Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Allmänt om ändrade regler för tillfälliga anläggningsboenden

Granskad:

Följande sidor behandlar allmänna principer för reglerna i PBF om tillfälliga anläggningsboenden som infördes 2016. Vad avses med ett tillfällig anläggningsboende, vilka regler får göras undantag från och vem ansvarar för att reglerna följs?

Sidorna tar även upp förhållandet mellan ordinarie ändringsregler av byggnader och de nya reglernas tillämpningsområde, samt vilka delar av byggregelverket som inte berörs av de särskilda reglerna i Plan- och byggförordningen, PBF.

Slutligen ges vissa tips på vad byggherren bör tänka ur ett mer långsiktigt perspektiv än den period som undantagen gäller.

3 §
  Med byggnadshöjd avses i denna förordning den höjd som byggnaden har enligt andra och tredje styckena. Vid beräkningen får byggnaden delas upp i flera byggnadskroppar och höjden beräknas för varje del för sig, om det finns särskilda skäl.

Byggnadshöjden ska räknas från den medelnivå som marken har invid byggnaden. Om byggnaden ligger mindre än sex meter från allmän plats, ska dock beräkningen utgå från den allmänna platsens medelnivå invid tomten, om inte särskilda skäl föranleder annat.

Byggnadshöjden ska räknas upp till skärningen mellan fasadplanet och ett plan som med 45 graders lutning inåt byggnaden berör byggnadens tak.

3 a §
  I denna förordning avses med

energiprestanda: den mängd levererad energi som behövs för uppvärmning, kylning, ventilation, varmvatten och belysning vid ett normalt bruk av en byggnad, undantaget sådan energi från sol, vind, mark, luft eller vatten som alstras och används i byggnaden eller på dess tomt,

klimatskärm: en byggdel bestående av ett eller flera skikt som isolerar det inre av en byggnad från omvärlden när det gäller sådant som temperatur, ljud och fuktighet,

primärenergi: energi som inte har genomgått någon omvandling, och

system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning: ett system som är driftskompatibelt med anslutna installationssystem och anordningar i byggnaden och omfattar alla produkter, all programvara och allt tekniskt underhåll som kan stödja en energieffektiv, ekonomisk och säker drift av byggnadens installationssystem genom automatisk styrning och genom att underlätta den manuella hanteringen av byggnadens installationssystem och som fortlöpande övervakar, registrerar, analyserar och gör det möjligt att anpassa energianvändningen samt fastställer riktmärken för energieffektivitet, upptäcker effektivitetsförluster, informerar om möjligheter till förbättrad energieffektivitet och möjliggör kommunikation. Förordning (2020:433).

3 b §
  Med tillfälligt anläggningsboende avses i denna förordning en byggnad eller en del av en byggnad som under en begränsad tid används som en sådan förläggning som avses i 2 § första stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Förordning (2015:934).

27 §
  Kraven som gäller energihushållning, hushållning med vatten och avfall och bredbandsanslutning i 8 kap. 4 § första stycket 6, 9 och 10 plan- och bygglagen (2010:900) och 14, 20 och 20 a §§ detta kapitel samt de föreskrifter som Boverket har meddelat i anslutning till de paragraferna behöver inte uppfyllas vid nybyggnad, ombyggnad eller annan ändring än ombyggnad avseende ett tillfälligt anläggningsboende.
Förordning (2016:1249).

28 §
  I fråga om nybyggnad, ombyggnad eller annan ändring än ombyggnad avseende ett tillfälligt anläggningsboende ska kraven i 8 kap. 1 § och 4 § första stycket 2-5, 7 och 8 plan- och bygglagen (2010:900) och 8-10, 13 och 16 §§ och 18 § första stycket detta kapitel samt de föreskrifter som Boverket har meddelat i anslutning till de paragraferna anpassas och avsteg från kraven göras i den utsträckning som är skälig i förhållande till åtgärdens art, omfattning och varaktighet.

Anpassningar och avsteg som görs enligt första stycket får inte medföra en oacceptabel risk för människors hälsa och säkerhet. Förordning (2016:539).

Vägledningens syfte

Denna väglednings huvudsakliga syfte är att beskriva de möjligheter till anpassningar och avsteg som kan göras utifrån plan- och byggförordningen, PBF, med avseende på tillfälligt anläggningsboende. Dessutom finns en genomgång av andra nivåsättande regler som kan gälla för tillfälliga anläggningsboenden.

För att få driva ett anläggningsboende krävs vidare att man uppfyller de krav som Migrationsverket ställer i samband med upphandling. Dessa civilrättsliga avtal behandlas inte i vägledningen utan är upp till verksamhetsutövaren att ha koll på och uppfylla. Det kontrolleras inte heller av byggnadsnämnden om de uppfylls i samband med bygglov eller anmälan.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen