På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Regler om buller

Granskad:

Såväl miljöbalken som plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen innehåller uttryckliga krav på hänsyn till allmänna intressen som hälsa och säkerhet. Buller kan få konsekvenser för människors hälsa, och därför ska den som planlägger och prövar bygglov väga in ljudmiljön i bedömningen.

Lagändringar i plan- och bygglagen och miljöbalken

Enligt plan- och bygglagen ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet, bland annat med hänsyn till människors hälsa och säkerhet samt till möjligheterna att förebygga bullerstörningar. Plan- och bygglagen ger också kommunen möjligheter att besluta om planbestämmelser med skyddsåtgärder som reglerar buller.

Från och med den 2 januari 2015 ska bullervärden vid behov anges i planbeskrivning till detaljplan eller i bygglov. Ljudnivåerna avser omgivningsbuller utomhus. Huvudregeln är att en tillsynsmyndighet inte kan påverka de fastställda bullervärdena vid en senare prövning enligt miljöbalken.

Kompletterande bestämmelser till följd av ovan beslutade lagändringar har införts i miljöbalken och trädde i kraft 1 januari 2016.

Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader

Regeringen har tagit fram en förordning (2015:216) till miljöbalken med bestämmelser om riktvärden för trafikbuller utomhus vid bostadsbyggnader.
Förordningen trädde i kraft 1 juni 2015 och ska tillämpas vid bedömningen om kravet på förebyggande av olägenhet för människors hälsa vid planläggning samt i ärenden om bygglov och förhandsbesked är uppfyllt. Förordningen anger också vilka kompensationsåtgärder som bör vidtas vid förhöjda bullervärden. Ändring av förordningen vad gäller vissa riktvärden trädde i kraft 1 juli 2017. Du hittar länken till förordningen i "Relaterad information" där du också hittar PM om konsekvenser av att ändra riktvärden i trafikbullerförordningen och Boverkets rapport Buller och bostadsbyggande (2017).

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen