På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Miljömålsenkäten

Granskad:

Enkäten för uppföljning av miljömålet God bebyggd miljö, miljömålsenkäten, är en enkät till landets kommuner. Boverket och länsstyrelserna har ansvar att följa upp miljömålsarbetet och denna enkät är en del av detta.

Enkäten som genomfördes under 2018 är nu stängd och svaren från enkäten har publicerats som öppna data på Boverkets hemsida. Svaren används bland annat som underlag till fördjupad utvärdering av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.

Om enkäten

Miljömålsenkäten görs i samarbete mellan Boverket och RUS (länsstyrelsernas samarbetsorgan för miljömålsarbetet). Boverket har ansvaret för att följa upp arbetet med God bebyggd miljö på nationell nivå och Länsstyrelsen har ett motsvarande ansvar på regional nivå. Kommunerna är viktiga aktörer för att kunna nå miljömålet God bebyggd miljö. Därför riktas frågorna i enkäten till kommunerna.

Boverket förbereder innehållet i enkäten i samråd med RUS, SKR, Naturvårdsverket och SGU. Frågor i årets enkät hittar du i rutan längs ner på denna sida. Boverket skickar ut och förvaltar enkäten, samt sammanställer och publicerar svaren från enkäten på sin hemsida. I utskicket ingår kommunspecifika inloggningsuppgifter, ett missiv och handledning. Missivet och handledningen hittar du under relaterad information. Under svarstiden följer RUS svarsfrekvensen och ser till att den är så hög som möjligt.

Till och med 2015 har enkäten genomförts årligen, men numera görs den mer sällan, vart tredje eller fjärde år i samband med fördjupad utvärdering av miljökvalitetsmålen. En anledning till detta beslut var att förändringar i resultaten sker mycket långsamt och därför inte behöver följas upp årligen. 

Under åren har enkäten utvecklats och frågorna har anpassats för att på bästa sätt visa på utvecklingen i den byggda miljön. Du kan följa hur enkäten förändrades sedan 2006 genom att se vilka frågor som ställdes i den senaste och de tidigare enkäterna.

Enkäten följer upp flera mål

Miljömålsenkäten följer upp följande områden under God bebyggd miljö: Planeringsunderlag, Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, Buller, Avfall, God inomhusmiljö och Vattenförsörjning. Frågorna om dricksvattenförsörjning har också koppling till miljökvalitetsmålen Grundvatten av god kvalitet och Levande sjöar och vattendrag.

Så används svaren

Svaren på miljömålsenkäten används som underlag för vissa av indikatorerna som presenteras på Miljömålsportalen, på både nationell nivå och på länsnivå:

  • Antikvarisk kompetens
  • Planering energi
  • Planering grönstruktur och vattenområden
  • Planering kulturmiljö
  • Planering transporter
  • Rivningsförbud

Enkätsvaren utgör också underlag i arbetet med den årliga uppföljningen och den fördjupade utvärderingen av miljökvalitetsmålen, samt för Boverkets och länsstyrelsernas dialoger med kommunerna om miljö- och planeringsfrågor.

En sammanställning och analys av resultaten från miljömålsenkäten sedan 2006 presenteras i rapporten "God bebyggd miljö i kommunerna – en studie av miljömålsenkäten 2006-2013", se länk under publikationer. Du kan även ta del av resultaten från enkäten för år 2006-2015 samt 2018 på vår webbsida. Följ länken "Resultat från miljömålsenkäten" för att ladda ner excelfiler. 

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen