Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Annonsering

Granskad:

Om en byggnad ska säljas eller hyras ut, helt eller delvis, ska det stå i annonsen vilken energiprestanda byggnaden har.

Skyldighet att ange energiprestanda

Du ska ange uppgiften om energiprestanda när du annonserar kommersiellt, till exempel i dagstidningar eller på internet. Det gäller både när du bjuder ut en hel byggnad till försäljning eller uthyrning, eller bara en del av den.

Du kan annonsera utan uppgiften om energiprestanda, men bara om du vid annonseringstillfället ännu inte har en giltig energideklaration. Om du har en giltig energideklaration så är du skyldig att ange uppgiften.

13 §
  Den som äger en byggnad ska se till att den energideklaration som senast har upprättats för byggnaden
   1. visas på en för allmänheten väl synlig och framträdande plats i byggnaden, om det gäller en sådan byggnad som avses i 5 § första stycket 1, eller på en väl synlig plats i byggnaden, om det gäller en sådan byggnad som avses i 5 §
första stycket 2,
   2. visas för en presumtiv nyttjanderättshavare om det gäller en sådan byggnad som avses i 5 § första stycket 2 eller för en spekulant om det gäller en sådan byggnad som avses i 6 §,
   3. överlämnas till en ny nyttjanderättshavare om det gäller en sådan byggnad som avses i 5 § första stycket 2 eller till en ny ägare om det gäller en sådan byggnad som avses i 6 §.

I de fall en nyttjanderätt säljs ska säljaren av nyttjanderätten, i stället för ägaren till byggnaden, se till att energideklarationen visas och överlämnas enligt första stycket 2 och 3.

Om det finns en energideklaration när en byggnad, en del av en byggnad eller en andel i en byggnad bjuds ut till uthyrning eller försäljning, ska den som äger byggnaden eller, i de fall som avses i andra stycket, säljaren, se till att den uppgift om byggnadens energiprestanda som finns i energideklarationen anges vid annonsering. Lag (2012:397) .

13 a §
  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om de skyldigheter som anges i 13 §
och om undantag från sådana skyldigheter. Lag (2012:397) .

12 a §
  Den uppgift om en byggnads energiprestanda som avses i 13 § tredje stycket lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader ska, i förekommande fall, anges vid annonsering i kommersiella medier såsom dagstidningar eller på internet med beaktande av det använda kommunikationsmediets begränsningar i utrymme.

Boverket får meddela föreskrifter om hur en sådan uppgift ska anges vid annonsering enligt första stycket.
Förordning (2012:400).

Uppgiften om energiprestanda

Uppgiften om energiprestanda kan se ut på något av följande sätt i annonser:

  • Energiklass, A till G.
  • Energiprestanda i siffor.

Om du har en deklaration med energiklass

Om du har en energideklaration som är gjord från och med år 2014 innehåller den en energiklass för byggnaden. Energiklassen visas genom en symbol i form av ett hus med färg och en bokstav, A till G. Bokstäverna står för olika intervall för hur mycket energi byggnaden använder. När du annonserar ska du ange energiklassen med hussymbolen och bokstavsklassningen i annonsen. I annonser i kommersiella tryckta medier såsom dagstidningar finns alternativet att enbart ange energiklassen. Den ska då anges som en stor bokstav.

7 a §    Klassningen av byggnadens energiprestanda, från A till G, ska anges enligt följande. Om byggnaden har en bättre energiprestanda än de krav som ställs vid uppförandet av en ny byggnad utgör intervall A ≤ 50 procent av kravet vid uppförandet av en ny byggnad och intervall B > 50 procent och ≤ 75 procent. Intervall C utgör > 75 procent och ≤ 100 procent av kravet vid uppförandet av en ny byggnad. Om byggnaden har en sämre energiprestanda än de krav som ställs vid uppförandet av en ny byggnad utgör intervall D > 100 procent och ≤ 135 procent, intervall E > 135 procent och ≤ 180 procent, intervall F > 180 procent och ≤ 235 procent och intervall G > 235 procent. (BFS 2018:11).

8 b §    Den uppgift om en byggnads energiprestanda som vid annonsering ska anges enligt 13 § tredje stycket lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader ska vara en symbol i form av ett hus vars färg och bokstav anger byggnadens energiklass.

Huset ska utformas på det sätt som framgår av bilaga 2. Vid publicering i kommersiella tryckta medier får husets mått minimeras till 9,5 mm x 9 mm och vid publicering på internet till 15 x 14 pixlar. När måttet med pixlar används ska energiklasserna A och G ha negativ text.

Vid annonsering i kommersiella tryckta medier får byggnadens energiprestanda anges enbart med den för byggnadens energiklass tillämpliga bokstaven. (BFS 2013:16).

Symboler för annonsering

Energiklasserna.
Illustration: Boverket

Det går att ladda ner en komprimerad fil med energiklassningens hussymboler från A till G, till publicering på webben (72 dpi) och för tryckt format, till exempel tidningar (300 dpi). I filen finns alla hussymboler tillgängliga som behövs för annonsering, låg- eller högupplösta, med eller utan text. När hussymbolen används vid annonsering på internet kan den lilla webbikonen användas.

Observera att färgerna på husen kan skilja sig mot den nedladdade filen beroende på vilken webbläsare du använder.

Hussymboler för annonsering finns i "Relaterad information".

Manual för energiklasser

I manualen kan du läsa hur hussymbolerna ska användas vid annonsering. Manualen för annonsering finns nedladdningsbar i pdf-format i "Relaterad information".

Om du har en deklaration utan energiklass

Om du har en energideklaration som är gjord före år 2014 saknar den energiklass. Du ska då ange byggnadens energiprestanda i siffror i annonsen.

Gör så här:

  • Sök fram din energideklaration här på Boverkets webbplats.
  • Om du har en energideklaration med energiklass laddar du ner symbolen för den energiklass byggnaden har. Läs mer i vår manual om hur du kan använda energiklassen när du annonserar.
  • Om du har en energideklaration utan energiklass noterar du vilken energiprestanda (i siffror) som din byggnad har och lägger in det i annonsen.

Hämta en upprättad energideklaration

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen