Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Samhällskrav på kemikalieområdet

Granskad:

Regler på kemikalieområdet är i huvudsak harmoniserade på EU-nivå. Det görs genom EU:s förordning om klassificering, förpackning och märkning av ämnen och blandningar (EG) nr 1272/2008, den så kallade CLP-förordningen, samt EU:s kemikalieförordning Reach (EG) nr 1907/2006.

Kemikalieförordningen Reach

Reach innehåller generella informationskrav som gäller alla varor på marknaden inklusive material i kontakt med dricksvatten. Om ett material i kontakt med dricksvatten utgör en "vara" enligt Reach måste det finnas information om varan innehåller ämnen på den så kallade kandidatförteckningen, en lista med knappt 200 särskilt farliga ämnen. Ämnena på kandidatförteckningen har egenskaper som kan medföra allvarliga och bestående effekter på människors hälsa och på miljön. Förteckningen är en del av den europeiska kemikalielagstiftningen.

Information till konsument

Konsumenter kan fråga i butiken eller via ett företags kundtjänst om en vara innehåller ämnen som finns på kandidatförteckningen. Om varan innehåller ett ämne i en koncentration på över 0,1 viktprocent har konsumenten rätt att få veta det och ska få tillräcklig information så att varan kan hanteras på ett säkert sätt. Som ett minimum ska information om namnet på det farliga ämnet som ingår i varan ges. Informationen ska lämnas kostnadsfritt inom 45 dagar från det att den har begärts. Butiksägaren har rätt att få motsvarande information från tillverkaren eller importören.

Om det i stället är fråga om en kemisk produkt som ska användas i kontakt med dricksvatten, och den produkten har klassificerats som farlig, måste det finnas ett säkerhetsdatablad där det bland annat framgår vilka de farliga ämnena är som ingår i produkten. Den här informationen kan konsumenten främst ta del av genom märkning av förpackningen med en varningssymbol. Alla kemiska produkter som säljs ska vara klassificerade med avseende på sina fysikaliska faror, hälsofaror och miljöfaror. Information om produkternas farliga egenskaper och hur man ska skydda sig själv och miljön
ska lämnas i form av märkning på förpackningen.

Termer och begrepp i Reach

I Reach definieras en vara som ett föremål som under produktionen får en särskild form, yta eller design, vilken i större utsträckning än dess kemiska sammansättning bestämmer dess funktion. Ordet "produkt" eller "kemisk produkt" används inte i Reach. Istället används begreppen "ämne" (substance) och "blandning" (mixture). I Sverige används begreppet "kemisk produkt" för ämnen och blandningar. I 14 kap. 2 § miljöbalken definieras kemisk produkt som "ett kemiskt ämne eller en blandning av kemiska ämnen som inte är en vara".

Nationella kemikalieregler

På ett område finns det särskilda nationella regler om kemiska ämnen och dricksvatten. För invändig renovering av tappvattenrör genom så kallad relining finns det begränsningar i fråga om användning av Bisfenol A. Regler om detta finns i förordningen (1998:944) om förbud i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen