Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Beslutsformulering i beslut om lovföreläggande

Granskad:

Ett beslut om lovföreläggande ska innehålla en beslutsformulering. Det är lämpligt att beslutsformuleringen redovisas tidigt i beslutet tillsammans med lagstödet för beslutet.

Beslutets formulering

Av ett beslut om lovföreläggande ska det framgå vad som är själva beslutet, så kallad beslutsformulering. Det är lämpligt att beslutsformuleringen redovisas tidigt i beslutet tillsammans med lagstödet för beslutet. I beslutsformuleringen ska det framgå vem som beslutet om lovföreläggande riktas mot, det vill säga den som ges tillfälle att ansöka om lov och inom vilken tid en sådan ansökan ska göras.

31 §
  För varje skriftligt beslut ska det finnas en handling som visar
   1. dagen för beslutet,
   2. vad beslutet innehåller,
   3. vem eller vilka som har fattat beslutet,
   4. vem eller vilka som har varit föredragande, och
   5. vem eller vilka som har medverkat vid den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet.

17 §
  Om en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov har vidtagits utan lov, ska byggnadsnämnden i ett föreläggande ge fastighetens eller byggnadsverkets ägare tillfälle att inom en viss tid ansöka om lov, om det är sannolikt att lov kan ges för åtgärden (lovföreläggande).

Exempel 1 Beslutsformulering lovföreläggande

Beslut

 Med stöd av 11 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), beslutar ”byggnadsnämnden” att ge ”namn/bolag/förening”, ”personnummer/organisationsnummer”, i egenskap av ägare till fastigheten ”fastighetsbeteckning” (eller till byggnadsverket ”beteckning” på fastigheten ”fastighetsbeteckning”) med adress ”adress”, tillfälle att senast en månad (eller ”antal” månader) från det att beslutet fått laga kraft ansöka om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.

Exempel 2 Beslutsformulering lovföreläggande

Beslut

Byggnadsnämnden beslutar att ge ägaren till fastigheten ”fastighetsbeteckning” med adress ”adress”, ”bolag” med organisationsnummer ”nummer”, tillfälle att ansöka om bygglov för ändring av komplementbyggnads yttre utseende. Beslutet fattas med stöd av 11 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900). Ansökan om lov med tillhörande handlingar ska ha inkommit till byggnadsnämnden senast en månad efter att detta beslut har fått laga kraft.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen