Krav på byggnadsverk, tomter med mera

I plan- och bygglagstiftningen finns det krav på byggnader, andra anläggningar än byggnader, skyltar och ljusanordningar, tomter, allmänna platser och områden för andra anläggningar än byggnader. Kraven gäller inte bara vid uppförande, flyttning och ändring. Vissa krav gäller även för befintliga byggnader. Kraven finns dels i plan- och bygglagen, PBL, och dels i plan- och byggförordningen, PBF samt i Boverkets föreskrifter.

Utformningskrav på byggnadsverk

I plan- och bygglagstiftningen ställs krav på utformningen av byggnadsverk, det vill säga både byggnader och andra anläggningar. Byggnadsverk ska vara lämpliga för sitt ändamål, ha god form-, färg- och materialverkan och ska även vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Det finns även utformningskrav på skyltar och ljusanordningar. Utformningskraven prövas i samband med bygglovet. Boverkets byggregler, BBR, innehåller regler om två av utformningskraven. Det är dels kravet på lämplighet för sitt ändamål i form av krav på bostadsutformning, dels kravet på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap 1-3, 6-8 §§

Plan- och byggförordning (2011:338) 3 kap 1-6 §§

Krav på byggnadsverks tekniska egenskaper

I plan- och bygglagen ställs det krav på tekniska egenskaper på byggnadsverk. Byggnadsverk ska ha vissa tekniska egenskaper. Kraven gäller inte bara vid uppförande utan även vid ombyggnad, annan ändring och flyttning. Om det är en bygglovspliktig eller anmälanspliktig åtgärd så sker normalt en genomgång av de tekniska egenskapskraven på det tekniska samrådet.

För bärförmåga, stadga och beständighet har Boverket gett ut EKS, Europeiska konstruktionsstandarder. För övriga tekniska egenskapskrav, undantaget bredbandsanslutning, har Boverket gett ut BBR, Boverkets byggregler. Boverket har gett ut allmänna råd om bredbandsanslutning. Ta del av dessa under rubriken "På Boverket" i "Relaterad information".

Plan- och byggförordning (2011:338) 3 kap 7-23 §§

Krav på varsamhet och förvanskningsförbud

I plan- och bygglagen ställs det krav på varsamhet vid ändring och flyttning av byggnader. Ändring och flyttning av en byggnad ska alltid utföras varsamt så att man tar hänsyn till dess karaktärsdrag och tar tillvara dess tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.

Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap 17 §

Byggnader som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt har ett förstärkt skydd och får inte förvanskas. Förvanskningsförbudet är dock inte ett ändringsförbud. Har man identifierat vilka egenskaper som ger byggnaden dess värden och hur dessa kommer till uttryck i byggnaden, är det ofta möjligt att genomföra ändringar utan att skada dessa.

Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap 13 §

Läs mer om Varsamhetskravet här.

Läs mer om Förvanskningsförbudet här.

Underhållskrav

Byggnadsverk ska hållas i vårdat skick. När ett byggnadsverk uppförs ska det uppfylla ett antal väsentliga tekniska egenskapskrav. Befintliga byggnadsverk ska underhållas så att dessa egenskaper bevaras.

Byggnader och andra anläggningar som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska underhållas så att deras särskilda värden bevaras.

Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap 14 §

Krav på tomter, allmänna platser och andra områden

I plan- och bygglagen finns även krav på tomter, allmänna platser och områden för andra anläggningar än byggnader. Regler om krav på tomter finns också i BBR.

Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap 9-12 §§

Byggprodukter, typgodkännande och tillverkningskontroll

I plan- och bygglagstiftningen finns regler om byggprodukter inklusive det nationella systemet för typgodkännande.

Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap 19-23 §§

Plan- och byggförordning (2011:338) 4 kap 1-10 §§

Krav på ventilationssystem, hissar och linbaneanläggningar

I plan- och bygglagstiftningen finns regler för kontroll av ventilationssystem och motordrivna anordningar i byggnadsverk.

Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap 24-25 §§

Plan- och byggförordning (2011:338) 5 kap 1-16 §§

Krav utifrån allmänna och enskilda intressen

Även i andra kapitlet i PBL finns det ett antal krav som i tillämpliga delar gäller när man uppför eller ändrar en byggnad. Det handlar bland annat om hänsyn till platsens kulturvärden, skydd mot brandspridning och mot trafikolyckor och sådant som kan medföra en betydande olägenhet.

Plan- och bygglag (2010:900) 2 kap 6,9 §§

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej