Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Plats för medhjälpare vid sängplats

Granskad:

Regler om plats för medhjälpare till person med nedsatt rörelseförmåga finns för att uppfylla kravet på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelseförmåga. Reglerna om den area som behövs för medhjälparen gäller area vid funktionen sömn och vila.

Plats för medhjälpare vid sängplats

En av de funktioner en bostad ska ha är funktionen sömn och vila. I en bostad ska funktionen sömn och vila finnas i eget sovrum eller avskiljbar del av rum. I mindre bostäder om högst 35 kvadratmeter kan dock funktionen sömn och vila finnas tillsammans med andra funktioner utan att vara avskiljbar.

3:22 Allmänt om utformning av bostäder

Bostäder ska dimensioneras och disponeras med hänsyn till sin långsiktiga användning.

Bostäderna ska också inredas och utrustas med hänsyn till sin långsiktiga användning.

I bostaden ska finnas

 • a)  minst ett rum för personhygien,
 • b)  inredning och utrustning för personhygien,
 • c)  rum eller avskiljbar del av rum för daglig samvaro,
 • d)  rum eller avskiljbar del av rum för sömn och vila,
 • e)  rum eller avskiljbar del av rum för matlagning,
 • f)  inredning och utrustning för matlagning,
 • g)  utrymme för måltider i eller i närheten av rum för matlagning,
 • h)  entréutrymme med plats för ytterkläder m.m.,
 • i)  utrymme för att tvätta och torka tvätt maskinellt om gemensam tvättstuga saknas,
 • j)  utrymmen för förvaring, och
 • k)  inredning för förvaring.

Avskiljbar del av rum ska ha fönster mot det fria. Avskiljbar del av rum ska också utformas så att den med bibehållen funktion kan avskiljas med väggar från resten av rummet. (BFS 2016:6).

Allmänt råd En balkong, uteplats eller ett liknande utrymme bör finnas i anslutning till bostaden. Dimensionerande mått och inredningslängder som är lämpliga vid utformningen av bostaden finns i SS 91 42 21. Plats för en kombinerad tvättmaskin och torktumlare uppfyller kravet på utrymme för att tvätta och torka tvätt maskinellt i bostaden. Regler om bostadskomplement finns i avsnitt 3:23. Regler om avfallsutrymmen i bostäder finns i avsnitt 3:4. Regler om vädring, ljus och utblick finns i avsnitt 6:253 respektive 6:3. (BFS 2016:6).
3:223 Bostäder större än 35 m2 och högst 55 m2

Bostäder med en BOA större än 35 m2 och högst 55 m2 ska utformas med hänsyn till sin storlek.

I sådana bostäder är det dock tillräckligt att antingen rummet för sömn och vila eller rummet med inredning och utrustning för matlagning är en avskiljbar del av ett rum. Avskiljbar del av rum ska ha fönster mot det fria och ska utformas så att den med bibehållen funktion kan avskiljas med väggar från resten av rummet. (BFS 2016:6).

Allmänt råd Bostäder med en BOA större än 35 m2 och högst 55 m2 kan utformas utan plats för parsäng i något rum eller i en avskiljbar del av ett rum för sömn och vila. (BFS 2016:6).
3:224 Bostäder om högst 35 m2

Bostäder med en BOA om högst 35 m2 ska utformas med hänsyn till sin storlek.

I sådana bostäder får utrymmena för funktionerna

 • a)  daglig samvaro, sömn och vila samt matlagning finnas i ett och samma rum utan att vara avskiljbara, och
 • b)  daglig samvaro samt sömn och vila överlappa varandra helt eller delvis.

(BFS 2016:6).

Allmänt råd I bostäder med en BOA om högst 35 m2 bör
 • a)  utrymmet för inredningslängden för matlagning vara minst 1,80 meter brett,
 • b)  utrymmet för inredningslängden för förvaring vara minst 1,20 meter brett, och
 • c)  platsen för ytterkläder i kapphylla vara minst 0,40 meter bred.
I bostäder med en BOA om högst 35 m2 bör
 • a)  inredningslängden för matlagning vara minst 1,80 meter bred, och
 • b)  inredningslängden för förvaring vara minst 1,20 meter bred.
Regler om bostäder avsedda för en person med gemensamma utrymmen finns i avsnitt 3:227 (BFS 2016:6).

Av föreskrifterna i Boverkets byggregler, BBR framgår det att rummen, i bostäder i ett plan, ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelseförmåga. I allmänt råd till föreskriften hänvisas till standarden SS 91 42 21 (normalnivån) avseende dimensionerade mått som är lämpliga med hänsyn till tillgänglighet och användbarhet i rum.

3:146 Tillgänglighet och användbarhet i enskilda bostäder i ett plan

Rum, balkonger, terrasser och uteplatser ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelseförmåga. För sådana terrasser som kompletterar tillgängliga och användbara samt väl placerade balkonger är tillgängligheten och användbarheten tillgodosedd, om det med enkla åtgärder i efterhand går att ordna en ramp.

Minst dörren till huvudentrén samt minst en dörr till varje rum (inklusive rum för matlagning och ett hygienrum), balkong, terrass och uteplats ska medge passage med rullstol. Det ska finnas tillräcklig plats att öppna och stänga dörrarna från rullstolen.

Minst ett hygienrum ska vara tillgängligt och användbart för personer med nedsatt rörelseförmåga och utformas så att det lätt kan ordnas plats för medhjälpare.

I det tillgängliga och användbara hygienrumet ska också gå att ordna en separat duschplats om en sådan saknas från början. (BFS 2013:14).

Allmänt råd Dimensionerande mått som är lämpliga med hänsyn till tillgängligheten och användbarheten i rum finns i SS 91 42 21 (normalnivån). Studentbostäder om högst 35 m2 enligt avsnitt 3:225 kan utformas utan plats för medhjälpare på sängens bortre sida. Plats för medhjälpare och separat dusch kan ordnas t.ex. genom att ett badkar tas bort. Regler om lämplig utformning av trösklar finns i avsnitt 3:143. (BFS 2016:6).

I standarden SS 91 42 21 finns under normalnivån följande skrivning beträffande mått för ”enpersonssovrum” och ”tvåpersonssovrum”: minst en sängplats i bostaden skall efter ommöblering kunna ordnas med tillgång för hjälpare på sängens bortre sida. I bostäder mindre än 40 kvadratmeter får detta tillgodoses i annat utrymme än sovrum. I standarden anges måttet 600 mm för det utrymme som behövs för plats för medhjälpare på sängens bortre sida.

Av detta följer att medhjälpare ska få plats på båda långsidorna om en säng i något av sovrummen eller de avskiljbara delarna av rum för sömn och vila i bostadens enda plan. Det räcker att det finns plats för medhjälpare i ett av sovrummen eller de avskiljbara delarna av rum för sömn och vila, till en av sängplatserna. 600 mm är det utrymme som behövs för plats för medhjälpare på sängens bortre sida. På motsatt sida, sängens främre sida ska det finnas ett fritt utrymme på 1,2 meter x 1,2 meter. Det följer av grundkravet på tillgänglighet till sängplatsen och den platsen kan användas av medhjälpare. I en bostad som inte har krav på rum eller avskiljbar del av rum för sömn och vila kan plats för medhjälpare på båda långsidorna om en säng antingen lösas i ett sovrum, om man ändå väljer att göra det, eller i annat utrymme.

Ritning med mått som visar att det ska finnas plats för en medhjälpare vid en säng.
Plats för medhjälpare i sovrum för en person. Illustration: Boverket/Altefur Development

Bostäder i flera plan

Det finns regler om vad entréplanet i bostäder i flera plan minst ska rymma. Om man väljer att tillgodose funktionen sömn och vila på övriga plan genom rum eller avskiljbar del av rum för sömn och vila, så behöver entréplanet endast rymma avskiljbar sängplats (sovalkov). En sovalkov behöver inte kunna skiljas av med väggar. Sovalkoven är endast ett komplement till funktionen sömn och vila som huvudsakligen uppfylls på övriga plan.

3:221 Bostäder i flera plan

I bostäder med flera plan ska entréplanet minst rymma

 • -   ett hygienrum enligt avsnitt 3:146,
 • -   avskiljbar sängplats (sovalkov),
 • -   möjlighet till matlagning,
 • -   utrymme för måltider,
 • -   utrymme för sittgrupp,
 • -   entréutrymme,
 • -   utrymme för förvaring, och
 • -   utrymme för att tvätta och torka tvätt maskinellt om gemensam tvättstuga saknas. (BFS 2011:26).
Allmänt råd Regler om tillgänglighet och användbarhet i enskilda bostadslägenheter i flera plan finns i avsnitt 3:147. (BFS 2011:26).

Eftersom tillgänglighetskrav endast ställs på entréplanet i en bostad finns inga krav på plats för medhjälpare i sovrum eller avskiljbar del av rum sömn och vila på övriga plan.

Den avskiljbara sängplatsen (sovalkoven) på entréplanet behöver inte heller ha plats för medhjälpare. Det beror på att sovalkoven endast är ett komplement till huvudfunktionen för sömn och vila. Dessutom är sovalkoven inte ett rum eller avskiljbar det av rum. I en sovalkov räcker det med 1,2 meter x 1,2 meter fritt framför sängens långsida. Men om det i en bostad i flera plan finns ett sovrum på entréplanet ska minst en säng i sovrummet ha plats för medhjälpare.

Ritning med säng i ett hörn. Människa bredvi. Mått på hur stor alkoven ska vara.
Sängplats (sovalkov) på entréplanet i en bostad i flera plan. Illustration: Boverket/Altefur Development
3:147 Tillgänglighet och användbarhet i enskilda bostadslägenheter i flera plan

Kraven i avsnitt 3:146 ska uppfyllas på hela entréplanet.

Allmänt råd Regler om utformning av bostäder i flera plan finns i avsnitt 3:221. (BFS 2011:26).

Studentbostäder om högst 35 kvadratmeter

Utrymme för sömn och vila i studentbostäder om högst 35 kvadratmeter behöver inte ha plats för medhjälpare. Tillgänglighetskravet till sängen i det fallet är uppfyllt utan att det finns plats för medhjälpare.

3:146 Tillgänglighet och användbarhet i enskilda bostäder i ett plan

Rum, balkonger, terrasser och uteplatser ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelseförmåga. För sådana terrasser som kompletterar tillgängliga och användbara samt väl placerade balkonger är tillgängligheten och användbarheten tillgodosedd, om det med enkla åtgärder i efterhand går att ordna en ramp.

Minst dörren till huvudentrén samt minst en dörr till varje rum (inklusive rum för matlagning och ett hygienrum), balkong, terrass och uteplats ska medge passage med rullstol. Det ska finnas tillräcklig plats att öppna och stänga dörrarna från rullstolen.

Minst ett hygienrum ska vara tillgängligt och användbart för personer med nedsatt rörelseförmåga och utformas så att det lätt kan ordnas plats för medhjälpare.

I det tillgängliga och användbara hygienrumet ska också gå att ordna en separat duschplats om en sådan saknas från början. (BFS 2013:14).

Allmänt råd Dimensionerande mått som är lämpliga med hänsyn till tillgängligheten och användbarheten i rum finns i SS 91 42 21 (normalnivån). Studentbostäder om högst 35 m2 enligt avsnitt 3:225 kan utformas utan plats för medhjälpare på sängens bortre sida. Plats för medhjälpare och separat dusch kan ordnas t.ex. genom att ett badkar tas bort. Regler om lämplig utformning av trösklar finns i avsnitt 3:143. (BFS 2016:6).

I andra bostäder än studentbostäder om högst 35 kvadratmeter ska det gå att ordna så att en säng kan ha plats för medhjälpare på bortre sidan. Annan bostadsfunktion kan då temporärt behöva minskas.

3:146 Tillgänglighet och användbarhet i enskilda bostäder i ett plan

Rum, balkonger, terrasser och uteplatser ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelseförmåga. För sådana terrasser som kompletterar tillgängliga och användbara samt väl placerade balkonger är tillgängligheten och användbarheten tillgodosedd, om det med enkla åtgärder i efterhand går att ordna en ramp.

Minst dörren till huvudentrén samt minst en dörr till varje rum (inklusive rum för matlagning och ett hygienrum), balkong, terrass och uteplats ska medge passage med rullstol. Det ska finnas tillräcklig plats att öppna och stänga dörrarna från rullstolen.

Minst ett hygienrum ska vara tillgängligt och användbart för personer med nedsatt rörelseförmåga och utformas så att det lätt kan ordnas plats för medhjälpare.

I det tillgängliga och användbara hygienrumet ska också gå att ordna en separat duschplats om en sådan saknas från början. (BFS 2013:14).

Allmänt råd Dimensionerande mått som är lämpliga med hänsyn till tillgängligheten och användbarheten i rum finns i SS 91 42 21 (normalnivån). Studentbostäder om högst 35 m2 enligt avsnitt 3:225 kan utformas utan plats för medhjälpare på sängens bortre sida. Plats för medhjälpare och separat dusch kan ordnas t.ex. genom att ett badkar tas bort. Regler om lämplig utformning av trösklar finns i avsnitt 3:143. (BFS 2016:6).

Arbetsmiljöregler om plats för medhjälpare

Boverkets byggregler har sin grund i plan- och bygglagen (2010:900) och plan- och byggförordningen (2011:338). Enligt bygglagstiftningen är det utrymme som behövs för medhjälpare vid sängens bortre sida 600 mm. Personen som är medhjälpare enligt bygglagstiftningen kan vara en anställd som omfattas av arbetsmiljölagstiftningen, men det behöver inte vara så. Det kan till exempel också vara en släkting.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter Arbetsplatsens utformning (2020:1) har däremot sin grund i arbetsmiljölagen (1977:1160) och arbetsmiljöförordningen (1977:1166). Arbetsmiljöreglerna är tillämpliga när det finns ett arbetsgivar- och arbetstagarförhållande, till exempel när personal arbetar på särskilda boendeformer för äldre. Vid arbete där arbetstagaren måste utföra arbetsmoment som innebär kraftutövning eller arbete där arbetstagare behöver vrida, huka eller böja sig ned, ska det normalt finnas ett fritt arbetsutrymme om minst 0,8 meter. Då hjälpmedel och arbetsutrustning, eller annan teknisk utrustning, används behövs dessutom ett fritt utrymme för att hantera och manövrera dessa. Det är alltså högre ställda krav utifrån arbetsmiljölagstiftningen. Vid projektering av byggnader är det viktigt att känna till helheten med olika slags regler och då känna till att arbetsmiljölagstiftningen har högre krav. Byggnadsnämnden kan endast pröva måtten utifrån bygglagstiftningen.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen