På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Fortsatt underskott på bostäder i storstadsregionerna

Granskad:

Storstadsregionerna innefattar Storstockholm, Storgöteborg och Stormalmö. På dessa bostadsmarknader råder underskott på bostäder, både inom centralorterna och i övriga delar. Nästan alla kommuner har gjort bedömningen att det råder underskott på bostäder i kommunen som helhet.

Storstockholm – präglat av underskott på bostadsmarknaden

Storstockholm omfattar Stockholms läns samtliga 26 kommuner. Bostadsmarknadsläget i Storstockholm är fortsatt ansträngt och flertalet kommuner har under flera års tid uppgett att det råder underskott på bostäder.

Årets enkätsvar ger samma bild. Samtliga kommuner, förutom en som inte har svarat på frågan, bedömer att det råder obalans med underskott på bostäder i kommunen som helhet.

Det är 24 kommuner som bedömer underskott på centralorten, medan en kommun, Södertälje, bedömer balans. Förra året bedömde samtliga kommuner underskott.

Endast en kommun, Salem, bedömer att det råder balans i kommunens övriga delar, vilket är en minskning från förra året då 5 kommuner uppgav balans. Resterande kommuner bedömer underskott i kommunens övriga delar. Resultatet kan tyda på att svårigheterna på bostadsmarknaden visar sig även utanför kommunernas centrala delar.

Läget på bostadsmarknaden i Storstockholms kommuner, januari år 2021. Källa: Bostadsmarknadsenkäten 2021, Boverket. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Bostadsbyggandet förväntas öka markant i Storstockholm

Preliminär statistik från SCB tyder på att det påbörjades cirka 12 700 bostäder i Storstockholm under 2020, varav 12 400 genom nybyggnad och knappt 300 netto genom ombyggnad. Det var 8 procent färre än året före, och motsvarar 5,3 nya bostäder per 1 000 invånare. Det var lika med riksgenomsnittet, men betydligt lägre än i Storgöteborg (8,2 bostäder per invånare) och i Stormalmö (6,9 bostäder per invånare).

I Storstockholm förväntar sig kommunerna att bostadsbyggandet ökar under de kommande två åren. Under 2021 bedömer kommunerna att det kommer att påbörjas 23600 bostäder genom nybyggnad, vilket är 7 procent fler än vad som förväntades för 2020. Under 2022 förväntas byggandet öka betydligt och uppgå till cirka 28 400 påbörjade bostäder. Utöver den påbörjade nyproduktionen kan det även tillkomma ett nettotillskott av bostäder genom ombyggnad av befintliga byggnader.

Den förväntade ökningen fram till 2022 är i stort sett hänförlig till bostadsrätter. Kommunerna förväntar att antalet påbörjade bostadsrätter ökar med hela 75 procent mellan 2020 och 2022, varav med 35 procent år 2021 och 29 procent mellan 2021 och 2022.

I genomsnitt överskattar dock kommunerna bostadsbyggandet betydligt. Under de senaste tre åren, 2018 till 2020, påbörjades i genomsnitt endast 58 procent av det antal bostäder som kommunerna i Storstockholm förväntade, vilket kan jämföras med 84 procent under de fyra åren dessförinnan. Andelen bostadsrätter som påbörjas har minskat kraftigt i förhållande till kommunernas förväntningar.

Hårda lånevillkor för privatpersoner bromsar byggandet

Antalet påbörjade bostäder under 2020 var långt under de dryga 20 000 bostäder som enligt RUFS 2050 behöver tillkomma årligen genom byggande och på annat sätt, för att svara mot det demografiska behovet.

Vad är det då som begränsar bostadsbyggandet i Storstockholms kommuner? Ekonomiska frågor har minskat i betydelse. Förra året låg privatpersoners möjlighet att få lån och svårigheter för byggherrar att få lån högst, men i år anger färre kommuner detta som en av de tre främsta begränsande faktorerna.

Konflikter med statliga intressen anges i år som ett hinder av störst andel kommuner, 35 procent, vilket är oförändrat jämfört med förra året. Därefter följer svag infrastruktur/osäkerhet kring statliga satsningar och överklagande av detaljplaner med en betydande ökning till 31 procent vardera, jämfört med 10 respektive 15 procent förra året.

Privatpersoners svårigheter att få lån anges som ett hinder av 27 procent av kommunerna i år. Det angavs av 38 procent förra året och av hälften av kommunerna för två år sedan. Höga produktionskostnader anges av 27 procent (23 procent förra året), medan svårigheter för byggherrar att få lån anges av 23 procent (35 procent förra året).

Jämfört med riket anger en betydligt större andel av kommunerna i Storstockholm svag infrastruktur som hinder, medan en betydligt mindre andel anger brist på detaljplan på attraktiv mark och höga produktionskostnader.

Faktorer som begränsar bostadsbyggandet i Storstockholms kommuner. Källa: Bostadsmarknadsenkäten 2021, Boverket. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Storgöteborg – underskott i 12 kommuner

Bostadsmarknaden i Storgöteborg är även den i obalans. Kommungruppen Storgöteborg består av 13 kommuner inklusive Göteborgs stad, varav 12 kommuner i Västra Götalands län och en kommun, Kungsbacka, i Hallands län.

Det är 12 kommuner som uppger att det råder obalans på bostadsmarknaden med underskott på bostäder, i kommunen som helhet. En kommun har inte besvarat frågan. Vad gäller centralorten och kommunens övriga delar så är det 11 kommuner som bedömer underskott och 2 kommuner som inte har inte lämnat något svar.  Förhållandena är ungefär samma som förra året och visar att efterfrågan på bostäder är hög även utanför kommunernas centrala lägen.

Läget på bostadsmarknaden i Storgöteborgs kommuner, januari år 2021. Källa: Bostadsmarknadsenkäten 2021, Boverket. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Bostadsbyggandet förväntas minska något i Storgöteborg

Preliminär statistik från SCB tyder på att det påbörjades cirka 8 500 bostäder i Storgöteborg under 2020, varav 8 100 genom nybyggnad och 400 netto genom ombyggnad. Det var 6 procent fler än året före, och motsvarar 8,2 bostäder per 1 000 invånare.

Kommunerna förväntar att bostadsbyggandet minskar något under de kommande två åren. Under 2021 bedömer kommunerna att det kommer att påbörjas 7 800 bostäder genom nybyggnad, vilket är 3 procent färre än vad som förväntades för 2020. Även under 2022 förväntas byggandet minska något, till cirka 7 700 bostäder. Utöver den påbörjade nyproduktionen kan det även tillkomma ett nettotillskott av bostäder genom ombyggnad av befintliga byggnader.

I genomsnitt överskattar kommunerna bostadsbyggandet något. Under de senaste fem åren påbörjades i genomsnitt 12 procent färre bostäder genom nybyggnad än vad kommunerna i Storgöteborg bedömde i bostadsmarknadsenkäten. Under 2020 påbörjades dock ungefär lika många bostäder som förväntningarna.

Svaren i enkäten visar att kommunerna förväntar sig en ökning av antalet påbörjade bostadsrätter med 28 procent mellan 2020 och 2022. Antalet påbörjade hyresrätter förväntas däremot minska med 24 procent under samma tid. Antalet påbörjade bostäder i småhus förväntas minska med 40 procent under 2021 men öka något under 2022.

Detaljplaner och infrastruktur bromsar byggandet Storgöteborg

I Storgöteborg anger många kommuner brist på detaljplan på attraktiv mark, överklagande av detaljplaner samt svag infrastruktur/osäkerhet om framtida satsningar som främsta hinder medan ekonomiska faktorer endast lyfts av någon enstaka kommun. Det skiljer sig avsevärt från riket i stort.

Majoriteten av kommunerna i Storgöteborg, 62 procent, anger att brist på detaljplan på attraktiv mark är en begränsande faktor. Det är något färre än förra året då 77 procent angav detta. I Storstockholm anger endast 8 procent av kommunerna det, och i riket anges det av 33 procent.

Näst högsta andelen anges för överklagande av detaljplaner samt svag infrastruktur/osäkerhet kring framtida satsningar, med 46 procent vardera (23 respektive 31 procent förra året). Konflikter med statliga intressen enligt miljöbalken avges av 31 procent (15 procent förra året).

Övriga hinder lyfts av ganska få kommuner. Förra året angavs höga produktionskostnader av 38 procent av kommunerna i Storgöteborg, och var då det hinder som näst flest kommuner angav. I år anges det av endast 8 procent, jämfört med 42 procent i riket.

Faktorer som begränsar bostadsbyggandet i Storgöteborgs kommuner. Källa: Bostadsmarknadsenkäten 2021, Boverket. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Stormalmö – underskott i alla 12 kommuner

Stormalmö har ett bostadsmarknadsläge som liknar de andra två storstadsregionernas. Alla 12 kommuner i Stormalmö bedömer att det är underskott på bostäder. Kommunerna har gjort samma bedömning sex år i rad.

Samtliga kommuner anger att det råder underskott på bostäder såväl på kommunernas centralorter som i kommunernas övriga delar. Som jämförelse var det 3 kommuner som angav balans på bostadsmarknaden i kommunernas övriga delar förra året. Det tyder på att efterfrågan på bostäder utanför kommunernas centrala delar är hög även i denna storstadsregion.

Läget på bostadsmarknaden i Stormalmös kommuner, januari år 2020. Källa: Bostadsmarknadsenkäten 2020, Boverket. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Bostadsbyggandet förväntas minska i Stormalmö

Enligt preliminär statistik från SCB påbörjades cirka 5 100 bostäder i Stormalmö under 2020, varav knappt 4 800 genom nybyggnad och drygt 300 som nettotillskott genom ombyggnad. Det var en ökning med cirka 6 procent jämfört med 2019, och motsvarar 6,9 bostäder per 1 000 invånare. Under 2017 och 2018 var dock byggtakten betydligt högre.

Kommunerna förväntar sig att det kommer att påbörjas knappt 5 700 bostäder genom nybyggnad år 2021, vilket är 11 procent färre än förväntningarna inför år 2020. År 2022 förväntas en ökning med 5 procent, till 5 900 bostäder. Utöver den påbörjade nyproduktionen kan det även tillkomma ett nettotillskott av bostäder genom ombyggnad av befintliga byggnader.

Kommunerna överskattar vanligen bostadsbyggandet. Under de senaste fem åren påbörjades i genomsnitt 15 procent färre bostäder genom nybyggnad än vad kommunerna i regionen bedömde i bostadsmarknadsenkäten. Under åren 2018 - 2020 har utfallet i genomsnitt dock varit 27 procent lägre än förväntningarna.

Data i enkäten visar att antalet påbörjade hyresrätter i flerbostadshus i Stormalmö förväntas minska med drygt 20 procent från 2020 till 2022, och att antalet småhus minskar med 8 procent. Byggandet av bostadsrätter kan enligt enkäten däremot komma att öka med knappt 20 procent.

Höga produktionskostnader och överklagande av detaljplaner bromsar bostadsbyggandet

De två faktorer som flest kommuner i Stormalmö anger begränsa bostadsbyggandet är höga produktionskostnader och överklagande av detaljplaner, med 42 procent vardera. Därefter följer svårigheter för privatpersoner att få lån med 33 procent. Detta är de tre markant mest angivna faktorerna.

I Stormalmö anges överklagande av detaljplaner som ett hinder för bostadsbyggandet av dubbelt så stor andel av kommunerna jämfört med riket som helhet, medan produktionskostnader och lånevillkor för privatpersoner anges av lika stor andel som i riket i stort.

Färre kommuner anger ekonomiska aspekter som hinder i år. Förra året angav 58 procent av kommunerna i Stormalmö produktionskostnader som hinder, medan 42 procent angav svårigheter att få lån för privatpersoner och 25 procent överklagande av detaljplaner.

Faktorer som begränsar bostadsbyggandet i Stormalmös kommuner. Källa: Bostadsmarknadsenkäten 2021, Boverket. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Under fördjupningsfliken hittar du kommunernas svar på ett urval av frågorna från enkäten.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen