Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Regler och vägledning för radon vid uppförande av ny byggnad

Granskad:

Som byggherre ansvarar du för att byggnaden inte får för höga radonhalter inomhus. Det gäller både när du uppför en ny byggnad och när du gör ändringar i en befintlig.

Boverkets byggregler

Boverkets byggregler anger att gränsvärdet för radonhalt och gammastrålning i nya byggnader är 200 Bq/m3 för inomhusluft respektive 0,3 µSv/h för byggnadsmaterial. Detta gäller för rum där människor vistas mer än tillfälligt.

Det finns också råd om att utföra förundersökningar för att fastställa eventuella brister inför åtgärder. 

Byggreglerna anger däremot inte vilka tekniska lösningar man ska använda för att gränsvärdena ska uppfyllas. 

Läs mer om regler kring byggnadsmaterial och ventilation i relaterad information.

Byggherrens ansvar

Byggherren ansvarar för att byggreglerna uppfylls vilket medför att egenkontrollplanen ofta har kontrollpunkter för radonrisker. Anser byggnadsnämnden att det är en väsentlig risk kan det även innefatta krav på dokumentation enligt kontrollplan PBL. Att redan i ett tidigt skede i byggprocessen undersöka hur mycket markradon som finns och anpassa utformningen efter resultatet är ofta ekonomiskt fördelaktigt eftersom det kan var svårt och dyrt att åtgärda ett radonproblem i efterhand.

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägaren ansvarar för att drift och underhåll genomförs så att byggnadens funktioner upprätthålls över tid. Vid misstanke om brister i ventilationen kräver Plan och byggförordningen, PBF, att bristen undersöks och vid behov åtgärdas snarast möjligt. Fastighetsägaren ansvarar även för att beställa återkommande besiktning av obligatorisk ventilationskontroll OVK om byggnaden innefattas av OVK. 

Ska du som fastighetsägare ändra på din fastighet blir du även en Byggherre. 

Läs mer om regler kring byggnadsmaterial och ventilation i relaterad information.

Kommunen har tillsynsansvaret för uppförande och ändring

Det är din kommun som har tillsynsansvaret för att den färdigställda byggnaden inte överskrider gränsvärdena för radon (200 Bq/m3) och gammastrålning (0,3 µSv/h). Vid uppförande och ändring samt för OVK innebär det kontakt med byggnadsnämnden. Kontakta din kommun för att få mer information. 

Finns det boende i fastigheten i drift kan det även innebära tillsyn via miljöbalken. Då är det kommunens miljöinspektörer som sköter tillsynen. 

Finns det arbetstagare i fastigheten i drift kan det även innebära tillsyn via arbetsmiljöregler. Då sker tillsynen via Arbetsmiljöverkets arbetsmiljöinspektörer.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen