På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bygglov för ljusanordningar

I ett område med detaljplan krävs det i vissa fall bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en ljusanordning. Utanför detaljplanelagt område kan bygglov krävas om kommunen har utökat bygglovsplikten i detaljplan eller områdesbestämmelser.

Inom ett område som omfattas av detaljplan krävs det bygglov för att för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en ljusanordning om den avsedda användningen av anordningen har betydande inverkan på omgivningen eller ljusanordningen placeras på eller i anslutning till en sådan byggnad eller inom ett sådant bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Vad är en ljusanordning

En ljusanordning är inte definierad i plan- och bygglagstiftningen och inte heller i förarbeten har det klargjorts vad en ljusanordning är.

I dagligt tal är en ljusanordning en anordning som sprider ljus, vilket kan innefatta många olika sorters anordningar. Syftet med en ljusanordning är att lysa upp någonting, antingen en plats, ett objekt eller en byggnad. Det finns olika typer av ljusanordningar och de vanligaste är förmodligen gatubelysning och strålkastare på exempelvis parkeringsplatser, industriområden och liknande platser. Även belysning på fasader eller skyltar borde vara att betrakta som ljusanordningar. Även dekorationsbelysning på konstverk eller på träd i en park är en form av ljusanordning.

Ibland kan det vara svårt att bedöma vad som är en ljusanordning och vad som är en skylt. Detta eftersom skyltar kan vara lysande eller belysta. För att avgöra om det är en ljusanordning eller en skylt behöver en bedömning av syftet göras. En ljusanordnings syfte är att belysa något och en skylts syfte är att framföra ett budskap.

När krävs bygglov

Inom ett område som omfattas av detaljplan krävs det bygglov för att för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en ljusanordning om:

  • den avsedda användningen av ljusanordningen kan ha betydande inverkan på omgivningen, eller
  • anordningen placeras på eller i anslutning till en sådan byggnad eller inom ett sådant bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Betydande inverkan på omgivningen

Det finns inget förarbete till plan- och byggförordningen, PBF, och därför finns inget förtydligande av vad som menas med att "den avsedda användningen har betydande inverkan på omgivningen". Ljusanordningar som är trafikfarliga eller störande på grund av exempelvis hög ljusstyrka, bländning eller blinkande ljus kan ha betydande inverkan på omgivningen.

Enligt rättspraxis till tidigare lagstiftning har gatubelysning och ljusanordingar vid motionsspår inte ansetts vara bygglovspliktiga. Med lovpliktig ljusanordning avsågs en mer betydande anordning med stark ljuseffekt, till exempel strålkastare. (RÅ 1993 ref. 81)

Särskilt värdefull byggnad eller bebyggelseområde

Det är byggnadens eller bebyggelseområdets värden som avgör om ett visst objekt är särskilt värdefullt. Det behövs inget utpekande i förväg men för att underlätta för både enskilda och byggnadsnämndens handläggare är det dock lämpligt att kommunen tar fram ett material som visar vilka byggnader och bebyggelseområden som kommunen bedömer är särskilt värdefulla. Detta material är dock inte juridiskt bindande. Byggnadsnämnden måste därför i varje enskilt fall ta ställning till om en viss byggnad eller ett visst område är särskilt värdefullt.

Om det av en planbestämmelse i detaljplanen framgår att ett område är särskilt värdefullt så får frågan anses vara avgjord. Det gäller exempelvis om en byggnad eller ett bebyggelseområde omfattas av bestämmelser om skydd av kulturvärden eller rivningsförbud, då sådana bestämmelser enbart får omfatta sådan särskilt värdefull bebyggelse. Kommunen kan även som underlag för sin bedömning använda olika typer av material som till exempel kulturmiljöprogram, byggnadsinventeringar eller ställningstaganden i översiktsplanen. Om ett område är av riksintresse för kulturmiljövården tyder det på att området är ett särskilt värdefullt område.

Här kan du läsa mer om vad som avses med en särskilt värdefull byggnad eller bebyggelseområde

Ändrad lovplikt

Kommunen kan i en detaljplan minska bygglovsplikten för en ljusanordning. Kommunen kan även utöka kravet på bygglov för ljusanordningar. Det kan göras både i detaljplan och i områdesbestämmelser.

Rivning av ljusanordning

En ljusanordning kräver varken rivningslov eller anmälan om rivning. Detta gäller oavsett om det är inom eller utanför detaljplanelagt område.

Ljusanordning inom strandskyddat område

Oavsett om en ljusanordning kräver bygglov eller inte kan det krävas strandskyddsdispens om ljusanordningen sätts upp inom ett område som omfattas av strandskydd enligt miljöbalken, MB.

Ljusanordning nära allmän väg

Ljusanordningar vid allmänna vägar kan kräva tillstånd enligt väglagen. Det gäller inom ett vägområde, intill ett vägområde eller inom 50 meter från ett vägområde.

Markupplåtelse

Om ljusanordningar placeras på mark som ägs av någon annan krävs tillstånd från fastighetsägaren.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej