Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Miljömålsenkäten

Granskad:

Enkäten för uppföljning av miljömålet God bebyggd miljö, miljömålsenkäten, är en enkät till landets kommuner. Boverket och länsstyrelserna har ansvar att följa upp miljömålsarbetet och denna enkät är en del av detta.

Om enkäten

Miljömålsenkäten görs i samarbete mellan Boverket och RUS (länsstyrelsernas samarbetsorgan för miljömålsarbetet). Boverket har ansvaret för att följa upp arbetet med God bebyggd miljö på nationell nivå och Länsstyrelsen har ett motsvarande ansvar på regional nivå. Kommunerna är viktiga aktörer för att kunna nå miljömålet God bebyggd miljö. Därför riktas frågorna i enkäten till kommunerna.

Boverket förbereder innehållet i enkäten i samråd med RUS, SKR, Naturvårdsverket och SGU. Frågor i årets enkät hittar du i rutan längs ner på denna sida. Boverket skickar ut och förvaltar enkäten, samt sammanställer och publicerar svaren från enkäten på sin hemsida. I utskicket ingår kommunspecifika inloggningsuppgifter, ett missiv och handledning. Missivet och handledningen hittar du under relaterad information. Under svarstiden följer RUS svarsfrekvensen och ser till att den är så hög som möjligt.

Till och med 2015 genomfördes enkäten årligen men numera görs den mer sällan, vart tredje eller fjärde år i samband med fördjupad utvärdering av miljökvalitetsmålen. En anledning till detta beslut var att förändringar i resultaten sker mycket långsamt och därför inte behöver följas upp årligen. 

Under åren har enkäten utvecklats och frågorna har anpassats för att på bästa sätt visa på utvecklingen i den byggda miljön. Du kan följa hur enkäten förändrats sedan 2006 genom att se vilka frågor som ställdes i den senaste och de tidigare enkäterna.

Enkäten följer upp flera mål

Miljömålsenkäten följer upp följande områden under God bebyggd miljö: Planeringsunderlag, Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, Buller, Avfall, God inomhusmiljö och Vattenförsörjning. Frågorna om dricksvattenförsörjning har också koppling till miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet.

Så används svaren

Svaren på miljömålsenkäten används som underlag för den årliga uppföljningen av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö och även som underlag till den fördjupade utvärderingen av miljömålen som görs vart fjärde år. Svaren är också användbara direkt för kommuner, regioner och länsstyrelser i miljömålsarbete och samhällsplanering. Vissa av indikatorerna som presenteras på Sverigesmiljömål.se (nationell nivå och länsnivå) och på Kolada (kommunal nivå) är hämtade från enkäten:

  • Antikvarisk kompetens
  • Planering energi
  • Planering grönstruktur och vattenområden
  • Planering kulturmiljö
  • Planering transporter

Enkätsvaren utgör också underlag för Boverkets och länsstyrelsernas dialoger med kommunerna om miljö- och planeringsfrågor.

En sammanställning och analys av resultaten från miljömålsenkäten sedan 2006 presenteras i rapporten "God bebyggd miljö i kommunerna – en studie av miljömålsenkäten 2006-2013", se länk under publikationer. Du kan även ta del av resultaten från enkäten för år 2006-2018 på vår webbsida. Följ länken "Resultat från miljömålsenkäten" för att ladda ner excelfiler. 

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen