På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Möjligheter till anpassningar och avsteg för brandskydd

Granskad: 

Nedan hittar du en sammanfattning av de möjligheter till anpassningar och avsteg som Boverket bedömt lämpliga att göra med avseende på säkerhet i händelse av brand och som återfinns i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga anläggningsboenden, ATA.

Förutsättningar

Nedanstående vägledning om anpassningar och avsteg i tillfälliga anläggningsboenden utgår ifrån att ordinarie brandskyddsregler i Boverkets byggregler i övrigt är uppfyllda. Möjlighet till andra anpassningar och avsteg får utöver vad som framgår av ATA bedömas i det enskilda fallet. Om anpassningar och avsteg görs som inte framgår av ATA bör de verifieras enligt Boverkets allmänna råd 2011:27 om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd
se ATA 1 kap 1 §.

Brandskyddsdokumentation

I brandskyddsdokumentationen bör det anges vilken verksamhetsklass som det tillfälliga anläggningsboendet är projekterat efter och vilka anpassningar och avsteg som har gjorts. Detta bör samlas i ett eget avsnitt, se ATA 2 kap. 1 §.

Verksamhetsklass 3A

Om exempelvis en familj placeras i en vanlig bostadslägenhet kan reglerna för Vk3A i vissa fall vara tillämpliga. I dessa fall finns det ingen anledning att göra några avsteg eller anpassningar av brandskyddet, se ATA 2 kap. 5 §.

Verksamhetsklass 3B

Brandskyddet kan utformas enligt reglerna för verksamhetsklass 3B, se ATA kap 2. allmänt råd till BBR 5:21.

I gemensamhetsboenden i Vk3B, som är försedda med boendesprinkler, kan kravet på anordning för tidig upptäckt och varning och i händelse av brand uppfyllas med en enklare larmanordningar, i form av sammankopplade brandvarnare.

Lämplig placering av sådana sammankopplade brandvarnare är minst en i varje sovrum, en i varje gemensamhetsutrymme, i hallen samt i närheten av köket. Alternativ kan utrymningslarm som aktiveras av boendesprinklersystemet i kombination med vanliga brandvarnare användas.

Antalet person kan utökas från 6 till 8 personer om det i kök för personligt bruk finns spisvakt av typen överhettningsskydd, se ATA 2 kap. allmänt råd till BBR 5:543.

Om sprinkler saknas kan släckande spisvakt rekommenderas som en frivillig åtgärd. Även om personantalet inte utökas kan spisvakt vara lämpligt att installera som en kompletterande brandskyddsåtgärd.

Verksamhetsklass 4

I verksamhetsklass 4 kan fönster, för verksamhet i markplan, utgöra den andra utrymningsvägen från sovrum som inte är avsedda att användas av personer med funktionsnedsättningar. Varje fönster som är avsett för utrymning bör räknas som utrymningsväg för högst tio personer.

Varje sådant fönsters underkant bör vara belägen högst 2,0 meter över marknivån och i övrigt uppfylla BBR 5:323 första stycket. Fönster som används till utrymning bör förses med vägledande markering. Den vägledande markeringen behöver inte vara belyst eller genomlyst, se ATA 2 kap 4 §.

För byggnader i enbart markplan som har utgång direkt till det fria från varje sovrum kan kravet på tidig upptäckt och varning i händelse av brand uppfyllas med brandvarnare och manuellt aktiverat utrymningslarm. Om sammankopplade brandvarnare installeras i hela byggnaden kan avsteg göras från kravet på manuell aktivering av utrymningslarm.

Sammankopplade brandvarnare kan även användas i byggnader i högst två våningsplan för upp till 20 personer, se ATA 2 kap. allmänt råd till BBR 5:354.

Avskiljande konstruktion och bärförmåga vid brand

Avskiljande konstruktionen kan sänkas till lägst EI 30 mellan sovrum och mellan sovrum och korridor som utgör utrymningsväg. För byggnader med högst två våningsplan kan samtliga brandcellgränser utföras i lägst EI 30 och kravet på bärförmåga vid brand kan motsvara det som gäller för byggnader i klass Br2, se ATA 2 kap. allmänna råd till 5:22 och 5:544 i BBR.

Spisvakt i kök för personligt bruk

Om det finns kök för personligt bruk kan spisvakt vara lämpligt att installera som en kompletterande brandskyddsåtgärd.

Antal boende i ett sovrum

Det finns ingen regel i BBR som begränsar antalet personer i ett sovrum. På vandrarhem eller liknande är det ovanligt med sovsalar för fler än cirka tio personer. Ordinarie byggregler utgår från denna förutsättning.

Om fler än tio personer delar samma sovrum ska kompletterande brandskyddsåtgärder vidtas. Exempel på sådana kan vara att installera nödströmsförsörjd vägledande markeringar eller nödbelysning inne i sovrummet och vid behov, flera utrymningsvägar från själva sovrummet.

Sovrum som används för ett större antal personer bör vara lätt överblickbara och inte innehålla riskkällor så som kök för personligt bruk, se ATA 2 kap. 3 §.

Avstånd mellan byggnader

Byggnader för tillfälliga anläggningsboenden i högst två våningsplan kan placeras med ett avstånd av minst 5 meter mellan varandra, om ytterväggarna i båda byggnaderna är utförda i EI 30 eller den ena byggnadens vägg är utförd i EI 60. Glaspartier utan brandteknisk klass i motstående ytterväggar bör begränsas till högst 4 m2 per vägg. Den förenklade lösningen motsvarar det som gäller för småhus vid samma avstånd, se ATA 2 kap. allmänna råd till avsnitt 5:62 BBR.

Tält och husvagnar m.m. i verksamhetsklass 4

För permanent uppställda tält, husvagnar och andra liknande byggnader, som är avsedda för endast ett fåtal personer, kan följande undantag vara möjliga om byggnaderna är placerade utomhus med ett skyddsavstånd på minst 5 meter, se ATA 2 kap. allmänna råd till avsnitt 5:521, 5:61 och 5:62 BBR.

  • I byggnader för högst sex personer kan avsteg från ytskiktskraven på väggar och tak kan medges, dock lägst klass E.
  • Kravet på brandegenskaper på taktäckningen (BROOF(t2)) kan ersättas med samma krav som gäller för invändiga takytor, dock lägst klass E.
  • Utrymningsvägarnas utformning avseende storlek och öppningssätt kan anpassas efter byggnadens förutsättningar och det antal personer som förväntas använda dem. I tält för upp till 10 personer kan enklare öppningssätt som dragkedjor och liknande användas om det finns två utgångar från tältet.

Räddningsmanskapets säkerhet

Tomtreglerna är inte undantagna för tillfälliga anläggningsboenden. För brandskyddsreglerna gäller därmed att tillgänglighet för räddningsfordon enligt BBR avsnitt 5:721 ska uppfyllas.

De möjligheter till avsteg som finns i denna vägledning kan försämra möjligheten för räddningstjänsten att göra en insats, till exempel genom att lägre klass på avskiljande konstruktioner kan accepteras. Några undantag från reglerna om räddningsmanskapets säkerhet kan därför inte medges, se ATA 2 kap. 2 §.

Läs mer

Under rubriken "På Boverket" i relaterad information kan du ta del av Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga anläggningsboenden, ATA - BFS 2016:5.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen