Fortsatt underskott på bostäder i storstadsregionerna

Storstadsregionernas bostadsmarknader har underskott på bostäder, både inom centralorterna och i övriga delar. Alla kommuner har gjort bedömningen att det råder underskott på bostäder i kommunen som helhet.

Storstadsregionerna innefattar Storstockholm, Storgöteborg och Stormalmö. Enligt kommunernas förväntningar kommer det att påbörjas ett stort antal bostäder även under 2019 och 2020.

Storstockholm – underskott i alla 26 kommuner

Storstockholm omfattar Stockholms läns samtliga 26 kommuner. Bostadsmarknadsläget i Storstockholm är fortsatt ansträngt och flertalet kommuner har uppgett under flera års tid att det råder underskott på bostäder.

Årets enkätsvar ger en liknande bild. Samtliga kommuner bedömer att det råder obalans med underskott på bostäder i kommunen som helhet. På centralorterna är situationen densamma, med underskott på bostäder i samtliga kommuner. Totalt 3 kommuner bedömer att det råder balans i kommunens övriga delar, vilket är en ökning från förra året då alla kommuner uppgav underskott på bostäder även utanför centralorten.

Läget på bostadsmarknaden i Storstockholms kommuner, januari år 2019.
Läget på bostadsmarknaden i Storstockholms kommuner, januari år 2019. Källa: Bostadsmarknadsenkäten 2019, Boverket. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Både små och större bostäder behöver tillkomma

I stort sett samtliga kommuner har svarat att det behöver tillkomma bostäder under de kommande tre åren. Bostadsmarknadsläget i Storstockholm kännetecknas av en generellt sett högre efterfrågan på bostäder än utbudet kan svara upp till.

Kommunerna i regionen uppger att det behöver tillkomma både hyresrätter och bostadsrätter i alla storlekar inom en treårsperiod. Ett rum och kök i hyresrätt behöver tillkomma enligt 81 procent av kommunerna, och runt 60–70 procent bedömer att större lägenheter i såväl hyresrätt som bostadsrätt och äganderätt behöver tillkomma.

Bara en kommun bedömer balans på bostadsmarknaden om tre år

Alla kommuner utom en bedömer att underskottet kommer att bestå i
kommunen som helhet under de kommande tre åren. Täby kommun bedömer dock att det kommer att vara balans i kommunen som helhet på tre års sikt, men även på centralorten och utanför den. Utanför centralorten bedömer också Salem, Nykvarn och Norrtälje att det kommer att vara balans på bostadsmarknaden på tre års sikt.

Storstockholms kommuner förväntar sig ett högt bostadsbyggande 2019–2020

Statistik från SCB tyder på att det påbörjades cirka 13 200 bostäder i Storstockholm under 2018, varav cirka 12 500 genom nybyggnad. Det var preliminärt en minskning med 36 procent jämfört med året före. Det påbörjades 42 procent färre bostäder i nyproduktion än vad kommunerna uppskattade i 2018 års bostadsmarknadsenkät.

Enligt årets enkät förväntar sig kommunerna att bostadsbyggandet under de kommande två åren blir betydligt mer omfattande än utfallet 2018. Under 2019 bedömer kommunerna att det kommer att påbörjas drygt 22 200 bostäder genom nybyggnad, vilket är drygt 75 procent fler än vad som påbörjades under 2018. Under 2020 förväntas byggandet fortsätta öka och uppgå till drygt 27 500 påbörjade bostäder. Förutom nybyggnationen tillkommer också ett visst nettotillskott av bostäder från ombyggnad av befintliga byggnader.

Den stora skillnaden mellan utfallet 2018 och kommunernas förväntningar kan möjligen förklaras med att läget på marknaden var svårbedömt i början av 2018. I år är det uppenbart att många kommuner har gjort en bedömning som saknar förankring i det faktiska läget. Boverket bedömer att utfallet kommer att hamna mycket långt under vad kommunerna totalt sett anger.

Hårda lånevillkor för privatpersoner bromsar byggandet

Antalet påbörjade bostäder under 2018 var långt under vad Tillväxt- och regionplaneförvaltningen i Region Stockholm bedömer behövs på lång sikt i Stockholms län. Vad är det då som begränsar bostadsbyggandet i Storstockholms kommuner?

Storstockholm avviker något från landet som helhet när det gäller vilka hinder för bostadsbyggande som kommunerna möter. Den orsak som flest kommuner i Storstockholm, 50 procent, anger begränsar byggandet är privatpersoners svårigheter att få lån. Det är fler kommuner som uppger detta i år jämfört med tidigare.

Två faktorer som nästan var tredje kommun anger är att detaljplaner blir överklagade och att infrastruktur är svag eller att det finns osäkerhet kring framtida infrastruktursatsningar. Övriga orsaker som nämns är

  • politisk osäkerhet
  • generell avvaktan på bostadsmarknaden
  • att kommunen inte mäktar med att växa i snabbare takt eftersom andra funktioner i samhället inte hänger med.
Faktorer som begränsar bostadsbyggandet i Storstockholms kommuner.
Faktorer som begränsar bostadsbyggandet i Storstockholms kommuner. Källa: Bostadsmarknadsenkäten 2019, Boverket. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Storgöteborg – underskott i alla 13 kommuner

Storgöteborgs bostadsmarknad är i obalans, precis som Storstockholms. Kommungruppen Storgöteborg består av 13 kommuner runt Göteborgs stad, och ska inte förväxlas med Västra Götalands län. Samtliga 13 kommuner uppger att det råder obalans på bostadsmarknaden med underskott på bostäder, både i kommunen som helhet och på centralorten. Utanför centralorten bedömer Stenungsund och Tjörn att det råder balans på bostäder.

Läget på bostadsmarknaden i Storgöteborgs kommuner, januari år 2019.
Läget på bostadsmarknaden i Storgöteborgs kommuner, januari år 2019. Källa: Bostadsmarknadsenkäten 2019, Boverket. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Bostäder i olika former behöver tillkomma

De flesta kommuner uppskattar att det behöver tillkomma både hyresrätter och bostadsrätter i flera storlekar under de kommande tre åren, främst två rum och kök samt tre rum och kök. Färre kommuner i Storgöteborg anger att äganderätter behöver tillkomma jämfört med övriga kommungrupper.

Ingen kommun bedömer balans om tre år

Kommungruppens behov av bostäder förväntas inte kunna mötas eftersom samtliga kommuner i Storgöteborg bedömer att det kommer att råda underskott på bostäder även om tre år, såväl i kommunen som helhet som på centralorten. När det gäller läget i kommunernas övriga delar är Stenungsund den enda kommunen som bedömer balans på bostadsmarknaden om tre år.

Ökat förväntat byggande i Storgöteborgs kommuner de närmaste två åren

Statistik från SCB tyder på att det påbörjades cirka 7 400 bostäder i Storgöteborg under 2018, varav drygt 7 000 genom nybyggnad.

År 2019 är kommunernas bedömning att det kommer att påbörjas cirka 8 500 bostäder i nyproduktion. Under 2020 uppgår uppskattningarna till drygt 8 700 bostäder. Jämfört med förväntningarna i förra årets enkät är förväntningarna cirka 12 procent lägre första året och 21 procent lägre andra året. Förutom nybyggnationen tillkommer dessutom ett nettotillskott av bostäder från ombyggnad av befintliga byggnader.

Bristande infrastruktur bromsar byggandet

Precis som Storstockholm avviker Storgöterborg från landet som helhet i fråga om vilka hinder för bostadsbyggande som kommunerna möter.

Majoriteten av kommunerna i Storgöteborg, 62 procent, anger att infrastrukturen är en begränsande faktor. I riket totalt är det bara 10 procent av kommunerna som anger detta. Med infrastruktur avses svag infrastruktur eller att det råder osäkerhet kring framtida infrastruktursatsningar. Fler kommuner i Storgöteborg anger detta som ett hinder för bostadsbyggande i årets enkät jämfört med förra året.

Likt förra året svarar 7 kommuner, 54 procent, att även brist på detaljplan på attraktiv mark begränsar byggandet. Några kommuner anger att brist på rätt kompentens inom kommunen bromsar bostadsbyggandet, exempelvis brist på planarkitekter eller bygglovshandläggare.

Faktorer som begränsar bostadsbyggandet i Storgöteborgs kommuner.
Faktorer som begränsar bostadsbyggandet i Storgöteborgs kommuner. Källa: Bostadsmarknadsenkäten 2019, Boverket. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Stormalmö – underskott i alla 12 kommuner

Stormalmö har ett bostadsmarknadsläge som liknar de andra två storstadsregionernas. Alla 12 kommuner i Stormalmö bedömer att det är underskott på bostäder. Kommunerna har gjort samma bedömning fyra år i rad.

Samtliga 12 kommuner anger att det råder underskott på bostäder i kommunernas centrala delar. När det gäller läget på bostadsmarknaden i kommunens övriga delar är det 4 som anger balans. Det är en ökning med 2 kommuner jämfört med förra året.

Läget Stormalmö
Läget på bostadsmarknaden i Stormalmös kommuner, januari år 2018. Källa: Bostadsmarknadsenkäten 2018, Boverket. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Byggtakten i Stormalmö förväntas öka 2019 och minska något 2020

Boverket bedömer att det påbörjades cirka 7 100 bostäder i Stormalmö under 2018, varav 6 800 genom nybyggnad. Det innebär att det påbörjades 26 procent färre bostäder än kommunernas ursprungliga bedömning från inledningen av 2018. Utfallet skiljer sig dock kraftigt åt mellan kommunerna. Uppskattningsvis påbörjades drygt 35 procent fler bostäder än förväntat i Malmö, medan det var 45 procent färre påbörjade än förväntat i Lund. Även i Burlöv påbörjades betydligt fler bostäder än vad kommunen förväntade sig.

För 2019 respektive 2020 bedömer kommunerna att det kommer att påbörjas nästan 7 500 respektive 6 400 bostäder genom nyproduktion i regionen. Utöver nyproduktionen sker ett visst nettotillskott av bostäder från ombyggnad av befintliga byggnader.

Bara en kommun räknar med balans om tre år

Totalt 11 av 12 kommuner i Stormalmö bedömer att underskottet kommer att bestå om tre år, både i kommunen som helhet och på centralorten. Endast Trelleborg förväntar sig att marknaden kommer att vara i balans om tre år. Utanför kommunernas centrala delar bedömer 6 kommuner att det kommer att vara balans på bostadsmarknaden om tre år, däribland Lunds kommun.

Höga produktionskostnader bromsar byggandet

Den faktor som överlägset flest kommuner i Stormalmö, två tredjedelar, anser begränsa bostadsbyggandet är höga produktionskostnader. Var tredje kommun svarar hårda lånevillkor för privatpersoner och var fjärde kommun svarar överklaganden av detaljplaner som begränsande faktorer.

Faktorer som begränsar bostadsbyggandet i Stormalmös kommuner.
Faktorer som begränsar bostadsbyggandet i Stormalmös kommuner. Källa: Bostadsmarknadsenkäten 2019, Boverket. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Under fördjupningsfliken hittar du kommunernas svar på ett urval av frågorna från enkäten.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej