Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Klimatrisker i översiktsplanering

Granskad:

Klimatet förändras och det innebär förändrade förutsättningar för den byggda miljön. Bebyggelsen behöver anpassas så att klimatrelaterade risker kan förebyggas och tas om hand på ett bra sätt. I översiktsplanen ska kommunen redogöra för sin syn på klimatrelaterade risker i den byggda miljön och hur dessa risker kan minska eller upphöra. Processen för kontinuerlig översiktsplanering ger stöd för att stegvis vidareutveckla klimatanpassningen av den byggda miljön.

Fysisk planering – ett viktigt verktyg för klimatanpassning

Ett barn har parkerat sin cykel vid en översvämmad vägkorsning. Det går inte att ta sig över till fots eller på cykel.
Översvämmad vägkorsning. Foto: Mostphotos/Frugan

Den bebyggelse vi har idag är planerad och anpassad efter tidigare rådande klimatförhållanden. Med de klimatförändringar som pågår i dag och de som kan förväntas, förändras förutsättningarna för hela samhället. Livsmiljöerna i våra städer och andra tätbebyggda områden är särskilt känsliga för klimateffekter som exempelvis översvämning och ökade temperaturer.

Den fysiska planeringen är ett av de viktigaste områdena där klimatförändringarna och dess effekter kan förebyggas och tas om hand. Denna vägledning stöder kommunernas arbete med klimatrelaterade risker i översiktsplanering.

Kommunens klimatanpassningsarbete ska stärkas

I översiktsplanen ska kommunen enligt lagkravet redogöra för sin syn på klimatrelaterade risker för skador på den byggda miljön till följd av översvämning, ras, skred och erosion. Där ska kommunens syn på hur dessa risker kan minska eller upphöra också beskrivas. Bedömningen behöver inte avse enskilda byggnader eller anläggningar. Vissa kommuner kan se ett behov av att ta ställning även till andra klimatrelaterade risker för den byggda miljön.

5 §
  Av översiktsplanen ska även följande framgå
   1. hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder,
   2. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen,
   3. sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken,
   4. kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra,
   5. om översiktsplanen avviker från en regionplan för länet, på vilket sätt den gör det och skälen för avvikelsen, och
   6. sådana områden och verksamheter som angår två eller flera kommuner eller är av regional betydelse.

Om länsstyrelsen inte har godtagit planen i en viss del, ska det anmärkas i planen. Lag (2020:76) .

Kommunerna har som ansvariga för den fysiska planeringen en central roll i arbetet med klimatanpassning. Avsikten med att införa en bestämmelse i plan- och bygglagen, PBL, om riskbedömning i översiktsplanen var att förstärka kommunernas arbete med att bedöma klimatrelaterade risker och utarbeta strategier för att hantera dem, samt att inleda dialoger med kommuninvånarna.

Processen för kontinuerlig översiktsplanering ger struktur för att vidareutveckla klimatanpassningsarbetet successivt.

Hur kan riskerna hanteras i ÖP-processen?

En väl genomarbetad riskbedömning ger en bra grund för det fortsatta arbetet med kompletterande utredningar samt planering och genomförande av åtgärder.

Riskhantering i översiktsplanen

På en övergripande och strategisk nivå ska kommunen identifiera geografiska områden där det finns risk för skador på den byggda miljön och beskriva hur kommunen avser att förhålla sig till dessa risker. Det kan också handla om att peka ut geografiska områden där det behövs mer detaljerade undersökningar av riskförhållanden.

Länsstyrelsen ska ge kommunen stöd i arbetet och verka för att redogörelsen för de klimatrelaterade riskerna i översiktsplanen blir så tillförlitlig och ändamålsenlig som möjligt, med hänsyn till tillgängligt underlag.

Förutom de klimatrelaterade riskerna behöver flera andra risker för samhället uppmärksammas och hanteras i översiktsplaneprocessen, exempelvis hälsorisker vid exponering för buller och luftföroreningar eller olyckor vid transport av farligt gods. De klimatrelaterade riskerna behöver ses i relation till den totala riskbilden i kommunen.

Läs mer om riskhantering i ett vidare perspektiv i Boverkets vägledning om Hälsa, säkerhet och risker, se relaterad information.

Vägledningens innehåll

Denna vägledning handlar om hur kommunen kan hantera klimatrelaterade risker i sin översiktsplanering och vad som avses med klimatrelaterade risker i det sammanhanget. Den beskriver hur länsstyrelsen kan ge stöd i arbetet och hur kommunen kan genomföra en riskbedömning. Vägledningen förklarar innebörden av PBL:s krav att kommunen ska ge sin syn på klimatrelaterade risker och visar på strategier som kan användas för att hantera riskerna. Den visar också hur en kontinuerlig översiktsplanering fungerar som stöd för att successivt vidareutveckla arbetet med klimatanpassning av den byggda miljön.

Vägledningen behandlar i första hand lagkravet om att kommunen i översiktsplanen ska ge sin syn på risker för översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade. Den berör även behovet av att hantera andra typer av klimatrelaterade risker i översiktsplaneringen.

Film om vägledningen, 15 minuter

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen