Ställa ut eller granska översiktsplanen

Efter de ändringar och kompletteringar som gjorts med anledning av de synpunkter som kommit fram under samrådet ska planförslaget, inklusive miljökonsekvensbeskrivning, ställas ut i minst två månader.

Det finns inget som hindrar att kommunen förlänger utställningstiden. Det kan till exempel vara lämpligt om utställning sker över semestertider, om det förväntas finnas ett stort intresse från allmänheten eller om kommunen vill få tid för mer dialog.

När förslaget ställs ut eller kungörs för granskning ska förslaget uppfylla lagstiftningens krav på innehåll och utformning.

Här kan du läsa om innehåll i en översiktsplan

Här kan du läsa om innehåll i en MKB

Här kan du läsa om utformning av en översiktsplan

Kungör och skicka ut förslaget

Kommunen ska ställa ut planförslaget under minst två månader. Om ett förslag till ändring avser endast en viss del av kommunen, får kommunen, i stället för att ställa ut det kungöra den för granskning.

Kommunen ska före utställningstidens början kungöra att en utställning ska genomföras. Kungörelsen ska anslås på kommunens anslagstavla och införas i ortstidning för att meddela den lokala allmänheten. Den bör också publiceras på kommunens webbplats. Av kungörelsen ska framgå var utställningen äger rum och när, hur och till vem synpunkter på förslaget ska lämnas.

Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap 12,13,24 §§

Innan utställningen startar ska kommunen skicka planförslaget inklusive miljökonsekvensbeskrivningen och samrådsredogörelsen tillsammans med kungörelsen om utställningen till länsstyrelsen och till berörda kommuner och regionplaneorgan och kommunala organ i övrigt som har ansvar för regionalt tillväxtarbete och transportinfrastrukturplanering. Utskicket ska ske så att mottagarna har hela utställningstiden på sig att svara.

Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap 14 §

Vid granskningsförfarande av en ändring av översiktsplanen för en viss del av kommunen kan kommunen istället för att ställa ut förslaget kungöra och hålla förslaget tillgängligt för granskning. Om kommunen kungör ett förslag enligt 24 § PBL, ska det som sägs i 15–17 §§ PBL om utställningstiden i stället avse granskningstiden. Kungörandet om granskningen ska ske på samma sätt som vid utställning, det vill säga att kungörelsen ska anslås på kommunens anslagstavla och föras in i ortstidningen. Även kungörelsen ska utformas på samma sätt som en kungörelse om utställning, med den skillnaden att det av kungörelsen om granskning ska framgå följande:

  • var området för ändringen ligger,
  • var förslaget finns tillgängligt för granskning,
  • att den som vill granska förslaget och lämna synpunkter får göra det inom en viss tid (granskningstid) som ska vara minst sex veckor,
  • till vem synpunkter på förslaget ska lämnas.

Granskningstiden ska vara minst sex veckor och kommunen ska se till att förslaget finns tillgängligt för alla som vill se och granska det under den tiden. För att underlätta för dem som är intresserade bör planen publiceras på kommunens webbplats. (jfr prop 2009/10:170 sid 188)

En ändring av översiktsplanen för att tillgodose ett särskilt allmänt intresse tas fram och beslutas på samma sätt som den kommunomfattande översiktsplanen.

Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap 15-17 §§

Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap 24-26 §§

Sammanställ synpunkter

Den som vill lämna synpunkter på det utställda/kungjorda planförslaget ska göra detta skriftligen. Synpunkterna ska lämnas till kommunen inom den tid som kungörelsen anger att utställningen/granskningen pågår.

Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap 15 §

Synpunkter under utställningstiden/granskningstiden kan komma i form av brev, e-post och fax och det finns för översiktsplan inget krav på undertecknande, utan synpunkterna kan lämnas anonymt.
En handling med synpunkter på översiktsplanen anses komma in till kommunen den dag då den anländer till kommunen eller kommer en behörig tjänsteman till handa. Handlingen kan även anses ha inkommit om en avi om betald postförsändelse som innehåller handlingen anländer till kommunen eller till behörig tjänsteman.

Förvaltningslag (2017:900) 1 kap 22 §

Efter utställningen/granskningen ska kommunen sammanställa inkomna synpunkter på planförslaget inklusive miljökonsekvensbeskrivningen i ett särskilt utlåtande och redogöra för de eventuella ändringar i planen som synpunkterna har lett till.

Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap 17,26 §§

Det särskilda utlåtandet med de sammanställda synpunkterna ska sedan bifogas de övriga översiktsplanehandlingarna. (jfr prop. 2009/10: 170 sid 422) Om synpunkter som inkommit under utställningen/granskningstiden inte kan tillgodoses i planförslaget bör detta särskilt motiveras.

Ställ ut igen eller kungöra det ändrade förslaget vid väsentlig ändring

Om planförslaget efter utställningen ändras väsentligt ska kommunen ställa ut förslaget på nytt. Om förslaget vid ändring för en viss del av kommunen, ändras väsentligt efter granskningstiden får kommunen kungöra det ändrade förslaget i stället för att ställa ut det på nytt.

Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap 18,26 §§

Som väsentliga ändringar räknas inte bara sådant som är av väsentlig vikt för medborgarinflytandet utan även sådana ändringar som berör områden av riksintresse och mellankommunala samordningsfrågor. (jfr prop.1985/86:1 sid 547)

Det är kommunen själv som ska ta ställning till om en ändring efter utställning/granskning är väsentlig och om det ändrade förslaget behöver ställas ut på nytt alternativt kungöra det ändrade förslaget. Bedömningen om en ändring är väsentlig kan få betydelse vid ett eventuellt överklagande, då det kan utgöra en sådan formell grund som översiktsplaner kan överklagas på.

Länsstyrelsens roll under utställning och granskning

Utställning är det sista tillfället för staten att framföra sina synpunkter på planförslaget. Länsstyrelsen ska under utställningstiden framföra sina synpunkter i ett granskningsyttrande över planförslaget som sedan ska bifogas planen vid antagandet. Av yttrandet ska framgå om staten har något att erinra mot planförslaget angående:

  • riksintressen,
  • miljökvalitetsnormer,
  • områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen,
  • mellankommunal samordning
  • samt hälsa och säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap 16 §

Kommunen ska redovisa länsstyrelsens granskningsyttrande tillsammans med översiktsplanen.

Om länsstyrelsen har anmärkningar, ska det tydligt framgå av yttrandet i vilka avseenden som länsstyrelsen har en annan uppfattning än kommunen. I sådant fall ska detta också anmärkas i planen.

Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap 20 §

Sidansvarig: Webbredaktionen