Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Nyckeltal

Granskad:

I de allmänna råden anges ett urval av nyckeltal som bör redovisas i den ekonomiska planen respektive kostnadskalkylen. Nyckeltalen underlättar jämförelse mellan olika projekt, men ger också underlag för jämförelse mellan planen och senare utfall.

2.15 Nyckeltal i ekonomisk plan och kostnadskalkyl 1 § bostadsrättsförordningen samt 1 § förordningen om kooperativ hyresrätt Allmänt råd Följande nyckeltal bör användas vid ekonomiska uppställningar i ekonomisk plan/kostnadskalkyl (se bilaga). Upplåten eller uthyrd lägenhetsarea omfattar boarea (BOA) och lokalarea (LOA).
  • 1.  Anskaffningsvärde kronor per kvadratmeter bruttoarea (BTA).
  • 2.  Insatser och upplåtelseavgifter kronor per kvadratmeter upplåten lägenhetsarea (BOA+LOA).
  • 3.  Lån kronor per kvadratmeter upplåten lägenhetsarea (BOA+LOA).
  • 4.  Årsavgift kronor per kvadratmeter upplåten lägenhetsarea (BOA+LOA).
  • 5.  Enskilds (hushåll/innehavare) genomsnittliga förbrukningsavgift som debiteras separat – utöver årsavgift enligt andelstal/insats – kronor per kvadratmeter upplåten lägenhetsarea (BOA+LOA).
  • 6.  Driftskostnader kronor per kvadratmeter upplåten lägenhetsarea + uthyrd lägenhetsarea (BOA+LOA).
  • 7.  Hyresintäkter per kvadratmeter uthyrd area (BOA + LOA).
  • 8.  Kassaflöde kronor per kvadratmeter total lägenhetsarea (BOA+LOA).
  • 9.  Avsättning till underhållsfond + avskrivningar per kvadratmeter bruttoarea total lägenhetsarea (BOA+LOA).

Nyckeltalen avser både föreningens ställning, det vill säga anskaffningsvärden och finansiering, och beräknade flöden, det vill säga redovisningsmässigt resultat (intäkter och kostnader) respektive kassaflöde. Föreningens ursprungliga ställning är avgörande för framtida resultat och kassaflöde samt erforderlig avgiftsnivå. Då en bostadsrättsförening drivs enligt en självkostnadsprincip antas i presenterade exempel att avgifterna täcker samtliga kostnader.

Nyckeltalen baseras på beräkningar per kvadratmeter, men beroende på vad som avses är olika ytor aktuella. Eftersom en bostadsrätt utgör en andel i en ekonomisk förening baseras vissa nyckeltal på upplåten yta, eftersom det avser medlemmarnas andel av till exempel lån. Andra nyckeltal till exempel driftkostnader fördelas på inkomstgenererande yta, det vill säga lägenhetsyta för både bostadsrätter och eventuella hyresrätter och lokaler.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen