Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Att reglera med detaljplan

Granskad:

Syftet med detaljplanering är att reglera och fastställa en lämplig användning av mark- och vattenområden. Användningen regleras med planbestämmelser. Alla planbestämmelser ska ha stöd i plan- och bygglagens fjärde kapitel och följa Boverkets föreskrifter om detaljplan.

Reglering för att uppnå lämplig markanvändning

Detaljplan ska användas vid reglering av större förändringar i användningen av mark- och vattenområden eller vid sådana förnyelse- och bevarandeåtgärder som behöver regleras i ett sammanhang. I fjärde kapitlet i plan- och bygglagen, PBL, anges uttömmande vilka möjligheter kommunen har att styra dessa förändringar och åtgärder.

Utifrån förutsättningarna på platsen bestämmer kommunen vilken reglering som behövs för en lämplig markanvändning och för att uppnå detaljplanens syfte. Detaljplanen ska redovisa hur mark- och vattenområden inom planområdet får användas. Kommunen ska också bestämma och ange gränserna för vad som är allmän plats, kvartersmark och vattenområde. Utöver allt som en detaljplan ska innehålla finns i lagen bestämmelser om vad detaljplanen dessutom får reglera. Det kan till exempel handla om placering och utformning av bebyggelsen eller möjligheten att genomföra detaljplanen.

Varje planbestämmelse som används ska ha stöd i någon paragraf i fjärde kapitlet PBL och syftet med planbestämmelsen ska vara förenligt med de syften som anges i andra kapitlet PBL. Vid val av planbestämmelser är det också viktigt att ta hänsyn till de följder bestämmelserna kommer att få.

Föreskrift och allmänt råd för planbestämmelser

I PBL:s fjärde kapitel anges vad kommunerna ska och får reglera i en detaljplan. Boverkets föreskrifter om detaljplan preciserar lagens krav och anger vilka planbestämmelser som får användas, vad som ingår i dem och ibland även hur de ska formuleras.

Lagen och föreskriften anger inte hur detaljplanens regleringar ska redovisas, det vill säga hur en detaljplan ska se ut. För detta har Boverket tagit fram ett allmänt råd om redovisning av reglering i detaljplan. Det allmänna rådet anger ett sätt att redovisa regleringarna i detaljplan som i stort följer den praxis för planbestämmelser och beteckningar som utvecklats över tid. Det allmänna rådet anger endast ett sätt för redovisning som kommunen kan välja att använda för att uppnå lagens krav. Kommunen kan dock även välja att använda andra sätt att redovisa detaljplanens regleringar.  

Tidigare vägledningar och allmänna råd

Efterhand som lagstiftningen förnyats har också en rad handböcker, allmänna råd och anvisningar tagits fram som vägledning vid upprättande och tolkning av planer. Vid tolkningar av äldre planer bör den handbok eller det allmänna råd som gällde när planen antogs användas.

En förteckning över de äldre handböcker som getts ut hittar du på sidan Äldre handböcker och vägledningar.

Äldre handböcker och vägledningar

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen