Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Statligt stöd för ökade kostnader inom jordbrukssektorn

Granskad:

Regeringen har beslutat om ett nytt statligt stöd till företag inom jordbrukssektorn. Syftet är att stärka företagens likviditet med anledning av ökade kostnader för insatsvaror orsakade av Rysslands invasion av Ukraina. Stödet kommer att kunna sökas på Boverkets webbplats från och med den 9 augusti 2022 till och med den 20 september 2022. Länsstyrelsen handlägger och beslutar om stödet, samt ansvarar för all information och uppföljning av stödet.

Logga in i e-tjänsten

För att söka stödet behöver du logga in i vår e-tjänst. Som inloggad kan du även komplettera en påbörjad ansökan, eller titta på beslutade ansökningar via Mina sidor. Du behöver e-legitimation för att logga in.

Information om stödet

Stödet riktar sig mot företag som antingen bedriver animalieproduktion inom gris, mjölk, nöt, get eller får, eller växthusodling av frukt, bär, grönsaker, svamp, groddar, kryddväxter eller prydnadsväxter. Närmare information om vilka förutsättningar som gäller för att kunna söka stödet finns på länsstyrelsens webbplats.

Hur söker man stödet?

Den som söker stödet loggar in i e-tjänsten med hjälp av sin e-legitimation.

Ansökan görs på Boverkets webbplats. Länsstyrelsen handlägger och beslutar om stödet, samt ansvarar för all information och uppföljning av stödet.

Handlingar som ska bifogas ansökan

Inför ansökan bör du förbereda dig genom att scanna in de handlingar som ska bifogas ansökan.

Obligatoriska bilagor

• Behörighetshandlingar, exempelvis registreringsbevis med uppgift om firmatecknare.

Handlingar som ska bifogas ansökan i förekommande fall

• Fullmakt (gäller om sökanden företräds av annan, eller om ansökan görs via e-tjänst och det krävs fler firmatecknare i förening för att ingå avtal för organisationens räkning).

• Om ansökan avser växthusodling: ritning eller annan handling som visar antalet kvadratmeter uppvärmd växthusyta.

• Om ansökan avser animalieproduktion: Om sökanden begär det får beräkningen av stödet ske med utgångspunkt från det antal djur som företaget har levererat till slakt eller hållit i genomsnitt under första halvåret 2022 (i stället för 2021), men endast om produktionen då ökat med mer än 30 procent jämfört med första halvåret 2021. Handling som visar att sökandens produktion har ökat kan exempelvis vara ett beslut om förprövning (besiktning), en miljökonsekvensbeskrivning, slaktkvitton eller en handling som visar på nystart av företag.

Ovanstående handlingar bifogas ansökan digitalt under fliken ”Bilagor” i slutet av e-tjänsten.

Hur söker man som ombud?

Om man företräder någon annan, eller om det krävs fler firmatecknare i förening för att ingå avtal för organisationens räkning, ska en fullmakt bifogas ansökan. Fullmakten ska då bifogas ansökan digitalt inom ramen för e-tjänsten. Den behöver alltså inte inges i original. På länsstyrelsens begäran ska original kunna uppvisas. Boverkets särskilt framtagna fullmaktsformulär för stödet finns under ”Relaterad information”.

Vem gör vad?

Länsstyrelserna

Länsstyrelsernas logotyp

Ansvarar för frågor om stöd, handläggning, beslut om stöd, samt uppföljning av stöd som betalats ut. Ansökan handläggs av den länsstyrelse som gäller för aktuellt län. Länsstyrelsen i Gävleborgs län samordnar länsstyrelsernas arbete med stödet. Länsstyrelsens beslut kan överklagas till Förvaltningsrätten.

Boverket

Boverkets logotyp

Boverkets roll är att ta fram ansökningsformulär och e-tjänst för stödet, samt att betala ut beviljat stöd.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen