Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Produktion och uppföljning

Granskad:

Efter att kommunen beviljat bygglov och gett startbesked kan produktionen, det vill säga själva byggarbetet börja. Markarbeten och byggnadsarbeten genomförs. Olika ekosystemtjänster kommer att påverkas positivt eller negativt. Under produktionen behövs uppföljning av hur riktlinjerna från projekteringen följs. När bygget är färdigt behövs en uppföljning av om målen för grönska och ekosystemtjänster har nåtts.

Produktionsfas i processen för byggandet
Produktions- och uppföljningsfasen i processen för byggandet. Illustration: Jenny Lilja/Boverket
Att tänka på i produktion och uppföljning:

I produktionsskedet "sätts spaden i marken" och den egentliga och direkta påverkan på ekosystemtjänsterna sker. Det är i produktionsskedet som målen för byggprojektet ska förverkligas enligt de anvisningar som byggherren har gett i program och projektering. Några saker att särskilt tänka på under produktionsskedet är:

  • Utse någon ansvarig inom projektet som får ansvar för att kommunicera, bevaka och följa upp målen för gröna lösningar och ekosystemtjänster.
  • Tänk på att spränga, gräva, schakta och transportera ofta är kritiska moment.
  • Ha beredskap om något skulle gå snett under produktionen.
  • Följ upp byggprojektet när det är klart.
  • Gör en bra överlämning till den som ska förvalta fastigheten.

Utse någon ansvarig inom projektet som får ansvar för att kommunicera, bevaka och följa upp målen för gröna lösningar och ekosystemtjänster

Utse en ansvarig, som har varit med i de tidigare skedena av projektplaneringen, och som får i uppdrag att kommunicera mål och riktlinjer som rör ekosystemtjänster till alla aktörer som medverkar i bygget. En bra och tydlig arbetsplatsdispositionsplan (APD), som även tar med grönska och ekosystemtjänster, kan underlätta det arbetet. Även miljö- och kvalitetsplaner, markritning och schaktplan kan användas för att kommunicera var hänsyn ska tas.

Den utsedda personen ska också regelbundet hålla koll och följa upp vad som händer på bygg-arbetsplatsen. Exempelvis ska alla skyddsåtgärder för ekosystemtjänster vara på plats innan produktionen börjar och de beslutade åtgärderna för att tillvarata, stödja, utveckla eller skapa ekosystemtjänster ska utföras på ett sådant sätt att uppsatta mål kan nås.

Personen behöver också löpande kunna bedöma om de skyddsåtgärder för ekosystemtjänster som beslutats under projekteringen är tillräckliga, eller om ytterligare skyddsåtgärder behöver vidtas. Det kan handla om att fler plåtar behöver läggas ut för att skydda mark och vegetation eller att ytterligare områden behöver märkas ut för skydd.

Spränga, gräva, schakta och transportera är ofta kritiska moment

Skador på befintlig grönska sker ofta när man ska spränga, gräva, schakta eller transportera på byggplatsen. Därför är det särskilt viktigt att personerna som arbetar med dessa arbetsuppgifter är införstådda med vilka hänsyn som ska tas.

Ha beredskap om något skulle gå snett under produktionen

I den bästa av världar följer bygget perfekt den givna projekteringen och alla uppsatta mål kan nås utan problem. Verkligheten är ofta mer komplicerad. Byggprojekt har många inblandade aktörer och arbetsmomenten behöver ofta utföras i en viss ordning. Det förekommer att det blir tillfälliga stopp i produktionskedjan på grund av att någon aktör blivit försenad eller att byggmaterial inte finns på plats. Då kan det bli bråttom och stressigt när bygget drar igång igen.

Vid tidsbrist är det lätt att börja rucka på tidigare beslut om skyddsåtgärder. Till exempel kan det handla om träd som byggherren från början velat skydda, men som en byggentreprenör anser fördyrar arbetet, eftersom arbetsmomenten tar längre tid om hänsyn till träden ska tas. Vid sådana tillfällen är det bra om byggherren i förväg tänkt igenom liknande scenarier, och har bedömt värdet av att bevara träden och kostnaden för detta, även i ett långsiktigt perspektiv.

Urbana träd och ekosystemtjänster

I stressiga situationer är det också större risk för att någon gör fel och skadar vegetation eller markstruktur, till exempel genom att köra ett tungt fordon på fel ställe. Då är det bra om det finns någon person med lämplig kompetens som snabbt kan besiktiga och bedöma skadan och, om det är möjligt, även se till att den åtgärdas.

Följ upp resultatet när byggprojektet är klart

De mål och krav som sattes för ekosystemtjänster i program- och projekteringsskedena behöver följas upp: Hur har det gått med måluppfyllelsen så här långt? Om grönytefaktor har tillämpats – vad visar den nu när produktionen är färdig? Behövs ytterligare åtgärder för att uppnå målen, eller behöver målen revideras? Om ytterligare åtgärder behövs bör en handlingsplan för detta med tydlig ansvarsfördelning tas fram. Det kan även finnas behov av att justera skötselplanen som togs fram i projekteringen, till exempel för att växtvalet ändrades i någon del eller andra förändringar i utförandet.

Överlämna till nästa fas, förvaltningen

När byggnadsverket är färdigt ska det vanligtvis ske ett slutsamråd med kommunen, och kommunen ska ge ett slutbesked så att byggnadsverket får börja användas. Då börjar en ny fas i byggnadens livscykel: den långa förvaltningsfasen. Fastigheten går in i en förvaltningsfas när produktionsskedet är färdigt.

I överlämningen mellan produktion och förvaltning är det viktigt att byggherren eller medarbetarna till byggherren är på plats på tomten och presenterar och visar gröna lösningar och ekosystem-tjänster samt skötselplanen för dessa för en eventuell ny fastighetsägare. Även förslag till indikatorer eller andra uppföljningsmått behöver presenteras och överlämnas.

I regel har bygg- och anläggningsentreprenörer fortfarande ett visst ansvar för byggnadsverk och anläggningar under garantitiden, som vanligtvis är på två till fem år. Det betyder att anläggningsentreprenören kan ha ansvar för att till exempel ett planterat träd etablerar sig på ett bra sätt under garantitiden enligt entreprenadavtalet.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen