Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Hälsa först!

Granskad:
Illustration: Boverket/Altefur Development

Var vi bor och hur våra livsmiljöer ser ut påverkar vårt välmående och vår hälsa - och det ger effekter på både kort och lång sikt. Miljön påverkar inte bara vilka fysiska och psykiska påfrestningar kroppen utsätts för, såsom buller och föroreningar, miljön påverkar även möjligheten till hälsosamma levnadsval och vår känsla av trygghet och samhörighet. Samhällsplanering spelar en avgörande roll för att kunna uppnå en god och jämlik hälsa oavsett var vi bor. Samhällsplanering skapar förutsättningar för ett samhälle där alla kan må bra, känna tillhörighet och framtidstro.

Hälsa först! En exempelsamling

Samhällsplanering har en viktig roll för jämlik hälsa och hållbar utveckling. Vi har identifierat temaområden där samhällsplaneringen spelar stor roll för att uppnå en god och jämlik hälsa. Vi presenterar inspiration och goda exempel där fysisk planering och förvaltning av livsmiljöer har stor betydelse inom dessa områden. Ibland med små enkla medel och ibland med lite större och mer långtgående förslag till förändring. Alla har dock en sak gemensamt – de sätter hälsan först och skapar förutsättningar för en hållbar utveckling.

En jämlik hälsa handlar om allas rätt att ha tillgång till en bostad av god kvalitet och en bra boendemiljö utan skadliga luftföroreningar och störande buller. Det handlar om möjlighet till vardagsmotion, tillgång och närhet till natur och grönområden, samhällsservice och kultur samt en omsorgsfullt gestaltad miljö både inne och ute. För en god hälsa krävs även sammanhållning, relation och tillit till andra människor. Allas möjlighet till att ta aktiv del av samhällslivet och möjlighet att påverka faktorer i sitt eget närområde är också viktiga aspekter för en jämlik hälsa.

Med den här webbaserade exempelsamlingen vill vi visa på möjligheterna att utveckla hållbara, hälsosamma och trygga samhällen. Titeln för exempelsamlingen är ett budskap i sig och lyfter vikten av att vi som medborgare ser och uppmärksammar varandra – en viktig utgångspunkt för social hållbarhet. Men titeln avser framför allt också ”hälsa” ur ett individ- och samhällsperspektiv. Vi presenterar inspiration och lärande exempel på fysisk planering och förvaltning av livsmiljöer. Dessa omfattar både fysiska åtgärder och sociala aspekter så som trygghet, tillit och inkludering.

Exemplen presenteras inom följande temaområden:

Aktiv mobilitet

På den här sidan visar vi exempel på hur det går att planera och utforma samhällen så att den fysiska miljön möjliggör och bjuder in till vardagsaktivitet i olika former.

Utrymme för lek och rörelse

På den här sidan visar vi exempel på hur utformningen av vardagliga utemiljöer för lek och rörelse kan skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa.

Stadsmiljöer med ren luft

På den här sidan visar vi exempel på hur bebyggelsestruktur och stadsgrönskans karaktär kan bidra till hälsosamma stadsmiljöer med ren luft.

Gröna områden

På den här sidan visar vi exempel på hur det går att utforma nära och integrerad grönska som främjar god hälsa, välbefinnande och klimatanpassning.

Social inkludering

På den här sidan visar vi exempel på hur livsmiljöer kan utformas för att skapa förutsättningar för social interaktion och möten mellan människor.

Hälsosamma inomhusmiljöer

På den här sidan visar vi exempel på hur en väl genomtänkt inomhusmiljö påverkar hur vi trivs, hur vi mår och kan leva våra liv.

Positiva hälsoeffekter och mervärden

För varje temaområde presenteras positiva effekter, både direkt hälsofrämjande effekter och andra mervärden som följer med på köpet. Tillsammans bidrar de till flera viktiga samhällsmål och samverkar ofta med varandra. Ett tydligt exempel är om människor kan få sina dagliga behov tillgodosedda genom att gå eller cykla - främjar detta inte bara en aktiv livsstil och social interaktion, utan minskar även koldioxidutsläpp och luftföroreningar i miljön.

Människors hälsa påverkas av många olika faktorer, såväl individuella faktorer som yttre faktorer. Gemensamt för hälsoeffekterna är att de bidrar till en rad andra samhällsmål och beror på flera olika faktorer och deras samverkan. Det är sällan en ensam åtgärd som är lösningen på hela problemet. De effekter som presenteras beskriver hur våra livsmiljöer kan bidra till att skapa förutsättningar för en mer jämlik hälsa och en hållbar utveckling.

Det finns generella hälsofrämjande effekter och positiva mervärden som är gemensamma för flera av områdena. Exempel är samhällsekonomiska vinster i form av lägre kostnader för sjukskrivningar och sjukvård samt ökad produktions- och prestationsförmåga bland befolkningen i stort. Inom respektive område lyfts de effekter som är mer specifika för just det området.

Tips till dig som planerar

Inom varje temaområde ges tips till dig som planerar för hälsosamma och hållbara städer. Dessa är en sammanställning av framgångsfaktorer och medskick från de olika exemplen. Vi hoppas att dessa tips kan bidra med nya perspektiv och vara värdefulla i ert framtida arbete!

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen