På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Krav på driftutrymmen

Det finns regler för avfallsutrymmen och andra driftutrymmen som används för byggnaders drift och skötsel. Denna vägledning tar särskilt upp kopplingar till arbetsmiljöfrågor och planfrågor.

Regler om driftutrymmen finns i avsnitt 3:4 i BBR. Reglerna har sin grund i bestämmelser om hushållning med vatten och avfall och säkerhet vid användning i plan- och bygglagen, PBL och plan- och byggförordningen, PBF.

Med driftutrymmen menas utrymmen som huvudsakligen används för byggnaders drift och skötsel som till exempel fläktrum, städutrymmen, hissmaskinutrymmen, avfallsutrymmen, undercentraler och pannrum. De inledande allmänna reglerna i avsnitt 3:42 om utformning av driftutrymmen och avsnitt 3:421 om tillträdesvägar till driftutrymmen gäller för alla typer av driftutrymmen, även för avfallsutrymmen och hissmaskinutrymmen.

Regler om hissar finns också i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar, H. Du hittar hissreglerna här.

Utformning av driftutrymmen

Reglerna för hur driftutrymmen ska placeras och utformas syftar till att göra utrymmena säkra att använda både för de boende men även för de som ska utföra ett arbete. De ska även vara lättåtkomliga och ha tillräcklig plats för de som ska utföra arbete där. En genomtänkt placering och utformning av driftutrymmen är viktig för att åstadkomma en god arbetsmiljö och det finns därför hänvisningar till Arbetsmiljöverkets regler. Arbetsmiljöaspekterna är viktiga att beakta vid projektering och uppförande. Arbetsmiljöverket kan stoppa arbete i utrymmen som är dåligt utformade.

Närmare om driftutrymmens utformning finns i ett allmänt råd, till exempel när det bör finnas låsbara dörrar, golvbrunnar och fasta anordningar för att hantera tunga installationsdelar. Exempel på hur ett driftutrymme kan utformas finns även hos Arbetsmiljöverket. Exempel finns också i handledningen "Rätt arbetsmiljö för montörer och driftpersonal" som ges ut av VVS-installatörernas och Svenska Byggbranschens utvecklingsfond. Handledningen hittar du här:

Tillträdesvägar till driftutrymmen

Det är viktigt att driftutrymmen är enkla och säkra att nå, även med tunga och stora transporter. Det innebär att tillträdesvägar via stegar och yttertak bör undvikas.

Avfallsutrymmen och avfallsanordningar

I byggreglerna ställs det krav på att det ska finnas utrymmen eller anordningar för hantering av avfall. Det ställs inga detaljerade krav om antalet behållare för olika avfallsfraktioner. I de kommunala renhållningsordningarna finns lokala regler om detta för de avfallsfraktioner som kommunen ansvarar för. Ju fler fraktioner avfallet sorteras i desto större utrymme krävs i regel. Enligt två nya förordningar om producentansvar påbörjas 2021 införandet av en bostadsnära insamling av förpackningar och returpapper för att vara fullt utbyggd 2025. Det kommer i de flesta fall att ställa krav på utrymme eller plats för sortering av detta avfall i olika fraktioner i eller i anslutning till bostadsbyggnader. Se närmare om detta nedan.

Viktigt att särskilt tänka på vid placering och utformning av avfallsutrymmen och avfallsanordningar är tillgänglighet och säkerhet. Med tillgänglighet avses tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Det ska vara lätt för de boende att lämna sitt avfall. Därför finns ett allmänt råd om ett maximalt avstånd på 50 meter från byggnaders entréer till avfallsutrymmen och avfallsanordningar i flerbostadshus. Det är även viktigt att tänka på att trösklar och tunga dörrar till avfallsutrymmen kan hindra personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att använda dessa utrymmen. Regler för tillgänglighet finns i avsnitt 3:1 BBR.

Säkerhetsaspekter i samband med avfallshantering som är särskilt angelägna att hitta lösningar på är arbetsmiljön för renhållarna och säkerheten för de boende. Men dessa aspekter kan ibland komma i konflikt med varandra. Om detta kan du läsa mer i Boverkets vägledning som särskilt tar upp säkerhet, tillgänglighet och estetik för avfallsutrymmen. Du hittar vägledningen här. Regler för säkerhet vid användning finns i avsnitt 8 BBR.

I reglerna står det att grovavfall ska kunna hanteras separat. Det behöver inte betyda att ett särskilt utrymme i byggnaden krävs. Med grovavfall avses hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl, enligt definition i Naturvårdsverkets föreskrifter om brännbart avfall. (jfr. Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2004:4)

Branschorganisationen Avfall Sverige har gett ut en handbok för avfallsutrymmen. Ta del av handboken här.

Nya regler 2021 om bostadsnära insamling av förpackningar och returpapper

Det finns också andra regler som kan beröra avfallsutrymmen.

2018 antogs nya förordningar om producentansvar för förpackningar och returpapper. De nya reglerna innebär att insamlingen av sådant avfall från hushållen från 2021 ska skötas av tillståndspliktiga insamlingssystem och att den som huvudregel ska ske bostadsnära, det vill säga i anslutning till bostaden. I avfallsförordningen finns ett krav riktat till ägaren av en bostadsfastighet att underlätta för insamlingssystemen att transportera bort förpackningsavfallet och returpappret. Naturvårdsverket har i vägledning om insamlingen av förpackningar och returpapper beskrivit att fastighetsägarens ansvar enligt denna bestämmelse som regel bör innefatta att tillhandahålla plats eller utrymme på sin fastighet för att möjliggöra insamling. I motsats till byggreglerna, BBR, har denna bestämmelse retroaktiv verkan på så sätt att den ska uppfyllas även av en ägare till sådana befintliga bostadsbyggnader som inte är föremål för ändringar. Ta del av Naturvårdsverkets vägledning gällande insamling av förpackningar och returpapper från hushållen här.

Avfallshantering i bostadslägenhet

Föreskrifter om krav på ett källsorteringsutrymme i bostadslägenheten infördes år 2008 i syfte att öka hushållens källsortering. Kravet gäller såväl flerbostadshus som småhus. Det ställs inga detaljerade krav om antalet behållare för olika avfallsfraktioner. Ju fler fraktioner avfallet ska sorteras i desto större utrymme krävs i regel. Det är lämpligt att anpassa källsorteringsutrymmet i bostadslägenheten till övrig insamling av avfall i byggnaden om det är flerbostadshus eller om det planeras gemensamhetslösningar. Hushållen har ansvar att sortera hushållsavfallet enligt lokala avfallsregler i de kommunala renhållningsordningarna. De ska även källsortera förpackningsavfall, tidningar och elavfall enligt avfallsförordningen och lämna till särskilda insamlingssystem som t.ex. återvinningsstationer. Vissa fastighetsägare av flerbostadshus erbjuder även insamling av dessa fraktioner. Från 2021 ska insamlingen av förpackningar och returpapper från hushållen skötas av tillståndspliktiga insamlingssystem och då påbörjas också införandet av en bostadsnära insamling av sådant avfall.

Viktigt att ha koll på lokala regler om avfallshantering

Hur avfallsutrymmen och avfallsanordningar ska utformas påverkas bland annat av lokala regler för avfallshantering. Där står hur avfall som kommunen ansvarar för ska sorteras, förvaras och hämtas. De lokala reglerna hittar man i den kommunala renhållningsordningen. Boverket reglerar endast fasta avfallsanordningar, inte lösa anordningar som till exempel avfallsbehållare.

Att tänka på redan i samband med detaljplan om avfallsutrymmen

Arbetsmiljön för renhållarna och säkerheten för de boende kan ibland komma i konflikt med varandra. Exempelvis måste renhållarna komma så nära det avfall som ska hämtas som möjligt, för att få bra arbetsförhållanden. Det innebär att tunga fordon förekommer i en miljö där man inte förväntar sig dem. Det har skett dödsolyckor där renhållningsfordon var inblandade. Flera av olyckorna har inträffat i samband med att renhållningsfordonet backat eftersom det inte funnits utrymme för att vända fordonet. Ofta har föraren inte sett att det har befunnit sig någon bakom fordonet. Personerna som förolyckats har ibland haft nedsatt syn, hörsel eller rörlighet, vilket medfört att de inte upptäckt bilen eller hunnit gå undan.

För att begränsa risken för olyckor när avfall lämnas och hämtas är det viktigt att tänka på placeringen av utrymmen och anordningar för avfall. Det är till exempel olämpligt att placera avfallsutrymmen och lekplatser nära varandra eftersom avfallstransporter ofta sker med tunga fordon. Hur avfallstransporterna lämpligen bör ske inom ett bostadsområde bör beaktas redan i detaljplanen. Det är bra om avfallsutrymmen placeras så att gångvägar inte behöver användas eller korsas och så att renhållningsfordon inte behöver backa för att kunna hämta avfall.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej