Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Elnät i översiktsplaneringen

Granskad:

Trygg elförsörjning är en avgörande förutsättning för samhällsutvecklingen. Det ökande elbehovet innebär att elnätet behöver utvecklas på alla nivåer från nationellt och regionalt till lokalt. I dialogen med elnätsföretagen kan kommunen få information om förutsättningar, begränsningar och möjligheter för elförsörjning.

Stöd för god hushållning av energi

Den här vägledningen ska ge stöd för hur elnät kan hanteras i översiktsplanering för att skapa goda förutsättningar för den utveckling som önskas. Enligt plan- och bygglagen (2010:900) ska planläggning främja en långsiktigt god hushållning med bland annat energi. Bebyggelse och byggnadsverk ska också lokaliseras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till både energiförsörjning och energihushållning.

Trygg elförsörjning är en avgörande förutsättning för om det är möjligt med tillkommande bebyggelse. Om inte elnätsutbyggnaden beaktas i planeringen kan bristen på elförsörjning begränsa samhällsutvecklingen.

Ökat elbehov och kapacitetsbrist

Elbehovet förväntas öka kraftigt framöver på grund av samhällsomställningen för minskad användning av fossila energikällor tillsammans med ökad digitalisering. I Energimyndighetens långsiktiga scenarier över energisystemet kan du läsa mer om framtida utveckling av samhällets elbehov.

Långsiktiga scenarier (på Energimyndighetens webbplats)

Det är nödvändigt att arbeta för både ökad elproduktion och effektivisering av elanvändningen för att kunna hantera det ökande elbehovet. Ett samhälle som utvecklas med energieffektiva strukturer kan minska behovet av såväl elenergi som annan energi. I Boverkets vägledning om minskad klimatpåverkan kan du läsa mer om utvecklingen av energieffektiva samhällsstrukturer.

Översiktsplanering för minskad klimatpåverkan

Tidigare har befintliga elanläggningar i stor utsträckning varit tillräckliga för landets elbehov och det har framför allt handlat om underhåll av elledningar. Det ökande elbehovet innebär att elnätet behöver utvecklas på alla nivåer, från utbyggnad av kraftledningarna i det nationella transmissionsnätet till ledningsnätet som når fram den enskilda laddstolpen på parkeringen i kvarteret.

Överföringskapaciteten i Sveriges elnät är begränsande i många områden. Det är inte ovanligt att kapacitetsbristen ger upphov till flaskhalsar där det krävs åtgärder för att kunna öka elöverföring vidare ut i nätet. I Energimarknadsinspektionens rapport Kapacitetsutmaningen i elnäten finns mer information.

Kapacitetsutmaningen i elnäten, Ei R2020:06 (på Energimarknadsinspektionens webbplats)

Skapa förutsättningar för god elförsörjning

I översiktsplaneringen behöver kommunen ha kunskap om hur systemet för elförsörjning är uppbyggt och vilka elnätsföretag som verkar i kommunen, tillsammans med kunskap om var och i vilken omfattning det finns elproduktion. Kommunen behöver också få överblick över var bostadsbebyggelse och verksamheter som har stort elbehov finns eller planeras för.

I ett tidigt skede av planeringen är det lämpligt att kommunen initiera en dialog med elnätsföretagen eftersom de kan bidra med information om förutsättningar, begränsningar och möjligheter för elförsörjning.

Med ett ökande elbehov behöver det finnas ett fysiskt utrymme för elnätsutbyggnad utifrån såväl lokalt som regionalt och nationellt perspektiv. I planeringen behöver kommunen dels planera för att det finns rätt förutsättningar för en god elförsörjning, dels att elnätsanläggningarna inte påverkar människors säkerhet eller hälsa.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen