På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Förbud mot användning av byggnadsverk

Byggnadsnämnden får besluta om förbud mot användning av byggnadsverk i två situationer:

  • vid säkerhetsbrister, och
  • om det inte finns förutsättningar för att ge slutbesked.

Säkerhetsbrister

Byggnadsnämnden får förbjuda användningen av hela eller delar av ett byggnadsverk om byggnadsverket har brister som kan äventyra säkerheten för dem som uppehåller sig i eller i närheten av det.

Detta förbud kan användas till exempel för en befintlig byggnad som på grund av dåligt underhåll inte kan användas utan säkerhetsrisker för dem som befinner sig i eller i närheten av den. Förbudet kan även användas när ändringar görs i en befintlig byggnad som används medan ändringarna görs. Det kan till exempel vara en tillbyggnad eller en ändring av bärande konstruktion. Om ändringarna görs felaktigt så att säkerhetsrisker uppkommer kan byggnadsnämnden förbjuda att hela byggnaden används. Förbudet kan alltså omfatta även de delar som inte omfattas av ändringen men som påverkas indirekt. Förbudet får dock inte göras mer omfattande än vad säkerheten kräver. Kan bristerna hänföras till en viss del av en byggnad ska förbudet begränsas till att avse den bristfälliga delen.
(jfr prop. 1985/86:1 sid 780)

Bestämmelsen är utformad som en icke tvingande bestämmelse; byggnadsnämnden får besluta. Trots att bestämmelsen inte är tvingande är det lämpligt att byggnadsnämnden meddelar ett sådant beslut om förutsättningarna för det finns.

Förutsättningar för att ge slutbesked saknas

Byggnadsnämnden får förbjuda användningen av hela eller delar av ett byggnadsverk om det inte finns förutsättningar för att ge slutbesked.

Detta förbud kan exempelvis användas när lov- eller anmälningspliktiga ändringar görs i en befintlig byggnad. Förbudet kan användas även om det inte finns risk för säkerheten. Om till exempel planlösningen ändras så att en tillgänglig byggnad inte längre är tillgänglig efter ändringen kan byggnadsnämnden besluta om förbud mot användning av hela byggnaden.

Bestämmelsen är utformad som en icke tvingande bestämmelse; byggnadsnämnden får besluta. Trots att bestämmelsen inte är tvingande är det lämpligt att byggnadsnämnden meddelar ett sådant beslut om förutsättningarna för det finns.

Om ett byggnadsverk eller en del av ett byggnadsverk har tagits i bruk med stöd av ett interimistiskt slutbesked, får byggnadsnämnden bara fatta beslut om förbud om det finns synnerliga skäl för det. Exempel på synnerliga skäl kan vara i de fall då det framkommit nya omständigheter som inte kunnat förutses och som ger anledning att befara att ett byggnadsverk inte uppfyller grundläggande krav rörande hälsa och säkerhet.
(jfr prop. 2013/14:126 sid 314)

Utformning av förbud mot användning

I ett användningsförbud ska anges hur länge förbudet ska gälla. Detta bör inte anges som ett datum utan som vilka åtgärder som krävs för att förbudet ska upphöra att gälla.

Förbud mot användning och föreläggande

Användningsförbud behöver inte vara kopplat till ett föreläggande utan kan beslutas innan byggnadsnämnden till exempel beslutar om rivnings-, åtgärds- eller rättelseföreläggande.
(jfr prop. 1985/86:1 sid 780)

Vem riktas användningsförbud till

Ett förbud mot användning av byggnadsverk kan riktas till den som äger eller har nyttjanderätt till ett byggnadsverk. Förbud som riktas till juridiska personer ska riktas direkt till den juridiska personen och inte till dess ställföreträdare.

Om byggnadsverket byter ägare kan byggnadsnämnden med stöd av en bestämmelse i lagen om viten förelägga den berörde ägaren att lämna nämnden uppgift om den nya ägarens eller innehavarens namn och adress. Ett sådant föreläggande får förenas med vite.

Tillfälle till synpunkter

Innan byggnadsnämnden meddelar ett förbud ska den som förbudet riktas till underrättas om sådant som tillförts ärendet och ges tillfälle att yttra sig över det. Kommunicering behöver dock inte ske i fråga om sådant som saknar betydelse för ärendets utgång eller om ärendet är så brådskande att avgörandet inte kan uppskjutas, till exempel med hänsyn till riskerna för människors hälsa och säkerhet.

Exempel på material som ska kommuniceras är skrivelser med klagomål från anmälare, minnesanteckningar som gjorts efter muntliga klagomål, dokumenterade iakttagelser som gjorts vid besök på platsen när mottagaren inte själv varit närvarande, remissvar och andra skrivelser från sådana som i ett tidigare skede av ärendets handläggning beretts tillfälle att yttra sig samt annat faktaunderlag som myndigheten på olika sätt erhållit.

Vite och delegation

Ett förbud mot användning av byggnadsverk får förenas med vite.

Ett förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd måste inte beslutas av byggnadsnämnden, utan får delegeras till en enskild tjänsteman. Detta gäller även om det förenas med vite.

Förbud gäller omedelbart

Beslut om förbud mot användning av ett byggnadsverk gäller omedelbart om byggnadsnämnden inte bestämt något annat.

Anteckningar i fastighetsregistret

När byggnadsnämnden meddelat ett förbud ska nämnden genast skicka sitt beslut till inskrivningsmyndigheten. Detsamma gäller när byggnadsnämnden återkallar ett sådant förbud. Byggnadsnämnden ska genast skicka besluten till inskrivningsmyndigheten och inte avvakta att besluten vinner laga kraft.

Så snart byggnadsnämnden har fått kännedom om att ett förbud har följts ska nämnden anmäla detta till inskrivningsmyndigheten. Det ska också göras om förbudet har upphävts genom ett lagakraftvunnet beslut eller av annan anledning har upphört att gälla.

Överklagande

Beslut om förbud mot användning av byggnadsverk får överklagas av den som beslutet angår om det har gått honom eller henne emot.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej