Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ta fram karta med skyddsvärda objekt och intressen

Granskad:

En karta med skyddsvärda objekt och intressen i kommunen kan användas som grund till riskanalys. Urvalet av skyddsvärda objekt och intressen behöver anpassas till lokala förutsättningar och förhållanden. Här finns exempel till stöd för kommunens urval.

Urval av skyddsvärda objekt och intressen

Till underlag för riskanalys kan kommunen ta fram en karta som visar skyddsvärda objekt och intressen. Det kan vara relevant att identifiera skyddsvärda objekt och intressen inom följande kategorier

  • Byggnader och transportinfrastruktur
  • Försörjningssystem - dricksvatten, avlopp, energi, datakommunikation
  • Människors hälsa och säkerhet
  • Kulturarv och fritid  
  • Miljö - naturvärden och miljöfarliga anläggningar
  • Ekonomisk verksamhet
Byggnader och transportinfrastruktur Försörjningssystem -  VA, energi, datakommunikation Människors 
hälsa och säkerhet
Kulturarv och fritid Miljö - naturvärden och miljöfarliga anläggningar/områden Ekonomisk verksamhet
Byggnader, olika typer Vattenverk  Antal boende Världsarv Vattenskyddsområde Antal anställda
Vägar, olika typer Reningsverk Sjukhus Kulturreservat Nationalpark Industri, olika typer
Busstation Värmeverk Vårdinrättning Riksintresseområde
   kulturmiljövård
Naturreservat Jordbruksmark
Järnväg Vattenkraftverk Vårdboende Byggnadsminne Naturminne Produktionsplats för djur
Järnvägsstation Vindkraftverk Vårdcentral Offentligt arkiv Natura 2000-område  
Flygplatsområde Transformatorstation Brandstation Fornminne Naturvårdsområde  
Hamn Kraftledning SOS alarmcentral Kyrka Miljöfarlig verksamhet  
  Distributionsbyggnad Polisstation Museum  Sevesoverksamhet  
  Mast: tele, radio, TV Skola Kulturlokal Förorenat område  
    Förskola Idrottsanläggning Dammanläggning   
    Universitet, högskola Park    
      Rekreationsområde    

Tabellen visar exempel på objekt och intressen som kommunen kan överväga att ta med i en karta över skyddsvärda objekt och intressen. Skyddsvärdet varierar mellan olika typer av objekt och intressen. Observera att innehållet i olika kolumner delvis är överlappande, något som behöver beaktas vid efterföljande riskvärdering.

Huvuddelen av det som listas i tabellen kan hämtas från Lantmäteriets fastighetskarta. Befolkningsstatistik med antal boende och antal anställda fördelat på 100×100-metersrutor kan beställas mot avgift från Statistiska Centralbyrån. Ytterligare information kan ofta hämtas från de kommunala förvaltningar som berörs samt från länsstyrelsen. Flera av objekten kan även hämtas från Planeringskatalogen.

Planeringskatalogen

Anpassa urvalet efter kommunens förutsättningar och behov

Urvalet av skyddsvärda objekt och intressen kan anpassas efter kommunens förutsättningar, samt eventuella behov av samordning med riskbedömning med annan inriktning än fysisk planering.

För att urvalet ska bli välgrundat är det lämpligt att involvera de kommunala förvaltningar och eventuella kommunala bolag och kommunalförbund som berörs. Detta ger goda förutsättningar att fånga upp alla skyddsvärda objekt och intressen som enligt kommunens bedömning bör hanteras i riskbedömningen. Till exempel förekommer kommunala vattentäkter som saknar vattenskyddsområde, men där det kan finnas anledning att ta med vattentäkten på kartan över skyddsvärda objekt.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen