Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Hela genomförandekedjan med

Granskad:

Arbetet med arkitekturprogram för Linköpings innerstad skedde utifrån en bred förankring och genom tidiga dialoger. Projektgruppens deltagare speglade hela genomförandekedjan. Arbetet utgick ifrån en folkbildande attityd för att alla skulle känna sig bekväma med begreppet arkitektur.

Bred förankring och tidiga dialoger

Arbetet med att ta fram Arkitekturprogram för Linköpings innerstad tog fart när kommunen arbetade med utvecklingsplan för innerstaden. Syftet var att stärka innerstadens arkitektoniska kvaliteter och möta det framtida arbetet med Ostlänken. Dåvarande stadsarkitekt Johanna Wiklander fick i uppdrag från kommunstyrelsen att projektleda arbetet. En tydlig del i beställningen var att arkitekturprogrammet skulle vara ett ramverk och att det skulle skapa lust hos aktörerna utanför den kommunala byråkratin att vilja bidra.

Som en inledande del av arbetet lades en struktur för arkitekturprogrammet upp.

... jag fick fria händer att börja tänka kring strukturen själv. För mig var det viktigt eftersom arbetet mycket handlar om att en professionell röst behöver tala. 

Linköpings dåvarande stadsarkitekt Johanna Wiklander 2018.

Själva textarbetet svarade projektledaren för. Till stöd fanns en projektgrupp. Projektgruppens deltagare speglade hela genomförandekedjan – från drift och underhåll, infrastruktur, landskapsarkitekt, stadsantikvarie, bygglov, detaljplan och översiktsplan. En referensgrupp kom med synpunkter på vägen. Den bestod av de kommunala bolagens chefer samt representanter från de förvaltningar som jobbar med byggande. En politisk styrgrupp fanns också knutet till projektet.

... arbetet skedde utifrån en bred förankring och genom tidiga dialoger. Det första jag gjorde var att gå runt till alla dessa aktörer, diskutera och ställa frågor för att samla in information. Jag frågade dock inte vad de ville att det skulle stå i dokumentet. 

Linköpings dåvarande stadsarkitekt Johanna Wiklander 2018.

Även länsstyrelsen har haft en betydande roll i arkitekturprogrammets utformning. Det fördes bland annat en diskussion kring stadens riksintresse samt gränsdragning i samband med arkitekturprogrammets framtagande.

T1 hallen på Överstegatan i Linköping. Foto: Birgitta Hjelm

Föreläsningar om arkitektur

I arbetet med utvecklingsplanen för Linköping hölls stora workshoppar i hela kommunen eftersom innerstaden angår alla. I framtagandet av arkitekturprogrammet valde kommunen att anordna tre olika föreläsningar om arkitektur med externa föreläsare. Sedan anordnades ytterligare en föreläsning av stadsarkitekten själv.

Jag känner att jag valt en folkbildande attityd i det här för att alla ska känna sig bekväma med begreppet arkitektur. Då blir det inte så långt bort från den enskilda medborgaren. Vi hade vanliga samrådsmöten men där kom nästan ingen. Däremot var föreläsningarna nästan fullsatta.

Linköpings dåvarande stadsarkitekt Johanna Wiklander 2018.

Ett treårigt arbete

Arbetet med arkitekturprogrammet tog som helhet tre år. När kommunen tar fram en ny översiktsplan planerar de att arbeta in arkitekturprogrammet som ett kapitel i den.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen