På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Byggnadsnämndens arbetsplatsbesök

I de flesta fall ska byggnadsnämnden vid minst ett tillfälle under arbetets gång besöka den plats där åtgärderna utförs. Behovet av att byggnadsnämnden gör arbetsplatsbesök ska gås igenom på det tekniska samrådet. Vilka arbetsplatsbesök som bör göras och när dessa bör ske ska framgå av kontrollplanen. Arbetsplatsbesök ska protokollföras av byggnadsnämnden.

I vilka fall ska arbetsplatsbesök göras?

Arbetsplatsbesök ska alltid göras vid stora eller komplicerade byggprojekt eller om byggnadsnämnden och byggherren vid det tekniska samrådet har kommit överens om ett arbetsplatsbesök. I övriga fall ska arbetsplatsbesök göras om två förutsättningar är uppfyllda. För det första ska ett tekniskt samråd ha genomförts innan startbeskedet har lämnats. För det andra ska byggnadsnämnden bedöma att ett arbetsplatsbesök inte är onödigt.

I vilka fall ska arbetsplatsbesök inte göras?

För åtgärder som inte kräver något tekniskt samråd krävs inte heller något arbetsplatsbesök. Det beror på att vid sådana enkla åtgärder anses ett arbetsplatsbesök vara onödigt. Även om ett tekniskt samråd har genomförts kan byggnadsnämnden bedöma att arbetsplatsbesök är onödigt och att det därför inte behöver göras. (jfr prop. 2009/10:170 sid. 320)

När ska det avgöras om arbetsplatsbesök behövs?

Behovet av arbetsplatsbesök ska byggnadsnämnden avgöra vid det tekniska samrådet. Det är då också lämpligt att bestämma när under byggnationen arbetsplatsbesöket eller arbetsplatsbesöken ska ske. Detta för att byggherren tidigt ska veta när det kommer att ske och få med det i sin planering. I protokollet för det tekniska samrådet ska det framgå om arbetsplatsbesök krävs eller inte krävs och när det i så fall ska ske.

Vilka ska vara med på arbetsplatsbesöket?

Byggnadsnämndens handläggare och den kontrollansvarige ska alltid vara med på arbetsplatsbesöket. Det är även lämpligt att byggherren eller dess ombud och den som utför åtgärden är med.

Vad görs på ett arbetsplatsbesök

Vid arbetsplatsbesöket kontrollerar byggnadsnämndens handläggare bland annat att:

  • kontrollplanen och bygglovet följs,
  • den kontrollansvarige är närvarande i föreskriven utsträckning, och
  • inget uppenbart strider mot byggreglerna.

Arbetsplatsbesöket liknar mest en revision och kan inte jämföras med de besiktningar som byggnadsnämnden gjorde enligt tidigare lagstiftning. (prop. 2009/10:170 sid. 320)

Om brister upptäcks

Om man vid besöket upptäcker allvarliga avvikelser från plan- och bygglagen, lagens föreskrifter, beslut i ärendet eller planerad kontroll bör byggnadsnämnden kalla till samråd och diskutera nödvändiga åtgärder. Bland annat kan kontrollplanen i detta läge behöva revideras. (jfr prop. 2009/10:170 sid. 320)

I vissa situationer kan byggnadsnämnden även behöva göra ändringar i ett givet startbesked. Byggnadsnämnden kan då besluta om kompletterande villkor utöver de som framgår av startbeskedet. För det krävs att två förutsättningar är uppfyllda. För det första måste sådana villkor behövas för att uppfylla kraven enligt plan- och bygglagen eller de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. För det andra får behovet av villkoren inte ha kunnat förutses när startbeskedet gavs. (prop. 2009/10:170 sid. 320 f.)

Arbetsplatsbesök ska protokollföras

Byggnadsnämnden ska föra protokoll över arbetsplatsbesöket och protokollet ska skickas till byggherren och den kontrollansvarige. Byggnadsnämnden får ta ut en avgift för arbetsplatsbesök. 

Rätt att få tillträde till fastigheter och byggnadsverk

Byggnadsnämnden eller den som utför ett arbete på nämndens uppdrag har rätt att få tillträde till fastigheter och byggnadsverk för att kunna genomföra arbetsplatsbesök samt där vidta de åtgärder som behövs för att utföra arbetet. Polismyndigheten ska lämna det biträde som behövs.

Arbetsplatsbesök vid bygglovsbefriade åtgärder som kräver anmälan

Om tekniskt samråd ska hållas för en bygglovsbefriad åtgärd som kräver anmälan så ska minst ett arbetsplatsbesök göras, om det inte kan anses obehövligt.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej