Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Byggnadsnämndens arbetsplatsbesök

Granskad:

I de flesta fall ska byggnadsnämnden vid minst ett tillfälle under arbetets gång besöka den plats där åtgärderna utförs. Behovet av att byggnadsnämnden gör arbetsplatsbesök ska gås igenom på det tekniska samrådet. Vilka arbetsplatsbesök som bör göras och när dessa bör ske ska framgå av kontrollplanen. Arbetsplatsbesök ska protokollföras av byggnadsnämnden.

I vilka fall ska arbetsplatsbesök göras?

Arbetsplatsbesök ska alltid göras vid stora eller komplicerade byggprojekt eller om byggnadsnämnden och byggherren vid det tekniska samrådet har kommit överens om ett arbetsplatsbesök. I övriga fall ska arbetsplatsbesök göras om två förutsättningar är uppfyllda. För det första ska ett tekniskt samråd ha genomförts innan startbeskedet har lämnats. För det andra ska byggnadsnämnden bedöma att ett arbetsplatsbesök inte är onödigt.

27 §
  Efter ett startbesked enligt 23 § ska byggnadsnämnden minst en gång under arbetets gång besöka den plats där åtgärderna genomförs, om
   1. startbeskedet har föregåtts av ett tekniskt samråd, och
   2. ett arbetsplatsbesök inte kan anses obehövligt.

Ett arbetsplatsbesök ska alltid göras, om startbeskedet avser ett stort eller komplicerat byggprojekt eller om byggnadsnämnden och byggherren vid det tekniska samrådet har kommit överens om ett arbetsplatsbesök.

19 §
  Vid det tekniska samrådet ska man gå igenom
   1. arbetets planering och organisation,
   2. byggherrens förslag till kontrollplan och de handlingar i övrigt som byggherren har gett in,
   3. hur identifieringen av avfall och återanvändbara byggprodukter har gjorts,
   4. behovet av att byggnadsnämnden gör arbetsplatsbesök eller av andra tillsynsåtgärder,
   5. behovet av ett färdigställandeskydd,
   6. behovet av utstakning,
   7. byggnadsnämndens behov av ytterligare handlingar inför beslut om kontrollplan eller startbesked, och
   8. behovet av ytterligare sammanträden. Lag (2020:603) .

I vilka fall ska arbetsplatsbesök inte göras?

För åtgärder som inte kräver något tekniskt samråd krävs inte heller något arbetsplatsbesök. Det beror på att vid sådana enkla åtgärder anses ett arbetsplatsbesök vara onödigt. Även om ett tekniskt samråd har genomförts kan byggnadsnämnden bedöma att arbetsplatsbesök är onödigt och att det därför inte behöver göras. (jfr prop. 2009/10:170 sid. 320)

En enklare plan- och bygglag, prop. 2009/10:170 (på Sveriges riksdags webbplats)

27 §
  Efter ett startbesked enligt 23 § ska byggnadsnämnden minst en gång under arbetets gång besöka den plats där åtgärderna genomförs, om
   1. startbeskedet har föregåtts av ett tekniskt samråd, och
   2. ett arbetsplatsbesök inte kan anses obehövligt.

Ett arbetsplatsbesök ska alltid göras, om startbeskedet avser ett stort eller komplicerat byggprojekt eller om byggnadsnämnden och byggherren vid det tekniska samrådet har kommit överens om ett arbetsplatsbesök.

När ska det avgöras om arbetsplatsbesök behövs?

Behovet av arbetsplatsbesök ska byggnadsnämnden avgöra vid det tekniska samrådet. Det är då också lämpligt att bestämma när arbetsplatsbesöket eller arbetsplatsbesöken ska ske. Detta för att byggherren tidigt ska veta när det kommer att ske och få med det i sin planering. I protokollet för det tekniska samrådet ska det framgå om arbetsplatsbesök krävs eller inte krävs och när det i så fall ska ske.

19 §
  Vid det tekniska samrådet ska man gå igenom
   1. arbetets planering och organisation,
   2. byggherrens förslag till kontrollplan och de handlingar i övrigt som byggherren har gett in,
   3. hur identifieringen av avfall och återanvändbara byggprodukter har gjorts,
   4. behovet av att byggnadsnämnden gör arbetsplatsbesök eller av andra tillsynsåtgärder,
   5. behovet av ett färdigställandeskydd,
   6. behovet av utstakning,
   7. byggnadsnämndens behov av ytterligare handlingar inför beslut om kontrollplan eller startbesked, och
   8. behovet av ytterligare sammanträden. Lag (2020:603) .

21 §
  Byggnadsnämnden ska föra protokoll över det tekniska samrådet.

27 §
  Efter ett startbesked enligt 23 § ska byggnadsnämnden minst en gång under arbetets gång besöka den plats där åtgärderna genomförs, om
   1. startbeskedet har föregåtts av ett tekniskt samråd, och
   2. ett arbetsplatsbesök inte kan anses obehövligt.

Ett arbetsplatsbesök ska alltid göras, om startbeskedet avser ett stort eller komplicerat byggprojekt eller om byggnadsnämnden och byggherren vid det tekniska samrådet har kommit överens om ett arbetsplatsbesök.

Vilka ska vara med på arbetsplatsbesöket?

Byggnadsnämndens handläggare och den kontrollansvarige ska alltid vara med på arbetsplatsbesöket. Det är även lämpligt att byggherren eller dess ombud och den som utför åtgärden är med.

11 §
  En kontrollansvarig ska
   1. biträda byggherren med att upprätta förslag till den kontrollplan som krävs enligt 6 §, och med att identifiera avfall och återanvändbara byggprodukter som bygg- och rivningsåtgärderna kan ge upphov till,
   2. se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs,
   3. vid avvikelser från föreskrifter och villkor som avses i 2 informera byggherren och vid behov meddela byggnadsnämnden,
   4. närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök,
   5. dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet,
   6. avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked, och
   7. om den kontrollansvariga lämnar sitt uppdrag, meddela detta till byggnadsnämnden. Lag (2020:603) .

27 §
  Efter ett startbesked enligt 23 § ska byggnadsnämnden minst en gång under arbetets gång besöka den plats där åtgärderna genomförs, om
   1. startbeskedet har föregåtts av ett tekniskt samråd, och
   2. ett arbetsplatsbesök inte kan anses obehövligt.

Ett arbetsplatsbesök ska alltid göras, om startbeskedet avser ett stort eller komplicerat byggprojekt eller om byggnadsnämnden och byggherren vid det tekniska samrådet har kommit överens om ett arbetsplatsbesök.

Hur ska ett arbetsplatsbesök genomföras?

Arbetsplatsbesöket innebär att byggnadsnämndens tjänsteperson under arbetets gång ska göra ett fysiskt besök på den plats där åtgärden genomförs.

27 §
  Efter ett startbesked enligt 23 § ska byggnadsnämnden minst en gång under arbetets gång besöka den plats där åtgärderna genomförs, om
   1. startbeskedet har föregåtts av ett tekniskt samråd, och
   2. ett arbetsplatsbesök inte kan anses obehövligt.

Ett arbetsplatsbesök ska alltid göras, om startbeskedet avser ett stort eller komplicerat byggprojekt eller om byggnadsnämnden och byggherren vid det tekniska samrådet har kommit överens om ett arbetsplatsbesök.

Det är lämpligt att även övriga som deltar på arbetsplatsbesöket befinner sig på den plats där åtgärden utförs. Den kontrollansvariges och övriga deltagares närvaro är dock inte närmare reglerad i plan- och bygglagstiftningen. Enligt Boverkets uppfattning finns det därför inget som hindrar att de medverkar på distans.

En förutsättning för medverkan på distans är att byggnadsnämndens tjänsteperson under arbetsplatsbesöket står i förbindelse med den kontrollansvarige och övriga som deltar genom videosamtal via exempelvis en mobiltelefon eller surfplatta. Detta möjliggör att byggnadsnämndens tjänsteperson kan filma eventuella detaljer och byggnadsdelar som gås igenom och diskuteras under arbetsplatsbesöket. 

Vad görs på ett arbetsplatsbesök

Vid arbetsplatsbesöket kontrollerar byggnadsnämndens handläggare bland annat att:

  • kontrollplanen och bygglovet följs,
  • den kontrollansvarige är närvarande i föreskriven utsträckning, och
  • inget uppenbart strider mot byggreglerna.

Arbetsplatsbesöket liknar mest en revision och kan inte jämföras med de besiktningar som byggnadsnämnden gjorde enligt tidigare lagstiftning. (prop. 2009/10:170 sid. 320)

En enklare plan- och bygglag, prop. 2009/10:170 (på Sveriges riksdags webbplats)

Om brister upptäcks

Om man vid besöket upptäcker allvarliga avvikelser från plan- och bygglagen, lagens föreskrifter, beslut i ärendet eller planerad kontroll bör byggnadsnämnden kalla till samråd och diskutera nödvändiga åtgärder. Bland annat kan kontrollplanen i detta läge behöva revideras. (jfr prop. 2009/10:170 sid. 320)

En enklare plan- och bygglag, prop. 2009/10:170 (på Sveriges riksdags webbplats)

I vissa situationer kan byggnadsnämnden även behöva göra ändringar i ett givet startbesked. Byggnadsnämnden kan då besluta om kompletterande villkor utöver de som framgår av startbeskedet. För det krävs att två förutsättningar är uppfyllda. För det första måste sådana villkor behövas för att uppfylla kraven enligt plan- och bygglagen eller de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. För det andra får behovet av villkoren inte ha kunnat förutses när startbeskedet gavs. (prop. 2009/10:170 sid. 320 f.)

En enklare plan- och bygglag, prop. 2009/10:170 (på Sveriges riksdags webbplats)

29 §
  Byggnadsnämnden får besluta om kompletterande villkor för bygg- eller rivningsåtgärderna eller för kontrollen, om
   1. sådana villkor behövs för att uppfylla kraven enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, och
   2. behovet av villkoren inte kunde förutses när startbeskedet gavs.

Arbetsplatsbesök ska protokollföras

Byggnadsnämnden ska föra protokoll över arbetsplatsbesöket och protokollet ska skickas till byggherren och den kontrollansvarige. Byggnadsnämnden får ta ut en avgift för arbetsplatsbesök. 

28 §
  Byggnadsnämnden ska föra protokoll över arbetsplatsbesöket. Protokollet ska skickas till byggherren och den kontrollansvarige.

Rätt att få tillträde till fastigheter och byggnadsverk

Byggnadsnämnden eller den som utför ett arbete på nämndens uppdrag har rätt att få tillträde till fastigheter och byggnadsverk för att kunna genomföra arbetsplatsbesök samt där vidta de åtgärder som behövs för att utföra arbetet. Polismyndigheten ska lämna det biträde som behövs.

8 §
  För att fullgöra sina uppgifter enligt denna lag har
   1. byggnadsnämnden och länsstyrelsen samt den som på nämndens eller länsstyrelsens uppdrag utför ett arbete rätt att få tillträde till fastigheter och byggnadsverk samt att där vidta de åtgärder som behövs för att utföra arbetet,
   2. en tillsynsmyndighet rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar från byggherren, fastighetsägaren eller ägaren av ett byggnadsverk som behövs för tillsynen, och
   3. en tillsynsmyndighet rätt att hos den som tillverkar eller representerar den som tillverkar och hos den som importerar eller saluför byggprodukter som omfattas av tillsynen
      a) få tillgång till produkter för kontroll,
      b) på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs, och
      c) få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen, dock inte bostäder.

Tillsynsmyndighetens rätt enligt första stycket 3 gäller även hos den som installerar hissar.

En myndighet som framställer kartor för samhällets behov har för att fullgöra sin kartläggningsuppgift också en sådan rätt till tillträde som anges i första stycket 1, dock inte till bostäder.

Om det behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna ta del av innehållet i ett utländskt certifikat, intyg eller annan handling, ska handlingen på myndighetens begäran visas i översättning till svenska. Översättningen behöver inte vara auktoriserad. Lag (2022:909) .

8 a §
  En tillsynsmyndighet som ska övervaka och utvärdera tekniska bedömningsorgan enligt artikel 29.3 i förordning
(EU) nr 305/2011 har rätt att hos bedömningsorganen
   1. på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs, och
   2. få tillträde till lokaler. Lag (2013:306) .

8 b §
  Den som tillverkar eller representerar den som tillverkar och den som importerar eller saluför byggprodukter ska efter beslut från tillsynsmyndigheten ersätta myndigheten för kostnader vid provtagning och undersökning av prov, om en produkt vid tillsyn enligt 2 § visar sig inte uppfylla gällande krav. Lag (2013:306) .

8 c §
  Den som tillverkar eller representerar den som tillverkar och den som importerar eller saluför byggprodukter ska få ersättning från tillsynsmyndigheten för produkter som ska kontrolleras enligt 8 § första stycket 3, om det finns särskilda skäl för det. Lag (2013:306) .

9 §
  Polismyndigheten ska lämna det biträde som behövs för tillträde enligt 8 §. Lag (2014:769) .

Arbetsplatsbesök vid bygglovsbefriade åtgärder som kräver anmälan

Om tekniskt samråd ska hållas för en bygglovsbefriad åtgärd som kräver anmälan så ska minst ett arbetsplatsbesök göras, om det inte kan anses obehövligt.

27 §
  Efter ett startbesked enligt 23 § ska byggnadsnämnden minst en gång under arbetets gång besöka den plats där åtgärderna genomförs, om
   1. startbeskedet har föregåtts av ett tekniskt samråd, och
   2. ett arbetsplatsbesök inte kan anses obehövligt.

Ett arbetsplatsbesök ska alltid göras, om startbeskedet avser ett stort eller komplicerat byggprojekt eller om byggnadsnämnden och byggherren vid det tekniska samrådet har kommit överens om ett arbetsplatsbesök.

Film

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen