Samverkan inom och mellan kommunerna

Arbetet med bostadsförsörjningen ser mycket olika ut bland kommunerna. Vissa har fasta samarbetsgrupper med olika kompetenser för till exempel bostäder, planfrågor och skola. Andra samarbetar inför specifika projekt.

Det har blivit alltmer självklart för kommunerna att ha en väl fungerande samverkan över förvaltningsgränserna när det gäller att planera för bostadsförsörjningen.

Nästan alla kommuner samverkar internt mellan förvaltningarna

I 2019 års bostadsmarknadsenkät har 271 kommuner svarat att de har en förvaltningsövergripande samverkan. Det är bara 15 kommuner som har svarat att de inte samverkar mellan förvaltningarna. Det är 4 kommuner som inte har besvarat frågan.

Antalet kommuner som samverkar över kommungränserna minskar

Regional samverkan med andra kommuner kan till exempel innebära

  • gemensam regionplanering
  • gemensam exploatering vid kommungränser
  • gemensamma analyser av bostadsmarknaden
  • utbyte av information om bostadsbyggande, bostadsbehov med mera.

Bostadsförsörjningen är ett kommunalt ansvar, men eftersom flera kommuner kan ingå i en gemensam bostadsmarknad kan det behövas ett utvecklat samarbete mellan kommuner och inom regioner.

I årets bostadsmarknadsenkät svarar 138 kommuner att de på något sätt samverkar över kommungränserna i planeringen för bostadsförsörjningen. Antalet har minskat i de senaste två bostadsmarknadsenkäterna och motsvarar nu 2016 års nivå, efter en ökning till 158 år 2017.

Hälften av Sveriges kommuner, 146 stycken, svarar att det inte sker någon regional samverkan. Av dessa återfinns flertalet, 108 kommuner, i gruppen med kommuner med färre än 25 000 invånare. Dock återfinns 7 av kommunerna utan samverkan i de tre storstadslänen.

De kommuner som svarat att det inte sker något samarbete med andra kommuner återfinns framför allt i kommungruppen som har färre än 25 000 invånare: 108 av de 146 kommuner som svarat att de inte har någon samverkan återfinns i denna kommungrupp, men här finns även kommuner belägna i de tre storstadsregionerna och i andra större kommungrupper. Värt att notera är att 27 av de kommuner som själva angett att de inte har något samarbete med andra kommuner nämns av andra kommuner som en samarbetspartner. Anledningen till detta kan vara att kommunerna har olika bild av hur omfattande samarbetet är, vad samarbetet består i och på vilken nivå den äger rum.

Under fördjupningsfliken hittar du kommunernas svar på ett urval av frågorna från enkäten.

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej