höjd. Den påverkar även hur byggnaden upplevs i den omkringliggande miljön. Vissa taklutningar kan innebära att olika takmaterial inte är möjliga att använda på grund av att taket antingen är för brant eller för flackt. Ett annat skäl att reglera takvinkeln kan vara att reglera omfattningen på det som får byggas, alltså kopplat till byggrätten. Takvinkeln har alltså även betydelse för användningen av byggnaden. Skälet till att takvinkeln regleras ska anges och motiveras i planbeskrivningen.

11 §
  I en detaljplan får kommunen bestämma
   1. bebyggandets omfattning över och under markytan,
   2. byggnaders användning, och
   3. andelen lägenheter av olika slag i bostadsbyggnader och lägenheternas storlek.

16 §
  I en detaljplan får kommunen
   1. bestämma placering, utformning och utförande av byggnadsverk och tomter,
   2. i fråga om byggnadsverk bestämma de preciserade krav som behövs för att följa kraven på varsamhet enligt 2 kap. 6 §
tredje stycket och 8 kap. 17 och 18 §§,
   3. bestämma om skydd för sådana särskilt värdefulla byggnadsverk, tomter, bebyggelseområden och allmänna platser som avses i 2 kap. 6 § tredje stycket och 8 kap. 13 §,
   4. bestämma att byggnader som omfattas av förbudet mot förvanskning enligt 8 kap. 13 § inte får rivas, och
   5. i fråga om andra ändringar av byggnader än tillbyggnader bestämma sådana krav på byggnadsverk som avses i 16 kap. 2 och 5 §§ och bestämma undantag från sådana krav. Lag (2014:900) .

Motiv till detaljplanens reglering

3 §    I planbeskrivningen ska kommunen redovisa motiven till de enskilda regleringarna i detaljplanen. Redovisningen ska göras utifrån detaljplanens syfte och 2 kap. plan- och bygglagen (2010:900).

Reglering av största eller minsta vinkel

En största vinkel kan användas för att det inte ska bli för branta tak. Skälet kan exempelvis vara anpassning till stadsbilden, att förhindra möjligheten att inreda vind eller för att bibehålla viktiga siktlinjer.

En bestämmelse om en minsta vinkel kan vara aktuell i situationer när ett flackt tak inte är lämpligt. Det kan till exempel vara för att förhindra att vatten eller snö samlas på taket, för att uppnå tillräckligt bullerskydd men även för att ta hänsyn till stads- och landskapsbilden.

En reglering av minsta eller största takvinkel ger möjlighet till en stor flexibilitet och tillåter variationer av takutformningen. Detta kan till exempel vara lämpligt i befintliga miljöer där det redan finns en stor variation av takvinklar. I situationer då kommunen vill tillåta en variation av takvinklar och samtidigt undvika för branta eller för flacka tak kan både en största och en minsta takvinkel regleras.

Tre hus i genomskärning där nedre takvinkeln är 22, 27 respektive 45 grader.
Illustrationerna visar olika möjliga takutformningar med både en planbestämmelse om minsta takvinkel på 20 grader och en om största takvinkel på 45 grader. Illustration: Boverket

Reglera en exakt takvinkel endast i särskilda fall

En exakt vinkel kan ibland behöva användas av kulturhistoriska eller estetiska skäl. En sådan bestämmelse innebär ingen flexibilitet i planen eftersom takvinkeln är låst till ett exakt läge. En sådan bestämmelse begränsar även möjligheterna till vissa takutformningar, som till exempel mansardtak eller nyfunkistak där det alltid finns två olika takvinklar. I de flesta fall är det tillräckligt att använda en bestämmelse om största och en om minsta takvinkel för att uppnå det syfte som eftersträvas.

Tre hus i genomskärning med olika takutformningar där taken har flera olika vinklar.
Illustrationerna visar takutformningar som inte är möjliga om bestämmelsen om takvinkel reglerar en exakt vinkel. Illustration: Boverket

Bestämmelsen reglerar taken på samtliga byggnadsdelar

En byggnad kan bestå av flera olika byggnadskroppar med tak och en bestämmelse om takvinkel gäller då taken på samtliga delar, om inget annat anges i bestämmelsens formulering. Takvinklarna måste därför, var för sig, rymmas inom den i planbestämmelsen angivna vinkeln. Bestämmelsen gäller för såväl själva byggnaden som för takkupor, uterum och liknande.

Gör inte befintliga byggnader planstridiga

Bestämmelser om takvinkel reglerar både ny bebyggelse och befintlig bebyggelse. Det är därför viktigt att se till att befintliga byggnader inte oavsiktligt blir planstridiga. Grundregeln är att bygglov inte får lämnas om byggnaden inte överensstämmer med detaljplanen. En sådan bestämmelse kan därför leda till att bygglov inte kan ges för till exempel en tillbyggnad på en sådan byggnad, även om åtgärden i sig är planenlig.

30 §
  Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om
   1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
      a) överensstämmer med detaljplanen, eller
      b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2
§ första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen
(1970:988),
   2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
   3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och
   4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1
§, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket,
13, 17 och 18 §§.

Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första stycket 3 b eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första stycket 1.

Sådana åtgärder som genomförts utan bygglov med stöd av 4-4 c
§§ eller motsvarande äldre bestämmelser ska inte beaktas vid bedömningen av om ett byggnadsverk eller en åtgärd överensstämmer med detaljplanen. Lag (2018:636) .

30 a §
  Om den fastighet eller det byggnadsverk som åtgärden avser på grund av antagande av en detaljplan enligt denna lag eller äldre bestämmelser avviker från planen, får byggnadsnämnden i ett beslut om bygglov förklara att avvikelsen ska anses vara en sådan avvikelse som avses i 30 §
första stycket 1 b. En sådan förklaring får avse endast en liten avvikelse som är förenlig med detaljplanens syfte. Lag (2014:900) .

Takutformning kan regleras på andra sätt

Om det inte är nödvändigt att reglera takvinkeln i detalj kan i stället en utformningsbestämmelse användas för att reglera takets utformning. Det kan till exempel handla om att byggnader ska ha pulpettak eller mansardtak.

Utformning

9 §    Bestämmelser om utformning ska tillämpas på kvartersmark för att reglera byggnadsverks form, färg och material, fasadutsmyckningar, typer av byggnadsverk samt utformning av tomt.

Tabell 7.8 Utformning

Tabellen kan inte visas, klicka här för att öppna den i en PDF.

Tillämpning av planbestämmelser om takvinkel

Bestämmelser om takvinkel prövas i bygglov för åtgärder som påverkar takvinkeln, alltså till exempel vid nybyggnad eller så kallad fasadändring. För att byggnadsnämnden i lovskedet ska kunna avgöra om åtgärden uppfyller bestämmelsen krävs att sökanden lämnar in de ritningar och handlingar som behövs för prövningen.

30 §
  Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om
   1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
      a) överensstämmer med detaljplanen, eller
      b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2
§ första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen
(1970:988),
   2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
   3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och
   4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1
§, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket,
13, 17 och 18 §§.

Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första stycket 3 b eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första stycket 1.

Sådana åtgärder som genomförts utan bygglov med stöd av 4-4 c
§§ eller motsvarande äldre bestämmelser ska inte beaktas vid bedömningen av om ett byggnadsverk eller en åtgärd överensstämmer med detaljplanen. Lag (2018:636) .

30 a §
  Om den fastighet eller det byggnadsverk som åtgärden avser på grund av antagande av en detaljplan enligt denna lag eller äldre bestämmelser avviker från planen, får byggnadsnämnden i ett beslut om bygglov förklara att avvikelsen ska anses vara en sådan avvikelse som avses i 30 §
första stycket 1 b. En sådan förklaring får avse endast en liten avvikelse som är förenlig med detaljplanens syfte. Lag (2014:900) .

21 §
  En ansökan om lov eller förhandsbesked ska vara skriftlig och innehålla de ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för prövningen.

En ansökan om lov ska dessutom innehålla
   1. byggherrens förslag om vem eller vilka som ska vara kontrollansvariga enligt det som följer av 10 kap. 9 och
10 §§, och
   2. de handlingar som krävs för beslut om startbesked enligt
10 kap., om ansökningen avser tillbyggnad eller annan ändring av ett en- eller tvåbostadshus.

Om ett certifierat byggprojekteringsföretag som avses i 32 b § har använts för projektering och sökanden önskar att bygglov med stöd av 32 c § ska ges utan att vissa krav ska prövas, ska en ansökan om lov dessutom innehålla en uppgift om vilket företag som har använts. Lag (2022:1084) .

Bestämmelsen måste följa föreskriften

I Boverkets föreskrifter om detaljplan anges vad som kan regleras med en bestämmelse om takvinkel, hur den ska formuleras, bestämmelsekod och hur bestämmelserna sorteras in i underkategorier. Det är endast de underkategorier, formuleringar och koder som räknas upp i föreskriften som får användas.

Underkategori Formulering av bestämmelser Bestämmelsekod
Största takvinkel Största takvinkel är [siffra] grader DP_KM_Eg_Takvinkel_Storsta_Storsta
Största takvinkel Största takvinkel för [text] är [siffra] grader DP_KM_Eg_Takvinkel_Storsta_Byggnad
Största takvinkel [fritext] DP_KM_Eg_Takvinkel_Storsta_Annan
Minsta takvinkel Minsta takvinkel är [siffra] grader DP_KM_Eg_Takvinkel_Minsta_Minsta
Minsta takvinkel Minsta takvinkel för [text] är [siffra] grader DP_KM_Eg_Takvinkel_Minsta_Byggnad
Minsta takvinkel [fritext] DP_KM_Eg_Takvinkel_Minsta_Annan
Exakt takvinkel Takvinkeln ska vara [siffra] grader DP_KM_Eg_Takvinkel_Exakt_Exakt
Exakt takvinkel Takvinkeln för [text] ska vara [siffra] grader DP_KM_Eg_Takvinkel_Exakt_Byggnad
Exakt takvinkel [fritext] DP_KM_Eg_Takvinkel_Exakt_Annan
Takvinkel

6 §    Bestämmelser om takvinkel ska tillämpas på kvartersmark för att reglera lutning i grader på tak.

Tabell 7.5 Takvinkel

Tabellen kan inte visas, klicka här för att öppna den i en PDF.

Genom att färdigformulerade bestämmelser används blir information om byggrätten digitalt sökbar och möjlig att räkna på. I vissa formuleringar finns fält där en siffra ska anges. Siffran anger den vinkel som regleras. I vissa formuleringar finns också textfält där ytterligare information kan anges om det behövs för att anpassa bestämmelsen till en viss situation. De formuleringar som endast består av ett fritextfält kan kommunen använda för att själva formulera bestämmelsen inom rätt underkategori. Sådana bestämmelser blir inte digitalt sökbara eller möjliga att analysera i samma utsträckning som övriga bestämmelser. Dessa får därför bara användas i undantagsfall när annan lämplig formulering saknas i tabellen.

Tabellen innehåller inga formuleringar som anger intervall av takvinkel. Skälet är att sådana formuleringar försvårar sökbarheten. Istället kan intervall regleras genom att både största och minsta takvinkel regleras genom två separata planbestämmelser.

Redovisning av regleringar i detaljplan

Det finns inga bindande regler för hur en detaljplans reglering ska redovisas på plankartan. Det enda krav som måste uppfyllas är det så kallade tydlighetskravet som finns i PBL och som ställer krav på att alla regleringar som görs i en detaljplan ska vara tydliga. Tydlighetskravet är i sig teknikneutralt och kan uppfyllas på flera olika sätt vilket innebär att redovisningen av regleringar i detaljplan kan göras på olika sätt så länge det tydligt framgår vad som regleras. Med den digitala teknikens hjälp är det därför möjligt att ta fram nya sätt att redovisa planbestämmelser.

32 §
  En detaljplan får inte omfatta ett större område än vad som behövs med hänsyn till planens syfte och genomförandetid.

Den avsedda regleringen av bebyggelsen, byggnadsverk och miljön i övrigt ska tydligt framgå av planen.

Detaljplanen får inte vara mer detaljerad än som behövs med hänsyn till planens syfte. Lag (2011:335) .

Redovisning enligt det allmänna rådet om redovisning av reglering i detaljplan

Ett sätt att redovisa regleringar i detaljplan är att följa Boverkets allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan. Vid redovisning enligt det allmänna rådet kan en egenskapsbestämmelse om takvinkel anges med beteckningen o på plankartan.

7.6 Takvinkel Allmänt råd Bestämmelser om takvinkel kan betecknas o.

Vid reglering med flera olika bestämmelser om takvinkel i samma detaljplan kan detta redovisas genom att beteckningen indexeras med en nedsänkt siffra, till exempel o1, o2 och så vidare.

2.3 Indexering av beteckningar Allmänt råd Vid precisering av planbestämmelser eller vid olika formuleringar av planbestämmelser med samma beteckning kan detta redovisas genom att beteckningen indexeras med en nedsänkt siffra.

Alla planbestämmelser kan redovisas i en lista med planbestämmelser. Bestämmelser om takvinkel kan redovisas under rubriken Egenskapsbestämmelser för kvartersmark. Om en egenskapsbestämmelse gäller all kvartersmark behövs ingen beteckning på plankartan. Var någonstans egenskapsbestämmelsen gäller framgår då av att bestämmelsen redovisas under rubriken Egenskapsbestämmelser för kvartersmark.

2.1 Redovisning av planbestämmelser m.m. Allmänt råd Detaljplanens bestämmelseformuleringar och beteckningar kan redovisas i en lista med planbestämmelser. Listan med planbestämmelser kan redovisas med följande rubriker: 
  • 1.  Gränslinjer. 
  • 2.  Användning av allmän plats. 
  • 3.  Användning av kvartersmark. 
  • 4.  Användning av vattenområde. 
  • 5.  Egenskapsbestämmelser för allmän plats. 
  • 6.  Egenskapsbestämmelser för kvartersmark.
  • 7.  Egenskapsbestämmelser för vattenområde.
  • 8.  Genomförandetid.
Var en planbestämmelse gäller kan på plankartan redovisas med beteckningar och olika typer av gränslinjer. Om en planbestämmelse gäller all kvartersmark, all allmän plats eller allt vattenområde behövs ingen beteckning på plankartan.

Utöver vad som anges i det allmänna rådet kan det också finnas behov av att redovisa siffervärdet, alltså den reglerade vinkeln, tillsammans med beteckningen på plankartan. Den reglerade vinkeln behöver då inte anges i listan med planbestämmelser. Till exempel kan planbestämmelser om Största takvinkel i grader skrivas ut o1 45, o1 50 och så vidare på plankartan och i listan med planbestämmelser: o1 – Största takvinkel i grader. Detta gör att takvinkeln kan utläsas direkt på plankartan och gör listan med planbestämmelser mindre omfattande.

Det allmänna rådet anger bara ett sätt som redovisningen kan göras för att tillgodose kravet på tydlighet i PBL och föreskriftens regler. Redovisningen kan alltså även göras på andra sätt. För att underlätta framtida tolkning av detaljplanen är det lämpligt att det framgår i detaljplanen om det allmänna rådet använts.

2.2 Redovisning av ärendeinformation Allmänt råd Information enligt 2 kap. 4–6 §§ Boverkets föreskrifter (2020:5) om detaljplan kan redovisas på detaljplanen. Om dessa allmänna råd har använts för redovisning kan det anges tillsammans med informationen enligt första stycket.

32 §
  En detaljplan får inte omfatta ett större område än vad som behövs med hänsyn till planens syfte och genomförandetid.

Den avsedda regleringen av bebyggelsen, byggnadsverk och miljön i övrigt ska tydligt framgå av planen.

Detaljplanen får inte vara mer detaljerad än som behövs med hänsyn till planens syfte. Lag (2011:335) .

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen