På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Gör plats för ungdomarna - sök verksamhetsutvecklingsbidrag

Senast den 31 augusti varje år går det att söka verksamhetsutvecklingsbidrag hos Boverket. Bidraget kan ges till åtgärder som ska anpassa en allmän samlingslokal till ungdomsverksamhet. Det kan även ges för att stimulera ungdomars verksamhet inom kultur- och fritidsområdet i en sådan lokal.

Vad är allmänna samlingslokaler?

Med allmänna samlingslokaler menas lokaler som ägs eller disponeras av ideella organisationer och som utnyttjas på ett allsidigt vis. De ska vara lättillgängliga för föreningslivet och verksamheter som till exempel möten, sammankomster, studieverksamhet, kulturarrangemang och fritidsaktiviteter. Exempel på allmänna samlingslokaler är bygdegårdar, IOGT-NTOs lokaler, Folkets hus och andra föreningsdrivna lokaler. De allmänna samlingslokalerna utgör viktiga mötesplatser i vårt samhälle, både på landsbygden och i städerna.

Vem kan få bidraget?

Verksamhetsutvecklingsbidraget kan ges till ideella föreningar, stiftelser och aktiebolag som arbetar utan vinstsyfte och som är fristående från en kommun eller kommunala företag och bolag. Bidraget är avsett för verksamheter och aktiviteter som särskilt riktar sig till ungdomar. Ungdomar bör själva vara delaktiga i planering och genomförande av projektet.

Den organisation som söker bidrag ska äga sin lokal eller ha ett nyttjanderättsavtal. Det ska finnas goda ekonomiska förutsättningar att driva och förvalta lokalen. Organisationen ska i sin verksamhet respektera demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet mellan könen och förbud mot diskriminering.

Hur går det till att göra en ansökan?

Verksamhetsutvecklingsbidraget kan sökas hos Boverket senast den 31 augusti varje år. Ansökan om bidrag ska göras på en särskild blankett som ska vara undertecknad av behörig firmatecknare. Blanketten finns här på sidan under "Relaterad information".

Hur bedömer Boverket vilka som får bidrag?

Det årliga anslaget för bidraget är begränsat, vilket innebär att det vanligtvis måste göras en prioritering mellan de ansökningar som har kommit in. Att ett projekt uppfyller de formella kraven är alltså inte en garanti för att få bidrag.

Enligt förordningen ska Boverket särskilt prioritera ansökningar som gäller allmänna samlingslokaler i socioekonomiskt utsatta bostadsområden, särskilt i storstäderna, samt lokaler för ungdomar (se länk till förordningen under "Relaterad information"). Vid bedömningen av vilka bostadsområden som är prioriterade ska hänsyn tas till andelen förvärvsarbetande i området, till andelen mottagare av försörjningsstöd samt till andelen elever som avslutat årskurs 9 utan behörighet till något av gymnasieskolans nationella program.

För att kunna få bidraget krävs det att kommunen lämnar ett skriftligt yttrande som beskriver det aktuella behovet av att möta eller stimulera ungdomars engagemang på orten inom kultur- och fritidsområdet. Kommunens yttrande ska skickas in tillsammans med ansökan

Vad kan en organisation få bidrag till?

Verksamhetsutvecklingsbidrag kan ges till:

  • byggnadsåtgärder vars syfte är att anpassa en allmän samlingslokal, eller utomhusmiljön i nära anslutning till lokalen, till ungdomsverksamhet inom kultur- och fritidsområdet. Det kan till exempel vara ombyggnad och upprustning av lokaler och utomhusmiljö eller inköp av inventarier och utrustning till den planerade verksamheten. Hit räknas även åtgärder som görs för att skapa tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, om arbetet genomförs i anknytning till projektet.
  • verksamheter och aktiviteter som genomförs för att stimulera ungdomsverksamhet i samlingslokalen. Här kan ingå särskilda kostnader för material eller för projektledare och annan personal som är kopplad till projektet.

Bidrag till riksorganisationer

Verksamhetsutvecklingsbidraget får även lämnas till riksorganisationer som organiserar bidragsberättigade föreningar. Riksorganisationerna kan få bidrag för att utveckla ungdomars mötesformer inom kultur- och fritidsområdet. Ansökan för riksorganisationer görs på en särskild blankett, se "Relaterad information".

Hur stort är bidraget?

Verksamhetsutvecklingsbidrag kan lämnas upp till hela den godkända kostnaden. Det är dock inte alltid så att bidrag ges till alla de åtgärder som ingår i ett projekt.

Det årliga anslaget för bidraget är begränsat, vilket innebär att det vanligtvis måste göras en prioritering mellan de ansökningar som har kommit in.

När kommer beskedet om vilka som har fått bidrag?

Boverkets Samlingslokaldelegation beslutar hur det årliga anslaget ska fördelas vid ett tillfälle, senast i december varje år. Vilka organisationer som har tilldelats bidrag annonseras här på Boverkets webbplats snarast möjligt efter det att beslutet är klart. Inom två till tre veckor därefter får den sökande ett skriftligt beslut, som även innehåller de villkor som gäller för genomförandet av projektet.

När betalas bidraget ut?

För åtgärder som görs för att stimulera ungdomsverksamhet eller för att utveckla ungdomars mötesformer betalas bidraget ut som ett förskott. Det sker i anslutning till att bidraget beviljas vid beslutstillfället i december.

För åtgärder som innebär anpassning av en lokal eller utomhusmiljö till ungdomsverksamhet, betalas bidraget ut när projektet är genomfört och slutredovisningen är inlämnad och godkänd.

Medlem i en riksorganisation

Folkets hus och parker, Våra Gårdar och Bygdegårdarnas Riksförbund är riksorganisationer som Boverket samarbetar med, kring bidragen till allmänna samlingslokaler. Organisationerna kan hjälpa sina medlemmar i ansökningsprocessen. Se länkar nedan.

Andra statliga bidragsgivare

Allmänna arvsfonden ger bidrag till ideella föreningar och andra icke vinstdrivande organisationer. Bidrag ges för att pröva nya idéer för att utveckla verksamheter för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning, där målgrupperna själva är engagerade i projekten. Från arvsfonden går det att söka både ett projektstöd för verksamhetsutveckling och ett lokalstöd för om-, till- eller nybyggnationer.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) kan ge verksamhetsbidrag till utvecklingsprojekt som rör bland annat demokrati, jämställdhet och antidiskrimineringsfrågor samt till ideella organisationers basverksamhet.

Vem gör vad?
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej