Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

CE-märkning av delsystem och säkerhetskomponenter till linbaneanläggningar

Granskad:

Delsystem och säkerhetskomponenter till linbaneanläggningar ska vara CE-märkta när de tillhandahålls på marknaden.

Harmoniserad EU-lagstiftning

Linbaneanläggningar och deras infrastruktur ska uppfylla de grundläggande kraven enligt EU:s linbaneförordning, (EU) 2016/424 för att få tas i drift. Detsamma gäller delsystem och säkerhetskomponenter som ska ingå i linbaneanläggningar.

Linbaneförordningen

Linbaneförordningen är direkt tillämplig i svensk rätt och ska tillämpas från och med 21 april 2018. Linbaneförordningen har som mål att tillåta fri rörlighet för produkter på den inre marknaden samtidigt som man säkerställer en hög skyddsnivå för hälsa och säkerhet.

Förordningen gäller för:

  • nya anläggningar för persontransport
  • ändringar av linbaneanläggningar som innebär krav på nytt godkännande
  • nya delsystem och säkerhetskomponenter till linbaneanläggningar

Se mer under linbaneförordningen (EU) 2016/424, artikel 2 i "Relaterad information".

CE-märkning enligt linbaneförordningen är en produktsäkerhetsmärkning. Linbaneanläggningar går inte att CE-märka i sin helhet, utan det är bara säkerhetskomponenter och delsystem till linbaneanläggningar som CE-märks.

Med delsystem avses system som förtecknas i bilaga I till linbaneförordningen.

Se mer under linbaneförordningen (EU) 2016/424, bilaga I i "Relaterad information".

Med säkerhetskomponenter avses utrustningskomponenter eller anordningar som ska monteras i ett delsystem eller en linbaneanläggning för att säkerställa säkerheten. Om de inte fungerar äventyras hälsa och säkerhet för passagerare, driftspersonal eller tredje part.

Se mer under linbaneförordningen (EU) 2016/424, artikel 2.4 i "Relaterad information".

Ekonomiska aktörer

Olika ekonomiska aktörer har olika uppgifter när det gäller att släppa ut delsystem eller säkerhetskomponenter på marknaden. Fyra olika ekonomiska aktörer identifieras i linbaneförordningen. Dessa är:

  • Tillverkare
  • Tillverkarens representant
  • Importör
  • Distributör

Se mer information under respektive artikel.

Överensstämmelse med krav

Enligt linbaneförordningen ska delsystem och säkerhetskomponenter till linbaneanläggningar CE-märkas innan de släpps ut på marknaden.

Genom CE-märkningen intygas att delsystem och säkerhetskomponenter till linbaneanläggningar uppfyller de grundläggande kraven i förordningen och att lämplig bedömning av överensstämmelse har utförts. De grundläggande kraven anges i bilaga II till linbaneförordningen och omfattar alla aspekter som krävs för att uppnå förordningens syfte.

Ett sätt att uppfylla förordningens krav är att följa harmoniserade standarder. Dessa är frivilliga verktyg som tagits fram specifikt för att stödja överensstämmelse med de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i linbaneförordningen.

Lista över harmoniserade standarder under linbaneförordningen finns på EU-kommissionens webbplats. Se länk under "Relaterad information". 

Se mer under linbaneförordningen (EU) 2016/424, artikel 17 och 18 i "Relaterad information".

EU-försäkran om överensstämmelse

EU-försäkran om överensstämmelse ska finnas upprättad för delsystem och säkerhetskomponenter till linbaneanläggningar. Genom EU-försäkran om överensstämmelse intygas att delsystem eller säkerhetskomponenter uppfyller alla relevanta krav enligt linbaneförordningen när de släpps ut på marknaden.

Det är tillverkaren av delsystem och säkerhetskomponenter som ska upprätta och underteckna EU-försäkran om överensstämmelse. Om ett anmält organ deltar i förfarandet för bedömning av överensstämmelse, ska EU-försäkran om överensstämmelsen innehålla det anmälda organets namn, identifikationsnummer och adress. EU-försäkran om överensstämmelse ska i övrigt ha det innehåll som anges i bilaga IX till linbaneförordningen.

Se mer under linbaneförordningen (EU) 2016/424, artikel 11.2 och 19 samt bilaga IX i "Relaterad information".

EU-försäkran om överensstämmelse för delsystem och säkerhetskomponenter som släpps ut på marknaden i Sverige ska vara skriven på svenska eller engelska. Se Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar, 2 kap. 14 a §.

CE-märkning

Delsystem och säkerhetskomponenter till linbaneanläggningar ska vara CE-märkta innan de släpps ut på marknaden.

CE-märkning ska finnas på delsystemet eller säkerhetskomponenten, om det inte är omöjligt på grund av brist på utrymme. I så fall kan CE-märkningen placeras på förpackningen eller medföljande dokument. Identifikationsnumret för det anmälda organ som har utfört förfarandet för bedömning av överensstämmelse under produktionsfasen ska finnas i anslutning till CE-märkningen.

Se mer under linbaneförordningen (EU) 2016/424, artikel 21 i "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen