På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Samverkan inom och mellan kommunerna

Granskad:

Arbetet med bostadsförsörjningen ser mycket olika ut bland kommunerna. Vissa har fasta samarbetsgrupper med olika kompetenser för till exempel bostäder, planfrågor och skola. Andra samarbetar inför specifika projekt.

Det har blivit självklart för kommunerna att ha en väl fungerande samverkan över förvaltningsgränserna när det gäller att planera för bostadsförsörjningen.

I årets bostadsmarknadsenkät svarar 271 kommuner att de har en samverkan inom kommunen mellan olika förvaltningar/sakområden i planeringen för bostadsförsörjningen. Det är en minskning med 7 kommuner sedan förra året, samma antal som i 2019 års bostadsmarknadsenkät. 9 kommuner svarar att de inte har någon samverkan mellan olika förvaltningar. Flera anger som orsak att kommunen är så liten att det inte finns något behov av det, några att man förlitar sig på att det kommunala bostadsbolaget löser bostadsförsörjningen. 10 kommuner har inte besvarat frågan. 

Den interna samverkan kring planeringen för bostadsförsörjningen sker främst mellan kommunledning/kommunstyrelse, den eller de förvaltningar som har hand om samhällsplaneringsfrågor (bygg- och miljöfrågor), det kommunala bostadsbolaget samt socialförvaltning/socialkontor. Även andra förvaltningar kan vara inblandade, till exempel äldre- och fritidsförvaltning.

Antalet kommuner som samverkar över kommungränserna ökar något

Regional samverkan med andra kommuner kan till exempel innebära

  • gemensam exploatering vid kommungränser
  • gemensam regionplanering
  • gemensamma analyser av bostadsmarknaden
  • utbyte av information om bostadsbyggande, bostadsbehov med mera.

Bostadsförsörjningen är ett kommunalt ansvar, men eftersom flera kommuner kan ingå i en gemensam bostadsmarknad kan det behövas ett utvecklat samarbete mellan kommuner och inom regioner.

I årets bostadsmarknadsenkät svarar hälften av landets kommuner, 145 stycken, att de samverkar på något sätt över kommungränserna i planeringen för bostadsförsörjningen. I förra årets enkät var antalet något lägre, 143 stycken, och i 2019 års enkät 138 stycken. År 2017 var det dock 158 kommuner som svarade att de samarbetade med andra kommuner.

Antalet kommuner som svarar att de inte har något samarbete över kommungränserna har sjunkit till 135 stycken, från 140 förra året. Dessa återfinns främst bland kommuner med färre än 25 000 invånare, men liksom tidigare finns här även en del storstadskommuner, främst i Storstockholms-området, liksom 4 högskoleorter med fler än 75 000 invånare. 10 kommuner har inte besvarat frågan. Värt att notera är att så många som 60 av de kommuner som själva angett att de inte har något samarbete med andra kommuner nämns explicit av en eller flera andra kommuner som en samarbetspartner. Anledningen till detta kan vara att kommunerna har olika bild av hur omfattande samarbetet är, vad samarbetet består i och på vilken nivå den äger rum.

En klar majoritet, 179 kommuner, samarbetar med andra aktörer kring bostadsförsörjningen. En tredjedel eller 97 kommuner har dock inget sådant samarbete. 14 kommuner har inte besvarat frågan. Som andra aktörer nämner många allmännyttan, privata fastighets- och markägare, byggföretag och exploatörer men vanligt förekommande är även fastighetsmäklare, banker och myndigheter som Länsstyrelsen.

En ny fråga i årets bostadsmarknadsenkät är om kommunen samverkar med andra kommuner när det gäller kvinnor som utsatts för våld av närstående och som på grund av sin hotbild behöver flytta till en annan kommun. 162 kommuner svarar att de har en sådan samverkan medan 85 kommuner – främst kommuner med ett befolkningstal understigande 25 000 – svarar att de inte har det. Ett antal kommuner som svarat nej på frågan har kommenterat att det visserligen saknas ett organiserat och formaliserat samarbete men att man löser det vid behov, till exempel genom att använda sig av kvinnojourer på andra platser i landet. Liknande svar återfinns också bland en del av de kommuner som besvarat frågan med ett ja: man har inte något mer ingående samarbete utan löser det på handläggarnivå. Här (liksom i frågan ovan om samarbete över kommungränserna) kan alltså svaret bero på hur omfattande samverkan är och hur formaliserad den är, snarare än arbetet och utfallet i sig. 43 kommuner har inte besvarat frågan.

Under fördjupningsfliken hittar du kommunernas svar på ett urval av frågorna från enkäten.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen