På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Krav på byggnadsverk, tomter med mera

I plan- och bygglagstiftningen finns det krav på byggnader, andra anläggningar än byggnader, skyltar och ljusanordningar, tomter, allmänna platser och områden för andra anläggningar än byggnader. Kraven gäller inte bara vid uppförande, flyttning och ändring. Vissa krav gäller även för befintliga byggnader. Kraven finns dels i plan- och bygglagen, PBL, och dels i plan- och byggförordningen, PBF samt i Boverkets föreskrifter.

Utformningskrav på byggnadsverk

I plan- och bygglagstiftningen ställs krav på utformningen av byggnadsverk, det vill säga både byggnader och andra anläggningar. Byggnadsverk ska vara lämpliga för sitt ändamål, ha god form-, färg- och materialverkan och ska även vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Det finns även utformningskrav på skyltar och ljusanordningar. Utformningskraven prövas i samband med bygglovet. Boverkets byggregler, BBR, innehåller regler om två av utformningskraven. Det är dels kravet på lämplighet för sitt ändamål i form av krav på bostadsutformning, dels kravet på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Krav på byggnadsverks tekniska egenskaper

I plan- och bygglagen ställs det krav på tekniska egenskaper på byggnadsverk. Byggnadsverk ska ha vissa tekniska egenskaper. Kraven gäller inte bara vid uppförande utan även vid ombyggnad, annan ändring och flyttning. Om det är en bygglovspliktig eller anmälanspliktig åtgärd så sker normalt en genomgång av de tekniska egenskapskraven på det tekniska samrådet.

För bärförmåga, stadga och beständighet har Boverket gett ut EKS, Europeiska konstruktionsstandarder. För övriga tekniska egenskapskrav, undantaget bredbandsanslutning, har Boverket gett ut BBR, Boverkets byggregler. Boverket har gett ut allmänna råd om bredbandsanslutning. Ta del av dessa under rubriken "Boverkets författningssamling" i "Relaterad information".

Till vilka byggnader det ska finnas utrustning för laddning av elfordon eller förberedelse för laddning genom så kallad ledningsinfrastruktur framgår av plan- och byggförordningen. Mer om det tekniska egenskapskravet laddning av elfordon finns under ”Relaterad information”.

Krav på varsamhet och förvanskningsförbud

I plan- och bygglagen ställs det krav på varsamhet vid ändring och flyttning av byggnader. Ändring och flyttning av en byggnad ska alltid utföras varsamt så att man tar hänsyn till dess karaktärsdrag och tar tillvara dess tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.

Byggnader som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt har ett förstärkt skydd och får inte förvanskas. Förvanskningsförbudet är dock inte ett ändringsförbud. Har man identifierat vilka egenskaper som ger byggnaden dess värden och hur dessa kommer till uttryck i byggnaden, är det ofta möjligt att genomföra ändringar utan att skada dessa.

Läs mer om Varsamhetskravet här.

Läs mer om Förvanskningsförbudet här.

Underhållskrav

Byggnadsverk ska hållas i vårdat skick. När ett byggnadsverk uppförs ska det uppfylla ett antal väsentliga tekniska egenskapskrav. Befintliga byggnadsverk ska underhållas så att dessa egenskaper bevaras.

Byggnader och andra anläggningar som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska underhållas så att deras särskilda värden bevaras.

Krav på tomter, allmänna platser och andra områden

I plan- och bygglagen finns även krav på tomter, allmänna platser och områden för andra anläggningar än byggnader. Regler om krav på tomter finns också i BBR.

Byggprodukter, typgodkännande och tillverkningskontroll

I plan- och bygglagstiftningen finns regler om byggprodukter inklusive det nationella systemet för typgodkännande.

Krav på ventilationssystem, hissar och linbaneanläggningar

I plan- och bygglagstiftningen finns regler för kontroll av ventilationssystem och motordrivna anordningar i byggnadsverk.

Krav utifrån allmänna och enskilda intressen

Även i andra kapitlet i PBL finns det ett antal krav som i tillämpliga delar gäller när man uppför eller ändrar en byggnad. Det handlar bland annat om hänsyn till platsens kulturvärden, skydd mot brandspridning och mot trafikolyckor och sådant som kan medföra en betydande olägenhet.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej