På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Planbestämmelser och byggregler för hantering av risk för naturolyckor

Vid planläggning ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till risken för naturolyckor såsom översvämning, ras, skred och erosion. I detaljplanen kan kommunen med planbestämmelser bland annat styra användning, placering, utförande och bebyggandets omfattning. Vissa olycksrisker hanteras genom byggregler. De byggnadsverk som uppförs vid planens genomförande ska uppfylla tekniska egenskapskrav bland annat vad gäller bärförmåga, stadga och beständighet.

Boverket har tagit fram flera vägledningar som berör planbestämmelser och arbetar kontinuerligt med att utveckla dessa. I den här artikeln redogörs kortfattat för sidor på PBL kunskapsbanken som har relevans för länsstyrelsernas tillsyn avseende risker för naturolyckor utifrån Plan - och bygglagen, PBL.

Här kan du läsa Boverkets vägledning om planbestämmelser

I Boverkets vägledning om hälsa, säkerhet och risker finns en längre genomgång av olika regleringsmöjligheter i detaljplan som kan vara relevanta ur ett risk- och säkerhetsperspektiv.

Här kan du läsa vägledningen om hälsa, säkerhet och risker

Boverket har även tagit fram en särskild vägledning om planbestämmelser för dagvatten.

Här kan du läsa vägledningen om detaljplanering och dagvatten

Här kan du läsa om Boverkets allmänna råd för planbestämmelser

Vad är en planbestämmelse och hur ska de användas?

Med planbestämmelser i en detaljplan reglerar kommunen möjligheterna att använda mark och vatten inom ett område.

I PBL regleras både vilka bestämmelser en detaljplan måste innehålla och vilka den får innehålla. En detaljplan får inte innehålla fler bestämmelser än vad som är nödvändigt för att uppnå syftet med planen. Alla planbestämmelser måste ha stöd i plan- och bygglagens fjärde kapitel.

Planbestämmelser ska vara tydliga så att det klart framgår vad som inryms i olika bestämmelser. De kan formuleras på olika sätt, till exempel uttryckas som krav, förbud, begränsningar eller villkor, med mera. För att det ska bli tydligt och hanterbart ges planbestämmelsen en beteckning på plankartan som visar var den gäller.

Bestämmelserna i detaljplanen ska framför allt följas vid prövning av mark- och bygglov men också i vissa fall när åtgärder vidtas som inte kräver bygglov. Bestämmelserna ska också följas vid viss tillståndsprövning enligt andra lagar än PBL. När detaljplanen upprättas är det viktigt att det är tydligt vilken verkan en planbestämmelse kommer att få.

Planbestämmelser för att skydda mot naturolyckor kan exempelvis handla om utförandebestämmelser om grundläggningsnivå eller skyddsåtgärder som fördröjningsmagasin, invallningar och diken. Vissa åtgärder som har betydelse för att hantera risker för översvämning, ras, skred eller erosion kan också regleras genom olika typer av bestämmelser om markens beskaffenhet. Det kan till exempel handla om markens höjdläge och lutning. Även placering av bebyggelsen eller begränsningar av markens utnyttjande kan användas som skydd mot naturolyckor.

Kommunen behöver säkerställa att inte bara enskilda byggnader klarar risker som översvämning, mark med låg bärighet eller liknande. Detaljplanen behöver även säkerställa att marken runt omkring byggnaden är lämplig. Detta omfattar såväl kvartersmarken som de allmänna platserna och dess utformning. Allmänna platser är oftast den lämpligaste lokaliseringen för olika typer av skyddsåtgärder.

Kompletterande bestämmelser om villkor för lov eller startbesked

För att säkerställa att marken runt ett byggnadsverk blir lämplig kan vissa planbestämmelser kompletteras med bestämmelser om villkor för lov eller startbesked. Villkor för lov och villkor för startbesked är administrativa bestämmelser som anger att bygglov eller startbesked för en åtgärd som innebär en väsentlig ändring av markens användning inte får lämnas förrän en viss skyddsåtgärd först har genomförts. Villkoren får endast omfatta åtgärder som kan vidtas på den egna tomten och som syftar till att göra den egna tomten lämplig.

Läs mer om villkor för lov och villkor för startbesked här

Byggregler eller planbestämmelser?

Byggnaders tekniska egenskaper regleras i åttonde kapitlet i PBL och preciseras i tredje kapitlet plan- och byggförordningen, PBF, samt i Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd, BBR, och Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS. Planbestämmelser om utförande ska inte reglera sådant som regleras av dessa byggregler. Bestämmelser om utförande bör därför inte anges för att reglera tekniska lösningar hos byggnadsverken.

I vissa fall kan dock särskilda planbestämmelser behövas, till exempel med hänsyn till allmänna intressen, för att säkerställa att marken är lämplig för den planerade användningen. Det kan till exempel handla om platser med översvämningsrisk eller särskilda geotekniska förhållanden. I sådana fall kan det behövas planbestämmelser om att byggnadsverkens tekniska utförande ska klara översvämning till en viss nivå utan att byggnadsverken skadas eller andra krav på åtgärder som säkerställer markens lämplighet.

Här kan du läsa mer om planbestämmelser för byggnaders utförande

Tekniska egenskapskrav på byggnader och andra anläggningar

Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om bland annat bärförmåga, stadga och beständighet, samt skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön.

Byggnadsverk ska vara projekterade och utförda så att de inte medför en oacceptabel risk för användarnas eller grannarnas hygien eller hälsa.

I Boverkets konstruktionsregler, EKS, och tillhörande eurokoder ställs krav på byggnadsverks bärförmåga. Exempelvis ställs krav på bärförmågan hos geokonstruktioner såsom pålar, plintar, sulor plattor och sponter.

I Boverkets byggregler, BBR, finns krav på att byggnader och deras installationer ska utformas så att fukt inte orsakar skador, lukt eller mikrobiell tillväxt som kan påverka hygien eller hälsa.

För att uppfylla kraven krävs att fuktsäkerhet beaktas i hela byggprocessen, från när byggnaden planeras och projekteras, då viktiga förutsättningar för byggnadens fuktsäkerhet utreds, till bruksskedet, som innehåller den löpande kontroll och det underhållsarbete som behövs för att hålla byggnaden i stånd under bruksskedet.

Här kan du läsa mer om byggnaders fuktsäkerhet

Här kan du läsa mer om Boverkets konstruktionsregler

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej