På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Fortsatt underskott på bostäder i storstadsregionerna

Granskad:

Storstadsregionernas bostadsmarknader har underskott på bostäder, både inom centralorterna och i övriga delar. Alla kommuner har gjort bedömningen att det råder underskott på bostäder i kommunen som helhet.

Storstadsregionerna innefattar Storstockholm, Storgöteborg och Stormalmö. Majoriteten av kommunerna rapporterar om en ansträngd situation på bostadsmarknaden i dag och tre år framåt.

Storstockholm – underskott i alla 26 kommuner

Storstockholm omfattar Stockholms läns samtliga 26 kommuner. Bostadsmarknadsläget i Storstockholm är fortsatt ansträngt och flertalet kommuner har under flera års tid uppgett att det råder underskott på bostäder.

Årets enkätsvar ger en liknande bild. Samtliga kommuner bedömer att det råder obalans med underskott på bostäder i kommunen som helhet. På centralorterna är situationen densamma, med underskott på bostäder i samtliga kommuner. Totalt 5 kommuner (Salem, Upplands-Bro, Nykvarn, Sundbyberg och Norrtälje) bedömer att det råder balans i kommunens övriga delar, vilket är en ökning från förra året då 3 kommuner uppgav balans.

Diagram över läget på bostadsmarknaden i Storstockholms kommuner, i januari 2020.
Läget på bostadsmarknaden i Storstockholms kommuner, januari år 2020. Källa: Bostadsmarknadsenkäten 2020, Boverket. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

De flesta kommunerna ser fortsatt underskott på tre års sikt

Alla kommuner utom en, Sundbyberg, bedömer att underskottet kommer att bestå i kommunen som helhet under de kommande tre åren. Sundbyberg bedömer att det kommer att vara balans i såväl centralorten som i övriga kommundelar. Utanför centralorten bedömer också Salem, Upplands-Bro, Nykvarn och Norrtälje att det kommer att vara balans på bostadsmarknaden på tre års sikt.

Både små och stora bostäder behöver tillkomma

I stort sett samtliga kommuner har svarat att det behöver tillkomma bostäder under de kommande tre åren. Kommunerna i regionen uppger att det behöver tillkomma både hyresrätter och bostadsrätter i alla storlekar inom en treårsperiod.

Ett rum och kök i hyresrätt behöver tillkomma enligt 88 procent av kommunerna, två rum och kök i hyresrätt enligt 81 procent. Lika många kommuner bedömer att det behöver tillkomma ett rum och kök i bostadsrätt. Majoriteten av kommunerna bedömer att större lägenheter i såväl hyresrätt som bostadsrätt och äganderätt behöver tillkomma.

Kommuner i Storstockholm gör optimistiska bedömningar av bostadsbyggandet

Preliminär statistik från SCB tyder på att det påbörjades cirka 13 800 bostäder i Storstockholm under 2019, varav drygt 13 000 genom nybyggnad. Det var något fler än året före.

Enligt årets enkät förväntar sig kommunerna att bostadsbyggandet under de kommande två åren blir betydligt mer omfattande än utfallet 2018. Under 2020 bedömer kommunerna att det kommer att påbörjas drygt 22 000 bostäder genom nybyggnad, vilket är cirka 70 procent fler än vad som påbörjades under 2019. Under 2021 förväntas byggandet fortsätta öka och uppgå till cirka 23 500 påbörjade bostäder. Observera att kommunerna lämnade sina bedömningar före coronapandemin.

Både år 2018 och 2019 påbörjades 41 procent färre bostäder i nyproduktion än vad kommunerna uppskattade i bostadsmarknadsenkäten. Det var betydligt lägre än det historiska genomsnittet. Om utfallet följer 2018 och 2019 års resultat kommer det att påbörjas 13 000 bostäder under 2020 respektive 13 900 bostäder under 2021. Det är samtidigt osäkert hur coronakrisen påverkar bostadsbyggandet. Utöver den påbörjade nyproduktionen kan det tillkomma ett nettotillskott av bostäder genom ombyggnad av befintliga byggnader.

Hårda lånevillkor för privatpersoner bromsar byggandet

Antalet påbörjade bostäder under 2019 var långt under vad Tillväxt- och regionplaneförvaltningen i Region Stockholm bedömer behövs på lång sikt i Stockholms län. Vad är det då som begränsar bostadsbyggandet i Storstockholms kommuner?

Storstockholm avviker något från landet som helhet när det gäller vilka hinder för bostadsbyggande som kommunerna möter. Privatpersoners svårigheter att få lån är den begränsande faktor som fortfarande anges av flest kommuner i Storstockholm, 38 procent. Det kan jämföras med förra året då hälften av kommunerna svarade detta.

Konflikter med statliga intressen enligt miljöbalken (som riksintressen och strandskyddsbestämmelser) samt svårigheter för byggherrar att få långivare/hårda lånevillkor anges av 35 procent av kommunerna som faktorer som hämmar bostadsbyggandet.

Övriga orsaker som nämns är

  • osäkerhet kring läget på bostadsmarknaden, konjunkturförändringar
  • personalomsättning hos såväl offentliga som privata aktörer
  • osäkerhet kring kollektivtrafikutbyggnad
Diagram över faktorer som begränsar bostadsbyggandet i Storstockholms kommuner, samt en jämförelse med riket.
Faktorer som begränsar bostadsbyggandet i Storstockholms kommuner. Källa: Bostadsmarknadsenkäten 2020, Boverket. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Storgöteborg – underskott i alla 13 kommuner

Storgöteborgs bostadsmarknad är i obalans, precis som Storstockholms. Kommungruppen Storgöteborg består av 13 kommuner inklusive Göteborgs stad, varav 12 kommuner i Västra Götalands län och en kommun, Kungsbacka, i Hallands län.

Samtliga 13 kommuner uppger att det råder obalans på bostadsmarknaden med underskott på bostäder, både i kommunen som helhet och på centralorten. Samtliga kommuner bedömer underskott även utanför centralorten, förutom en kommun som inte har lämnat någon bedömning här.

Diagram över läget på bostadsmarknaden i Storgöteborgs kommuner enligt kommunernas bedömningar i januari 2020.
Läget på bostadsmarknaden i Storgöteborgs kommuner, januari år 2020. Källa: Bostadsmarknadsenkäten 2020, Boverket. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

En kommun bedömer balans på bostadsmarknaden om tre år

Samtliga kommuner i Storgöteborg, med ett undantag, bedömer att det kommer att råda underskott på bostäder även om tre år, såväl i kommunen som helhet som på centralorten. Det är endast Mölndal som bedömer att bostadsmarknaden på centralorten går mot balans. När det gäller läget i kommunernas övriga delar är Tjörn den enda kommunen som bedömer att bostadsmarknaden kommer vara i balans om tre år.

Olika typer av bostäder behöver tillkomma

De flesta kommuner uppskattar att det behöver tillkomma både hyresrätter och bostadsrätter i flera storlekar under de kommande tre åren, främst två rum och kök samt fyra rum och kök. Äganderätter i större storlekar behöver tillkomma.

Stabila förväntningar på bostadsbyggandet i Storgöteborg de närmaste två åren 

Preliminär statistik från SCB tyder på att det påbörjades cirka 7 800 bostäder i Storgöteborg under 2019, varav 7 400 genom nybyggnad.

Kommunerna bedömer att det kommer att påbörjas cirka 8 000 bostäder genom nybyggnad år 2020 och 7 850 bostäder år 2021. Förväntningarna för 2020 är 4 procent högre än i förra årets enkät. År 2019 påbörjades preliminärt 87 procent av det förväntade byggandet i Storgöteborg. Åren 2013–2019 har utfallen varit stabilt mellan 85 och 88 procent av förväntningarna, med undantag för 2018 då utfallet blev något lägre. Observera att kommunerna lämnade sina bedömningar före coronapandemin.

Om utfallet blir detsamma år 2020 och 2021 som 2019 innebär kommunernas bedömningar att det kommer att påbörjas 7 000 bostäder år 2020 och 6 800 bostäder år 2021. Det är samtidigt osäkert hur coronakrisen påverkar bostadsbyggandet. Utöver den påbörjade nyproduktionen kan det tillkomma ett nettotillskott av bostäder genom ombyggnad av befintliga byggnader.

Brist på detaljplan på attraktiv mark bromsar byggandet

Precis som Storstockholm avviker Storgöteborg från landet som helhet i fråga om vilka hinder för bostadsbyggande som kommunerna möter.

Majoriteten av kommunerna i Storgöteborg, 72 procent, anger att brist på detaljplan på attraktiv mark är en begränsande faktor. Det är en ökning från förra året då 54 procent av kommunerna angav detta. I riket totalt är det 30 procent av kommunerna som anger denna orsak. Den faktor som näst flest kommuner i Storgöteborg, 38 procent, bedömer som hinder för bostadsbyggandet är höga produktionskostnader, jämfört med 49 procent i riket.

I förra årets enkät var det svag infrastruktur som angavs av flest kommuner i Storgöteborg, 62 procent, som en av de främsta begränsande faktorerna för bostadsbyggandet. I år anges detta hinder av 31 procent.

Några kommuner anger att brist på rätt kompentens inom kommunen bromsar bostadsbyggandet, exempelvis brist på planarkitekter eller bygglovshandläggare och ytterligare några anger överklaganden av detaljplaner som ett hinder.

Diagram över faktorer som begränsar bostadsbyggandet i Storgöteborgs kommuner, samt en jämförelse med riket.
Faktorer som begränsar bostadsbyggandet i Storgöteborgs kommuner. Källa: Bostadsmarknadsenkäten 2020, Boverket. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Stormalmö – underskott i alla 12 kommuner

Stormalmö har ett bostadsmarknadsläge som liknar de andra två storstadsregionernas. Alla 12 kommuner i Stormalmö bedömer att det är underskott på bostäder. Kommunerna har gjort samma bedömning fem år i rad.

Samtliga kommuner anger att det råder underskott på bostäder i kommunernas centrala delar. När det gäller kommunernas övriga delar är det 3 som anger balans, Höör, Eslöv och Trelleborg. Det är en minskning med en kommun jämfört med förra året.

Diagram över läget på bostadsmarknaden i Stormalmös kommuner, i januari 2020.
Läget på bostadsmarknaden i Stormalmös kommuner, januari år 2020. Källa: Bostadsmarknadsenkäten 2020, Boverket. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Underskott i samtliga kommuner om tre år

Samtliga kommuner i Stormalmö bedömer att underskottet kommer att bestå om tre år, både i kommunen som helhet och på centralorten. Utanför kommunernas centrala delar bedömer 5 kommuner att det kommer att vara balans på bostadsmarknaden om tre år, däribland Eslöv och Trelleborg.

Behov av både hyres- och äganderätter

Behovet av bostadstyper ser ut ungefär som i Storstockholm och Storgöteborg med skillnaden att det är en något större andel kommuner i Stormalmö som ser ett behov av hyresrätter med ett, två eller tre rum och kök, samt bostadsrätter med tre rum och kök. Det är också en något större andel kommuner som ser ett behov av äganderätter med fyra eller fem rum och kök jämfört med de andra storstadsregionerna.

Byggtakten i Stormalmö svårbedömd

Boverket bedömer att det påbörjades cirka 4 700 bostäder i Stormalmö under 2019, varav 4 400 genom nybyggnad. Det avspeglar en markant inbromsning i byggandet under loppet av 2019, med 33 procent färre påbörjade bostäder än 2018. Det innebär att det påbörjades 41 procent färre bostäder än kommunernas bedömning från inledningen av 2019, vilket är ett trendbrott i träffsäkerheten.

För 2020 respektive 2021 förväntar kommunerna att det kommer att påbörjas 6 400 respektive 5 700 bostäder genom nyproduktion i regionen. Hur bostadsbyggandet utvecklas i Stormalmö är svårbedömt enbart med utgångspunkt i enkäten. Om utfallet följer genomsnittet för 2014–2018 kommer 6 600 respektive 5 900 bostäder att påbörjas i nyproduktion under 2020 och 2021. Det beror på att utfallet var högre än förväntningarna under alla år i perioden utom 2018. Observera att kommunerna lämnade sina bedömningar före coronapandemin. Om utfallet i stället följer 2019 års resultat kommer det att påbörjas 3 800 respektive 3 400 bostäder, alltså avsevärt färre. Det är samtidigt osäkert hur coronakrisen påverkar bostadsbyggandet. Utöver den påbörjade nyproduktionen kan det tillkomma ett nettotillskott av bostäder genom ombyggnad av befintliga byggnader.

Höga produktionskostnader bromsar bostadsbyggandet

Den faktor som flest kommuner i Stormalmö, 58 procent, anser begränsa bostadsbyggandet är höga produktionskostnader, vilket är ungefär samma andel som förra året. Det är dock fler kommuner som svarar hårda lånevillkor för privatpersoner, 42 procent, jämfört med förra året då det var en tredjedel av kommunerna som angav detta. Var fjärde kommun anger överklaganden av detaljplaner som begränsande faktorer, vilket är samma andel som föregående år.

Diagram över faktorer som begränsar bostadsbyggandet i Stormalmös kommuner, samt en jämförelse med riket.
Faktorer som begränsar bostadsbyggandet i Stormalmös kommuner. Källa: Bostadsmarknadsenkäten 2020, Boverket. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Under fördjupningsfliken hittar du kommunernas svar på ett urval av frågorna från enkäten.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen