Vad är en digital detaljplan?

För att förstå vad digitalisering av befintliga detaljplaner innebär kan det vara bra att ha en klar bild av vad en detaljplan egentligen är och vilka krav som är rimliga att ställa på en digital detaljplan.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan består av plankarta, legend och information om planen

Detaljplanen är en handling som ska bestå av tre delar.

  • Plankarta, som är en kartbild över området där planen gäller och som visar vilken information som finns i planen i form av planbestämmelser med mera.
  • Legend, som med bestämmelseformuleringar förklarar beteckningarna i plankartan.
  • Information om planen som innehåller relevanta uppgifter om planen och dess upprättande.
En schematisk bild som visar de tre delarna en detaljplan består av: plankarta, legend samt information om planen.
En schematisk bild som visar de tre delarna en detaljplan består av: plankarta, legend samt information om planen. Illustration: Boverket/Alexandra Jeppsson

Detaljplanen anger vad mark- och vattenområdena inom planområdet får användas till och vilka restriktioner som gäller inom planområdets olika delar.

Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument. Alla gränser och bestämmelser gäller därför på det sätt de är angivna.

Enligt gällande förvaltnings- och arkiveringsregler är den gällande detaljplanen det beslutsoriginal som fått laga kraft, som kommunen förvarar i form av analoga handlingar eller i form av elektroniska handlingar av godkänt format. Den juridiska utgångspunkten för användandet av PDF/A för myndigheter är Riksarkivets generella föreskrift och allmänna råd om tekniska krav för elektroniska handlingar. Där anges att giltigt format för arkivering av kontorsdokument är PDF/A.

Läs mer om Riksarkivets generella föreskrifter under rubriken "På andra webbplatser" i "Relaterad information".

Planbeskrivning kopplas till detaljplanen men är inte juridiskt bindande

Till detaljplanen hör också en planbeskrivning, men det är planen, det vill säga plankarta, legend och information om planen som är det juridiskt bindande dokumentet.

Planbeskrivningen innehåller sådan information som behövs för att förstå detaljplanen. Det innebär att här finns information som är viktig under beslutsprocessen, för kommunens beslut om att anta planen och genomförande av den beslutade planen. Informationen är också viktig vid tolkningen för att förstå vad som var avsikten med en viss bestämmelse.

En detaljplan ska vara tydlig

Ett grundläggande krav på en detaljplan är att den tydligt ska beskriva vilka förändringar av markanvändningen som är tillåtna och vem som ska genomföra vad. Tydlighetskravet kan sägas vara uppfyllt när alla berörda parter, inklusive allmänheten, kan förstå vad planen reglerar.

Alla planbestämmelser måste ha lagstöd

Allt som regleras i en detaljplan måste ha stöd i plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Det innebär i korthet att syftet med varje reglering måste ha stöd i lagens andra kapitel och samtliga planbestämmelser som används måste ha stöd i lagens fjärde kapitel. Reglering som saknar detta lagstöd är alltså inte tillåten.

En detaljplan gäller tills den ersätts, ändras eller upphävs

En detaljplan har en genomförandetid på 5 till 15 år. Avsikten är att detaljplanen under denna tid ska garantera fastighetsägarna att de planenliga förändringarna ska kunna genomföras. När genomförandetiden har gått ut är kommunen fri att göra en ny detaljplan, ändra eller upphäva den gällande planen. En detaljplan gäller alltså tills den ersätts, ändras eller upphävs.

Enligt PBL räknas äldre planer, som stadsplaner och byggnadsplaner, också som detaljplaner. Därför gäller även dessa tills de upphävs och ingår i kommunens befintliga planer.

Äldre fastighetsplaner och tomtindelningar räknas som planbestämmelser. Även dessa gäller tills de upphävs.

En detaljplan representerar ett visst ekonomiskt värde

En detaljplan representerar alltid ett visst ekonomiskt värde eftersom planen bland annat reglerar rätten för enskilda fastighetsägare att bygga i en viss omfattning samt rätten och skyldigheten för kommunen att vid behov lösa in mark som ska användas för gemensamma behov, allmän plats. Många gånger är detta värde ansenligt. Därför är det viktigt att det som regleras i planen är tydligt uttryckt.

Vad är en digital detaljplan?

Begreppet digital detaljplan kan innebära flera olika saker. I denna vägledning är en digital detaljplan en detaljplan som är upprättad enligt gällande SIS-standard, eller motsvarande funktionskrav, och enligt Boverkets Planbestämmelsekatalog och är i ett format som möjliggör digital överföring och maskinell tolkning. Avsikten med detta är att information ska kunna användas, tillgängliggöras och utbytas som digital information det vill säga vad objektet är, var det är beläget, vilken plan det tillhör, och attribut som exempelvis storlek, höjd, kvalitet och relation till andra objekt.

För att digitala detaljplaner ska komma till nytta utanför den enskilda kommunen krävs det att informationen i dem struktureras och hanteras på ett enhetligt sätt av alla aktörer i samhällsbyggnadsprocessen. Det är därför det finns ett behov av att kommuner digitaliserar befintliga detaljplaner och inte bara tar fram nya planer i digitalt format.

Tänk planinformation istället för plankarta

Idag associeras detaljplanen ofta med den fysiska layout som presenteras på ett papper. Men med all planinformation tillgänglig digitalt är det inte självklart att framtidens plan ser ut på samma sätt. Det är informationen som planen innehåller som är det viktigaste, vilket öppnar upp för nya möjligheter att presentera informationen på ett sätt som är anpassat för användaren.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej