På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Produktsäkerhetslagen

När det gäller lekredskap på lekplatser finns det krav på säkerhet i produktsäkerhetslagen, PSL,. Konsumentverket har tillsyn över att kraven följs.

Varor och tjänster som tillhandahålls, det vill säga säljs, hyrs ut, upplåts med mera, av näringsidkare till konsumenter ska enligt PSL vara säkra. PSL gäller även för varor som tillhandahålls i offentlig miljö och lekredskap på lekplatser omfattas därmed av kraven i PSL. Vad som gäller för näringsidkare tillämpas för den som i offentlig verksamhet tillhandahåller varor till konsumenter och kommunala bostadsbolag. Kommunala förvaltningar betraktas därför som näringsidkare.

En vara eller en tjänst är säker, om den vid normal eller rimligen förutsebar användning och livslängd inte medför någon risk för människors hälsa och säkerhet eller bara en låg risk. Denna risk måste dock vara godtagbar med beaktande av hur varan eller tjänsten används och skall vara förenlig med en hög skyddsnivå när det gäller människors hälsa och säkerhet. För att uppfylla kraven på säkerhet i PSL ska den som ansvarar för lekplatsen i princip följa gällande europastandarder för lekredskap och stötdämpande underlag.

En standard är formellt frivillig att följa om det inte finns en hänvisning till standarden i en lag eller föreskrift eller då den ingår i byggherrens eller beställarens underlag vid upphandling. Om det inte finns en hänvisning till standarden i en lag eller föreskrift måste den ansvarige kunna uppvisa någon annan teknisk dokumentation för tillsynsmyndigheten, till exempel ett godkänt provningsprotokoll, som visar att produkten ändå är säker. Det kan till exempel gälla om man själv har tillverkat ett lekredskap som till exempel gunga eller klätterställning, och tillhandahåller det till andra konsumenter. Enligt PSL anses en vara säker som uppfyller en svensk standard och europastandard för sådana risker som standarden omfattar. Det innebär att även äldre lekredskap som inte är konstruerade eller tillverkade enligt gällande standarder bör uppfylla aktuella standarder för att anses säkra enligt PSL. Detta kan i så fall göras genom provning av befintliga lekredskap som i så fall bör utföras av någon med erfarenhet och resurser för sådan provning. (Europastandard SS-EN 1176 och 1177)

Lekredskap ska vara märkta med namn och adress till ansvarig tillverkare. Tillverkare och leverantörer ska enligt lekredskapsstandarderna bland annat tillhandahålla utförliga anvisningar om redskapets installation, drift, besiktning och underhåll samt dokumentation om uppfyllelse av standarden. Ansvaret för att utrustningen är säker gäller enligt PSL oavsett tillverkningsår. För att följa PSL när en ny lekplats har uppförts bör den ansvarige enligt europastandarderna för lekredskap och stötdämpande underlag se till att följande kontroller och besiktningar planeras, utförs och dokumenteras:

  • Rutinmässig visuell kontroll beroende på slitage och användning som utförs av fastighetsägaren eller annan.
  • Månadsvis eller kvartalsvis funktionskontroll av stabilitet och slitage som utförs av fastighetsägaren eller annan.
  • Årlig säkerhetsbesiktning mot relevanta krav i aktuella standarder som utförs av person med särskild kompetens.

Konsumentverket är den myndighet som har tillsyn över PSL. Konsumentverket får bland annat meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att PSL och produktsäkerhetsförordningen, PSF ska följas. Ett föreläggande eller förbud får meddelas även om en vara ska anses säker enligt PSL eller en vara eller tjänst uppfyller sådana kriterier som anges i PSL om det visar sig att varan eller tjänsten trots detta är farlig.

Bestämmelserna i PSL om krav och Konsumentverkets tillsyn gäller för alla lekplatser oavsett när de anlagts och vilken offentlig aktör eller näringsidkare som är huvudman. Det innebär att alla lekredskap som tillhandahålls idag ska uppfylla dagens krav på säkerhet.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej