På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Produktsäkerhetslagen

Granskad:

När det gäller lekredskap på lekplatser finns det krav på säkerhet i produktsäkerhetslagen, PSL,. Konsumentverket har tillsyn över att kraven följs.

Varor och tjänster som tillhandahålls, det vill säga säljs, hyrs ut, upplåts med mera, av näringsidkare till konsumenter ska enligt PSL vara säkra. PSL gäller även för varor som tillhandahålls i offentlig miljö och lekredskap på lekplatser omfattas därmed av kraven i PSL. Vad som gäller för näringsidkare tillämpas för den som i offentlig verksamhet tillhandahåller varor till konsumenter och kommunala bostadsbolag. Kommunala förvaltningar betraktas därför som näringsidkare.

6 §
  I denna lag avses med
   1. konsument: en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet,
   2. näringsidkare: en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten,
   3. tillverkare:
      a) en näringsidkare som tillverkar en vara och är etablerad inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES),
      b) en näringsidkare som genom att förse en vara med sitt namn, varumärke eller annat kännetecken framstår som den som har tillverkat varan,
      c) en näringsidkare som renoverar en vara,
      d) företrädaren för en sådan näringsidkare som anges i a-c, om näringsidkaren inte är etablerad inom EES,
      e) en näringsidkare som importerar en vara till EES, om en sådan företrädare som anges i d inte finns inom området,
      f) andra näringsidkare som är verksamma i distributionsledet, om deras verksamhet kan påverka en varas säkerhet,
   4. distributör: en näringsidkare som är verksam i distributionsledet och vars verksamhet inte påverkar en varas säkerhet,
   5. tillhandahålla en vara: överlåta eller erbjuda en vara, eller upplåta nyttjanderätt till en vara.

7 §
  Varor och tjänster som tillhandahålls av näringsidkare skall vara säkra.

En vara eller en tjänst är säker, om den vid normal eller rimligen förutsebar användning och livslängd inte medför någon risk för människors hälsa och säkerhet eller bara en låg risk. Denna risk måste dock vara godtagbar med beaktande av hur varan eller tjänsten används och skall vara förenlig med en hög skyddsnivå när det gäller människors hälsa och säkerhet. För att uppfylla kraven på säkerhet i PSL ska den som ansvarar för lekplatsen i princip följa gällande europastandarder för lekredskap och stötdämpande underlag.

En standard är formellt frivillig att följa om det inte finns en hänvisning till standarden i en lag eller föreskrift eller då den ingår i byggherrens eller beställarens underlag vid upphandling. Om det inte finns en hänvisning till standarden i en lag eller föreskrift måste den ansvarige kunna uppvisa någon annan teknisk dokumentation för tillsynsmyndigheten, till exempel ett godkänt provningsprotokoll, som visar att produkten ändå är säker. Det kan till exempel gälla om man själv har tillverkat ett lekredskap som till exempel gunga eller klätterställning, och tillhandahåller det till andra konsumenter. Enligt PSL anses en vara säker som uppfyller en svensk standard och europastandard för sådana risker som standarden omfattar. Det innebär att även äldre lekredskap som inte är konstruerade eller tillverkade enligt gällande standarder bör uppfylla aktuella standarder för att anses säkra enligt PSL. Detta kan i så fall göras genom provning av befintliga lekredskap som i så fall bör utföras av någon med erfarenhet och resurser för sådan provning. (Europastandard SS-EN 1176 och 1177)

11 §
  En vara som uppfyller en svensk standard som överför en Europastandard ska anses säker i fråga om sådana risker som omfattas av den svenska standarden, om Europeiska kommissionen enligt artikel 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv
2001/95/EG av den 3 december 2001 om allmän produktsäkerhet har offentliggjort en hänvisning till Europastandarden i Europeiska unionens officiella tidning.

Hänvisningar till sådana standarder kungörs av den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (2011:1215) .

Lekredskap ska vara märkta med namn och adress till ansvarig tillverkare. Tillverkare och leverantörer ska enligt lekredskapsstandarderna bland annat tillhandahålla utförliga anvisningar om redskapets installation, drift, besiktning och underhåll samt dokumentation om uppfyllelse av standarden. Ansvaret för att utrustningen är säker gäller enligt PSL oavsett tillverkningsår. För att följa PSL när en ny lekplats har uppförts bör den ansvarige enligt europastandarderna för lekredskap och stötdämpande underlag se till att följande kontroller och besiktningar planeras, utförs och dokumenteras:

  • Rutinmässig visuell kontroll beroende på slitage och användning som utförs av fastighetsägaren eller annan.
  • Månadsvis eller kvartalsvis funktionskontroll av stabilitet och slitage som utförs av fastighetsägaren eller annan.
  • Årlig säkerhetsbesiktning mot relevanta krav i aktuella standarder som utförs av person med särskild kompetens.

Konsumentverket är den myndighet som har tillsyn över PSL. Konsumentverket får bland annat meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att PSL och produktsäkerhetsförordningen, PSF ska följas. Ett föreläggande eller förbud får meddelas även om en vara ska anses säker enligt PSL eller en vara eller tjänst uppfyller sådana kriterier som anges i PSL om det visar sig att varan eller tjänsten trots detta är farlig.

11 §
  En vara som uppfyller en svensk standard som överför en Europastandard ska anses säker i fråga om sådana risker som omfattas av den svenska standarden, om Europeiska kommissionen enligt artikel 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv
2001/95/EG av den 3 december 2001 om allmän produktsäkerhet har offentliggjort en hänvisning till Europastandarden i Europeiska unionens officiella tidning.

Hänvisningar till sådana standarder kungörs av den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (2011:1215) .

12 §
  När man i andra fall än som avses i 11 § ska bedöma om en vara eller tjänst är säker ska särskilt beaktas
   1. andra svenska standarder än sådana som avses i 11 §,
   2. rekommendationer från Europeiska kommissionen med riktlinjer för bedömningen av varors eller tjänsters säkerhet,
   3. god sed för produktsäkerhet i den berörda branschen,
   4. den aktuella vetenskapliga och tekniska kunskapsnivån, och
   5. den skyddsnivå som konsumenterna rimligen kan förvänta sig. Lag (2011:1215) .

24 §
  Tillsynen skall utövas av den eller de myndigheter som regeringen bestämmer.

27 §
  Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att denna lag och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen ska efterlevas.

Ett föreläggande eller förbud får meddelas även om en vara ska anses säker enligt 11 § eller en vara eller tjänst uppfyller sådana kriterier som anges i 12 §, om det visar sig att varan eller tjänsten trots detta är farlig.

Särskilda bestämmelser om befogenheter för tillsynsmyndigheterna att ingripa mot farliga varor som förs in från tredje land finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. Lag (2011:1215) .

3 §
  Konsumentverket skall se till att bestämmelserna i produktsäkerhetslagen (2004:451) samt föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen efterlevs.

En statlig myndighet som enligt någon annan författning har tillsyn över efterlevnaden av särskilda bestämmelser om produktsäkerhet i fråga om vissa varor, tjänster eller risker är dock tillsynsmyndighet även enligt produktsäkerhetslagen och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Bestämmelserna i PSL om krav och Konsumentverkets tillsyn gäller för alla lekplatser oavsett när de anlagts och vilken offentlig aktör eller näringsidkare som är huvudman. Det innebär att alla lekredskap som tillhandahålls idag ska uppfylla dagens krav på säkerhet.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen